Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Politik | Ekonomi

Ingen idé att satsa på det ouppnåeliga

Det svenska fartygsregistret kan aldrig bli konkurrenskraftigt. Det är bättre att satsa på mer generella stöd till den svenska sjöfartsnäringen menar Trafikanalys i ny rapport.

Den svenskkontrollerade flottan har vuxit med 13 procent mätt i antal fartyg och med 16 procent i kapacitet, enligt den statliga myndigheten senaste rapport, Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013, samtidigt som den svenskflaggade flottan krympt kraftigt.

”Detta visar att trots att det svenska registret inte varit konkurrenskraftigt i att locka fartyg, har de svenska rederierna lyckats konkurrera internationellt med andra rederier världen över”, skriver myndigheten som också menar att det globalt pågår en skatte- och regelverksdumpning där länder bjuder under varandra för att locks fartyg till sina register.

Mot bakgrund av det och Sveriges tradition och vilja att värna fackligt inflytande och ett likformigt skattesystem skriver man i utredningen att det ”förefaller det Trafikanalys högst osannolikt att vi under överskådlig tid kommer att få uppleva ett internationellt konkurrenskraftigt svenskt fartygsregister” och att ”det framstår som angeläget att utveckla registret för att passa morgondagens brukare, snarare än att försöka utveckla det för att söka möta en global konkurrens som med all sannolikhet ändå ligger utom räckhåll”.

Efter en jämförelse med registren i våra grannländer, inklusive Färöarna, som lockat svenska rederier på senare år och som enligt myndigheten ”har utvecklat skatteregelverk som går långt utöver vad EU:s regelverk tillåter” konstaterar Trafikanalys att ”mjuka värden som varumärke och kundanpassning är bidragande orsaker till flaggstatens attraktionskraft. Stabilt politiskt stöd och handlingskraft förefaller också vara också faktorer som spelar in i valet av flaggstat”.

Myndighetens slutsats i utredningen blir att ”det finns skäl att fokusera på möjliga insatser för att behålla den svenska positionen inom rederinäringen i stort, snarare än att ensidigt fokusera på situationen för den svenskflaggade flottan och det svenska registret”.

Kommentarer

  • Lei

    Är syftet egentligen att det svenska fartygsregistret skall vara ”konkurrenskraftigt”? Borde det inte vara så att syftet med det svenska fartygsregistret skall vara, livskraftigt? MER av samarbete mellan industri, rederier, befraktare, arbetsmarknadens parter och övriga berörda aktörer. Våra folkvalda har en skyldighet att bidra med de förutsättningar som krävs för att det här landet skall ha en framtid.
    Leif Remahl

  • Per

    Det verkar som om regeringen och Trafikanalys är överens om att följande ska hålla svensk rederinäring över ytan dvs. utökat sjöfartsstöd, ökade anslag till sjöfartsforskning, inre vattenvägar, stöd till mönstringsresor, beväpnade vakter ombord, ökad delegering till klassningssällskap, kommunal medfinansiering av hamnar och farleder, stöd till TEN-T projekt, regelförenklingar, fortsatt arbete mot en maritim strategi och en rad ytterligare åtgärder. Enligt Anders Borg i dagens GP verkar dock ytterligare åtgärder som beslut om tonnageskatt ligga utanför den här regeringens mandatperiod.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.