Sjöfartsfrågor debatterades i riksdagen.

Fotograf: Sveriges riksdag

Kategori: Politik

Sjöfarten debatterades i riksdagen

Vikten av svenskflaggade fartyg och sjöfartens betydelse för försörjningsberedskapen var två frågor som dominerade när riksdagen debatterade sjöfartsfrågor under onsdagen. Grön omställning, kompetensförsörjning samt sjöfartens skatter och avgifter stod också på agendan.

I ett referat från riksdagsdebatten som branschföreningen Svensk Sjöfart har sammanställt framgår att det finns en stor enighet bland riksdagens partier när det gäller sjöfartsområdet.

– Många bra förslag och tankar kring åtgärder lyftes i diskussionen. Från Svensk Sjöfarts sida ser vi nu fram emot att regeringen återkommer med konkreta åtgärder. Inte minst vad avser kompetensförsörjning och de centrala näringsvillkorsfrågorna hoppas vi att regeringen återkommer skyndsamt, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart.

Efterlyser justering från EU

Under debatten lyftes att sjöfarten har en central roll i den gröna omställningen. Miljöpartiets Daniel Helldén sa att det är glädjande att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem men att det finns problem med att inte alla fartyg inbegrips, något han hoppas att EU justerar framöver.

Johanna Rantsi från Moderaterna lyfte fram arbetet som svenska rederier bedriver för sjöfartens gröna omställning och exemplifierade med rederiet Furetanks nybyggen.

– Om vi tittar på våra svenska rederier bygger nu till exempel Furetank båtar med 50 procent lägre bränsleförbrukning, 99 procent mindre partikelutsläpp och 55 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med äldre konventionella fartyg av samma storlek, sa Johanna Rantsi.

Förslag om modulbaserad utbildning lyftes

Ledamöterna lyfte vikten av sjöfartens kompetensförsörjning och betonade Svensk Sjöfarts förslag om en modulbaserad utbildning som kan underlätta för fler att söka sig till branschen.

När det gäller farledsavgifterna lyfte Centerpartiets Ulrika Heie att regeringen bör ge Sjöfartsverket i uppdrag att bättre analysera effekterna av sina befintliga avgifter och avgiftsförslag samt en utvecklad miljödifferentiering när det gäller deras effekter på överflyttning av gods till sjöfart.

Vill ha tredje isbrytare

Även frågan om behovet av en tredje isbrytare fick plats i debatten. Helena Gellerman från Liberalerna anser att det inte räcker med de två som är anslagsfinansierade i nationell plan, och att optionen på en tredje isbrytare bör utnyttjas för att säkra tillgången till hamnar och för den svenska beredskapen.

Se riksdagsdebatten här