Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Säkerhet | Miljö

Nytt ruttsystem redo

Den 1 juli tas det nya trafiksepareringssystemet för Kattegatt i drift. Tanken är att glesa ut trafiken för att öka sjösäkerheten, men också för att gynna klimatet.

Det är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt deras danska motsvarigheter som resulterat i det nya trafiksepareringssystemet med rekommenderade rutter för Kattegatt. Systemet tas i drift den 1 juli och ska öka sjösäkerheten i ett område som trafikeras av omkring 60.000 fartyg årligen. Separeringen gäller för trafiken från Skagen ner till Öresund med en konsekvens att mer trafik kommer att gå närmare den svenska kusten.

Minskar olycksrisken rejält

– Eftersom sjötrafiken nu glesas ut allt mera förstärks samtidigt säkerheten längs med rutten. Till följd av detta räknar vi också med att olycksrisken vid fartygsmöten kommer minska med så mycket som upp till 76 procent, säger Klas Östergren, kartingenjör vid Sjöfartsverket.

Förutom säkerheten så skapar separeringen förutsättningar att utöka den befintliga handelssjöfarten i regionen genom att fler fartyg kan trafikera rutten, vilket i sin tur leder till allt mer gods kommer kunna gå via sjövägen.

Minskad bränsleförbrukning

– Systemet genererar både ekonomiska och klimatpositiva effekter för sjöfarten. Vi beräknar att bränsleförbrukningen bland handelsfartygen mellan Skagen och Öresund kommer minska med upp till sex procent som en direkt följd av detta. Detta är positivt för rederierna, men inte minst för klimatet, säger Klas Östergren.

Uppdatera sjökorten

Samtidigt går Sjöfartsverket ut med en uppmaning till alla västsvenska småbåtsägare.

– Som småbåtsägare gäller det nu att hålla huvudet på skaft. Trafikmönstret ute till havs kommer nu förändras, och allt flera fartyg kommer gå allt närmare den svenska kusten. Därför uppmanar jag alla båtägare att redan nu uppdatera sjökorten ombord, men också se till att följa de sjövägsregler som gäller, säger Klas Östergren.