ICS varnar för negativa konsekvenser av EU:s översyn av sjöfarts- och havspolitik

Den internationella rederiorganisationen International Chamber of Shipping, ICS, varnar för negativa konsekvenser av det omfattande förslag till revidering av EU:s sjöfarts- och havspolitik som nu håller på att tas fram i den s.k. Borg-översynen och som leds av kommissionär Joe Borg. Han kommer att lägga fram en grönbok tidigt nästa år och ICS är särskilt bekymrat över två inslag: EU:s ambition att representera medlemstaterna i IMO samt att EU på medlemmarnas vägnar skall förhandla i FN för att ändra havsrättskonventionen så att balansen mellan flaggstater och kuststater förändras. Det senare kan innebära begränsningar i rätten till fri genomfart i nationers ekonomiska zon. ICS uppmanar nationella sjöfartsorganisationer att uppmärksamma nationella myndigheter på de möjliga negativa konsekvenserna.