Fotograf: Göran Olofsson / Göteborgs universitet

Kategori: Miljö | Container | RoRo

Nu ska havsbullret mätas

Totalförsvarets forskningsinstitut ska under det kommande året registrera ljud från fartyg i Östersjön och Västerhavet. Syftet är att ta reda på hur fartygsljud påverka den marina miljön. 

Forskare har länge velat få svar på hur ljud från motorfartyg påverkar fisk och marina däggdjur. Bullret i havet har av förklarliga skäl ökat under de senaste århundradena, och eftersom fiskarna och däggdjuren orienterar sig och kommunicerar genom att alstra och uppfatta ljud anser forskarna att det finns skäl att forska kring det ökande bullret. 

Norr om Kosteröarna

Som ett led i forskningen har nu Totalförsvarets forskningsinstitut satt ut en undervattensmikrofon – en så kallad hydrofon – på 66 meters djup vid Grisbådarna norr om Kosteröarna. Hydrofonen sattes ned med hjälp av Lovéncentret Tjärnös forskningsfartyg Nereus. 

Under hela 2014 ska hydrofonen vid Kosteröarna registrera ljud från fartyg, och under det kommande året ska totalt 38 hydrofoner sättas ned och registrera fartygsljud i Västerhavet och Östersjön.    

– Projektet kommer att öka kunskapen om vilka fartygsljud som finns i undervattensmiljön, säger Mathias Andersson vid FOI. Vi kommer att kunna koppla ett visst ljud till ett fartygs storlek, motorstyrka och fart.

EU-projekt

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samarbetar med institut i Finland, Estland, Polen, Tyskland och Danmark om dessa frågor. Samarbetet sker i det övergripande projektet BIAS (Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape), som bekostas av EU.

Den svenska delen medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm

    Mycket bra! Det förväntade resultatet kommer vara att ljudet från motordrivna fartyg skadar djurlivet. Frågan är i vilken omfattning. Ser fram emot resultaten

  • Mr decibel

    Lägg ned all sjöfart och satsa på åsnekärror istället. Bortkastade pengar att mäta buller då dessa kärror har låg ljudnivå.

  • Agneta Johnsson

    Ett intressant forskningsområde som verkligen är aktuellt. Miljön är i allra högsta grad bullerförorenad. Vilket vi redan vet påverkar både människor och djurliv negativt. Hoppas att forskningsresultatet kommer att påverka teknisk utveckling med dämpade tysta motorer, maskiner m.m

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.