Fotograf: Janwikifoto

Kategori: Politik | Ekonomi

Sjöfarten ignorerad i vårproppen

Alliansregeringens vårproposition är en dyster läsning präglad av stigande arbetslöshet, en växande statsskuld och en sämre tillväxt än väntat. Den svenska sjöfarten nämns inte med ett ord. 

Enligt finansminister Anders Borg (M) är Sverige inne i en nio år lång svacka som började 2008, och väntas ha nått botten först 2015 då en högre tillväxt väntas.

Ökad arbetslöshet

I propositionen konstateras att krisen i Europa och en dämpad internationell konjunktur påverkar den svenska ekonomin där regeringen spår att BNP i år väntas växa med 1,2 procent och 2,2 procent nästa år. Arbetslösheten bedöms i år bli 8,3 procent och nästa år 8,4 procent.

För att dämpa krisens effekter satsar regeringen totalt 3 miljarder kronor under 2013 och 2014, som bland annat ska gå till 12.400 extra utbildnings- och praktikplatser. 700 miljoner ytterligare satsas på drift och underhåll av järnväg i år, och 40 miljoner kronor avsätts 2013 respektive 2014 till regionalt tillväxtarbete.   

Fokus på järnvägen

I vårpropositionen nämns ingenting om några specifika satsningar på sjöfarten – detta trots att stycket om den svenska infrastrukturen inleds med meningen ”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.”. Istället är det framförallt järnvägen som uppmärksammas, där en rad investeringar specificeras i syfte att ”säkra transportkapaciteten”. 

Inte heller för de 3 till 4 kommande åren nämns något specifikt om sjöfarten. I propositionen anges visserligen att anslagsmedlen väntas höjas kraftigt år 2014 till 2017, men även där betonas järnvägssatsningarna och att höjningarna möjliggör ”en betydande kapacitetsutbyggnad inom framförallt järnvägsområdet”.   

Åtgärdsplan i juni

I propositionen nämns också att Trafikverket ska i juni 2013 ska lämna ett förslag till åtgärdsplan för perioden 2014 till 2025, som ska ligga till grund för att regeringen våren 2014 ska fatta beslut om en ny plan för Sveriges transportsystem 2014 till 2025. Inte heller här sägs dock något specifikt om den svenska sjöfarten.