Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik | Utbildning

Minskad lotsplikt i Finland

Ett förslag på en lagändring befriar flera olika typer av mindre fartyg från skyldighet att ta lots i Finland.

I Finland har regeringen lämnat en proposition till riksdagen om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice. Förslagen uppges vara en del av regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering.

Max djupgående slopas

Kraven på att anlita lots ska bli lindrigare för små fartyg, bogserarekipage och isbrytare. Djupgåendet är inte längre en begränsande faktor för små fartyg med max 70 meter längd och 14 meter bredd. Lagändringen befriar därmed även bogserare med pråmar från skyldigheten att anlita lots. Efter lagändringen slipper befälhavare på upp till 70 meter långa fartyg och 14 meter breda fartyg – oberoende av djupgående – ansöka om dispens från skyldigheten att anlita lots.

Öppnar för bunkerfartyg

Den generella lotsplikten för alla tankfartyg i last, oberoende av storlek, har ändrats så att befälhavare och styrmän på högst 90 meter långa tankfartyg som transporterar kondenserad naturgas eller fartygsbränsle med låg svavelhalt nu får möjlighet att ta linjelotsbrev. I praktiken betyder detta att det till exempel öppnas nya verksamhetsförutsättningar för att operera bunkerfartyg.

Lotsexamen i sjöbefälsskolorna 

Enligt den nu gällande lagen är en förutsättning för att bevilja styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens att man avlägger lotsexamen som anordnats av Trafiksäkerhetsverket Trafi. I fortsättningen kan lotsexamen anordnas av läroanstalter som Trafi har godkänt. Dessutom kan en del av övningsresorna göras i simulator.

Efter lagändringen blir det VTS-myndigheten som tar emot meddelanden från fartygen om anlitande av lots. De ska också övervaka lotsningen och vid behov meddela Trafi om sina iakttagelser.

I samband med ändringsförslagen flyttas även de krav som gäller skyldigheten att anlita lots och lotsexamina från en förordning till lotsningslagen.

”Avveckling av onödig reglering”

Kommunikationsministeriet uppger att syftet med den föreslagna lagändringen är att förbättra verksamhetsförutsättningarna inom sjöfartsnäringen. Vidare vill man främja användningen av miljövänliga bränslen på handelsfartyg och förbättra tillsynen över lotsningen.

Samtidigt ska bestämmelserna om skyldighet att anlita lots bli mer enhetliga med motsvarande bestämmelser i Sverige och Norge. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt, uppger kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.