Kategori: Torrlast | Juridik

Ny motgång för Lupin Shipping

Lupin Shipping och dess ägare Alvar Ohlsson får avslag även i Kammarrätten. Därmed kvarstår beslutet om upptaxering, och såväl rederi som ägare ska in med mångmiljonbelopp till Skatteverket.

Historien om Lupin Shipping och dess ägare Alvar Ohlsson har nu några år på nacken. Vintern 2012-2013 beslutade Skatteverket att upptaxera såväl rederiet som ägaren för inkomståren 2007-2009 med mångmiljonbelopp. För rederiets del krävs bolaget på totalt över 3,2 miljoner kronor, medan Alvar Ohlsson krävs på 7,3 miljoner kronor.

Såväl bolaget som Alvar Ohlsson ska dessutom betala ett skattetillägg på 40 procent.

Skönsmässig uppskattning

Orsaken till upptaxeringen är att Skatteverket efter en omfattande granskning av den idag 89-årige Ohlsson och hans verksamhet hade kommit fram till att Lupin Shipping under flera år avsiktligt undanhållit svenska staten betydande belopp från beskattning.

I korthet handlar tvisten om var bolaget egentligen bedriver sin verksamhet. Lupin Shipping är visserligen registrerat på den lilla västindiska önationen Saint Vincent och Grenadinerna, medan Skatteverket å sin sida gör bedömningen att rederiets fasta driftställe är i Falkenberg och att det inte finns någonting som pekar på att någon verksamhet har bedrivits från St. Vincent.

Genom en så kallad skönsmässig uppskattning anser därför Skatteverket att rederiet haft näringsinkomster under de aktuella åren på totalt 7,9 miljoner kronor.

Beslutet kvarstår

För drygt ett år sedan meddelade Förvaltningsrätten att man går på Skatteverkets linje, och nu har alltså även Kammarrätten gjort tummen ned åt rederiet och dess ägare.

Det betyder i praktiken att beslutet om upptaxeringen kvarstår och att varken bolag eller ägare får gehör för sina överklaganden – med undantag av att Kammarrätten av formella skäl och med anledning av att man ändrat debiteringsgrunden har gjort en mindre justering på skattetillägget. 

Höga omkostnader

Förutom de mångmiljonbelopp och skattetillägg som ska betalas in till Skatteverket ska Lupin Shipping och Alvar Ohlsson stå för de omkostnader deras ombud haft i förhandingarna. I Lupin Shipping-fallet uppgick dessa till 166.000 kronor och i Alvar Ohlsson-fallet till 46.000 kronor – fram till och med överklagandet i Förvaltningsrätten för drygt ett år sedan.

Det är inte känt vad omkostnaderna har tickat upp till i och med överklagandet i Kammarrätten.

Det är heller inte känt om parterna har för avsikt att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentarer

 • Anonymous

  Skit i att betala och flytta till ett bättre land. Enda lösningen om man skall jobba till sjöss eller med sjöfart!

  • Anonymous

   Moget uttalande!
   Förklara istället varför Alvar Ohlsson, som med sin policy att inte betala skatt varken föe egen del eller personalens/bolagets haft stor del i att ett antal svenska kustrederier fått lägga ner verksamheten under 70 och 80 talen. Det var mycket svårt att konkurrera om lasterna med nån som inte hade skatter och arbetsgivaravgifter etc som en post i kalkylen!

   • Saj

    Helt rätt,stämmer till 100%.

  • D.L

   Ytterligare ett uttalande som bevisar den mentala statusen på många inlägg i detta forum.

   • SJ

    Så du menar att anonyms skrivning är fel,eller???????????????

 • Torsten på Kössö

  Vilken ”Anonym” avses i inläggen från Saj, DL och SJ??

 • Bertil Flink

  Fast driftställe. Godtyckliga motsägelsefulla ställningstagande av SKV i AMPM fall och LUPIN fall.
  Jag har läst igenom de flesta omfattande domsluten (från FVR och KMR) med skattekonsekvenser som drabbat ett 80-tal sjöbefäl som var anställda hos AMPM. Befälen var uthyrda till flera stora kryssningsrederier. Man blir bestört när skatteverket tar ett motsägande beslut var Lupin Shippings fasta driftställe skall betraktas vara.
  När det gällde anställda i AMPM hävdade SKV till domstolarna att anställningen skall betraktas vara på Bahamas och inte hos AMPM i Kungälv. Detta trots att rederiet (kunden till AMPM) inte hade någon verksamhet på Bahamas, endast registrering. Verksamheten bedrevs i Oslo och alltså inom EES. Ingenting pekar på att någon rederiverksamhet har bedrivits från Bahamas utan endast ifrån Oslo. På Bahamas är fartygen registrerade precis som massor av fartyg och har Nassau i aktern som hemmahamn. Trots att rederiet ICSL inte hade någon personal på Bahamas, skall sjöbefälen i AMPM fallet enligt SKV ändå betraktas vara anställda på Bahamas (utanför EES) och då gäller inte 183-dagars skatteregler. Att sjöbefälen hade anställning hos AMPM och var uthyrda påstods av SKV vara skenanställningar. När det gäller LUPIN fallet nedan gör man ett helt motsatt ställningstagande. Då skall LUPIN betraktas ha sitt fasta driftställe i Sverige trots registrering och snarlika förhållande som AMPM. Reglerna för vad som skall betraktas vara fast driftställe är ändå tydliga, men att SKV i AMPM fallet missbrukat dessa regler med svåra konsekvenser för AMPM och sjöbefälen är beklämmande.

