Pia Berglund, nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Politik

Pia Berglund får fördjupat uppdrag

Regeringen har beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart.

Pia Berglund tillträdde som nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket i februari 2019. I samordnarens uppdrag ingår sedan tidigare bland annat att främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart, samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.

Dialog med hamnarna

Uppdraget fördjupas nu genom att också innefatta dialog med hamnarna för att skapa incitament för överflyttning av gods från väg till sjöfart och stärka sjöfartens konkurrenskraft.

– För att Sverige ska nå klimatmålen behöver en större andel av godset transporteras på järnväg och till sjöss. Inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väg­infra­strukturen, minska andelen kortväga last­bilstransporter och därmed minska trängseln på vägarna. Vi måste använda oss av sjöfartens potential och därför ger vi nu den nationella samordnaren ett utökat uppdrag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande från infrastrukturdepartementet.

Mer ändamålsenligt avgiftssystem

Departementet informerar också att prissättningen på hamnavgifter som tas ut av hamnägare i Sverige påverkar sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag och därmed hur gods transporteras. Regeringen ser därför behov av ett mer ändamålsenligt avgiftssystem som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har bättre förutsättningar att styra mot fossilfrihet. Genom att nu utöka uppdraget ska den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart i större utsträckning kunna bidra till detta arbete.

Samordnaren ska föra en dialog med främst de allmänna hamnarnas hamnbolag och ägare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra aktörer verksamma i hamnarna. Syftet är att etablera ett gemensamt arbete kring avgifter för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Utöver detta ska samordnaren även samverka med den särskilda utredaren för Initiativet Fossilfritt Sverige i genomförandet av uppdraget.

Den fördjupade delen av samordnarens uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2021.

– Jag ser fram emot att jobba ännu mer fokuserat med hamnfrågorna. Hamnen som nod är avgörande för effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara sjöfartsupplägg, säger Pia Berglund.

Viktigt tilläggsuppdrag

På Föreningen Svensk Sjöfart tas regeringens beslut emot med glädje.

– Det är mycket glädjande att ett viktigt tilläggsuppdrag ges till Trafikverket och den nationella samordnaren för inrikes sjöfart, Pia Berglund. Hamnarna är en mycket viktig komponent i transportsystemet och det är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och sjöfartslösningen attraktivitet att man pressar avgifter samtidigt som man höjer effektiviteten. Från Svensk Sjöfarts sida ser vi bland annat att det är mycket viktigt att man ser till hamnens tillgänglighet över dygnets timmar och hur man kan sänka avgifterna utan att ge avkall på servicenivån. Ett område som vi hoppas att hamnarna och samordnaren kan adressera är hur avgiftsuttaget tas ut. Hamnen är ofta den knutpunkt i det logistiska systemet där tre trafikslag möts, kommenterar Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart.