Fotograf: Skärmdump

SHK vill ändra lagen om gravfrid för Estonia

Statens haverikommission (SHK) begär att regeringen ändrar lagen om gravfrid vid Estonia, detta för att kunna utföra dykundersökningar av vraket.

Uppgifterna om tidigare oupptäckta skador på Estonias skrov som har framkommit under hösten har föranlett att haveriutredningsmyndigheterna i Estland, Finland och Sverige nu arbetar med en preliminär bedömning av huruvida den nya informationen ger anledning att revidera slutsatserna i JAIC-rapporten från 1997. Estlands utredningsmyndighet företräder flaggstaten och leder arbetet.

Nytt filmmaterial från dykningar vid Estoniavraket visades i en dokumentär i september. På filmerna syns ett tidigare oupptäckt hål. I opublicerat filmmaterial från samma dykningar syns ytterligare skador i skrovet. Det materialet har granskats av estniska myndigheter och experter.

Dykundersökningar nödvändiga

Utredningsmyndigheten i Estland har nu kommit fram till att ytterligare undervattensundersökningar av Estonia är nödvändiga för att kunna slutföra den preliminära bedömningen.

För att undersökningarna ska kunna genomföras behöver lagen om gravfrid ändras. Därför lämnar SHK nu in en begäran om att regeringen vidtar åtgärder för att ändra den svenska lagen.

– Regeringen har påbörjat ett analysarbete rörande den svenska lagstiftningen om gravfrid vid Estonia för att kunna bedöma på vilket sätt den regleringen kan komma att behöva ändras för att möjliggöra undervattensundersökningar, sa inrikesminister Mikael Damberg på en pressträff under fredagen.

Inget upphävande av gravfriden

Ministern påpekade att regeringen inte har några planer på att upphäva gravfriden helt utan endast se över hur den behöver anpassas för att möjliggöra ytterligare undersökningar vid vraket.

Mikael Damberg sa också att dialogen med Estland och Finland fortsätter och att han kommer att informera utrikesutskottet närmare i frågan på ett möte i mitten av januari. Ministerns ambition är att kunna göra ändringar i lagen under första halvåret 2021.

Fortsatta undersökningsåtgärder behöver vidtas på plats vid vraket

John Ahlberk, generaldirektör SHK

På pressträffen närvarade också John Ahlberk, generaldirektör för SHK. Han berättade att de tre ländernas haveriutredningsmyndigheter gör en genomgång av såväl allt filmmaterial som gjordes inför dokumentären i september som allt tidigare tillgängligt utredningsmaterial, inklusive material från dykundersökningen 1994 och analyserna av sjunkförloppet som redovisades 2008.

– SHK tillsammans med sina estniska och finska systermyndigheter gör nu bedömningen att fortsatta undersökningsåtgärder behöver vidtas på plats vid vraket, säger John Ahlberk.

Undersökning av skrovets insida

Han förklarar att undersökningarna, som planeras att utföras med fjärrstyrd dykutrustning, kan komma att innefatta undersökningar av skrovet, särskilt av befintliga skador och de två hål som tidigare inte har dokumenterats. Det kan i sin tur kräva att delar av skrovet som täcks av sediment friläggs. Vidare kan fartygets insida i anslutning till de aktuella hålen behöva dokumenteras, prover på sjöbotten runt fartyget tas och materialprover på skrovet insamlas för vidare analys iland.

– Åtgärderna kan också komma att innefatta bärgning av mindre delar från vraket eller lösa vrakdelar som ligger på sjöbotten. Syftet med de här undersökningarna är ytterst att söka svar på frågan hur de här hålen i skrovet har uppkommit, säger John Ahlberk.