  SKV hade med oriktiga uppgifter i omprövningsbeslut, lyckats få anställda att säga upp sin anställning hos AMPM. Detta innebar att AMPM verksamheten i Kungälv fick lägga ned. AMPM, som beskrivits ingående i Sjöfartstidningen, var ett bemanningsbolag i Kungälv som sedan cirka 10 år tillbaka hade anställda sjöbefäl för uthyrning till framförallt stora kryssningsrederier. En omfattande dokumentation innefattande bemanningsavtal med kunder, anställningsavtal, årlig redovisning till SKV med KU, löneutbetalningar etc. fanns tillgängliga för SKV. Allt detta bestämde SKV enväldigt skulle vara ogiltigt.
  Övervägande antalet anställda sjöbefäl överklagade skatteverkets omprövning i både förvaltningsrätt (FVR) och kammarrätt (KMR) utan framgång. Utfallet var inte konstigt då SKV angav oriktiga uppgifter till domstolarna som var svåra att upptäcka.
  Sjöbefälen försökte även få prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen (HFD), men där tas inte denna typ av ärende upp fick dom till svar. SKV som myndighet hävdade att båda parter var överens om reglerna. Detta var naturligtvis också osant. Sjöbefälen och AMPM var verkligen inte överens med SKV.

  Huvuduppgiften för HFD är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden och det tyckte man inte behövdes.

  LUPIN
  (Ur Sjöfartstidningen)
  Historien om Lupin Shipping och dess ägare Alvar Ohlsson har nu några år på nacken. Vintern 2012-2013 beslutade Skatteverket att upptaxera såväl rederiet som ägaren för inkomståren 2007-2009 med mångmiljonbelopp. För rederiets del krävs bolaget på totalt över 3,2 miljoner kronor, medan Alvar Ohlsson krävs på 7,3 miljoner kronor.
  Såväl bolaget som Alvar Ohlsson ska dessutom betala ett skattetillägg på 40 procent.
  Skönsmässig uppskattning.
  Orsaken till upptaxeringen är att Skatteverket efter en omfattande granskning av den idag 89-årige Ohlsson och hans verksamhet hade kommit fram till att Lupin Shipping under flera år avsiktligt undanhållit svenska staten betydande belopp från beskattning.
  I korthet handlar tvisten om var bolaget egentligen bedriver sin verksamhet. Lupin Shipping är visserligen registrerat på den lilla västindiska önationen Saint Vincent och Grenadinerna, medan Skatteverket å sin sida gör bedömningen att rederiets fasta driftställe är i Falkenberg och att det inte finns någonting som pekar på att någon verksamhet har bedrivits från St. Vincent.
  Om man jämför hur SKV bestämt var AMPM anställda skall betraktas ha sitt fasta driftställe, är det tvärt emot SKV:s ställningstagande i LUPIN fallet.

  Att fasta driftstället finns inom EES i AMPM-fallet är helt avgörande för sjömännen om de skall kunna beskattas enligt 183-dagars reglerna. Vem som är verklig arbetsgivare är helt avgörande. Att AMPM har sitt fasta driftställe inom EES är SKV överens om. Om rederiet som hyr in personal skall betraktas som arbetsgivare eller kund blir därför avgörande om anställningen hos AMPM inte godkännes.

  Några befäl har envist gjort ett nytt försök att få rätt i HFD och där ligger idag, juni 2018, en resningsansökan med hänvisning till att SKV lämnat oriktiga uppgifter till KMR och att rätten inte kallade till muntlig förhandling trots begäran i överklagan. Den oriktiga uppgiften som vägde tyngst i KMR var att SKV påstod att det inte fanns konventionskrav (i MLC 2006) för sjöbefälen att underteckna ”Employment Agreement”. Att alla ombordanställda måste underteckna ett sådant avtal som skall undertecknas av både rederi (kund till AMPM) och sjöman föreskrives och har bekräftats av Transportstyrelsen som är utpekad myndighet i Sverige när det gäller MLC 2006. SKV hade alltså inte kontrollerat vad som gällde utan uppgav till KMR att detta avtal innebar att avtalet med AMPM blev ogiltigt. Också oriktigt.

  Handläggare i HFD är utsedd och kommer att läsa igenom resningsansökan. Att det förekommit oriktiga uppgifter från SKV i ärendet är klart och också erkänt av SKV vid domstolsförhandling i KMR. Men SKV lyckades med stark myndighets insats övertyga kammarrätten att det hade mindre betydelse. Sjöbefälen hade vid förhandlingen tyvärr för svag juristinsats som hade svårt att bemöta skatteverket.
  SKV har enligt ovan i LUPIN fallet, lämnat motsägelsefyllda uppgifter mot i AMPM fallet om var fast driftställe skall betraktas vara.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.