ICS varnar för negativa konsekvenser av EU:s översyn av sjöfarts- och havspolitik

Den internationella rederiorganisationen International Chamber of Shipping, ICS, varnar för negativa konsekvenser av det omfattande förslag till revidering av EU:s sjöfarts- och havspolitik som nu håller på att tas fram i den s.k. Borg-översynen och som leds av kommissionär Joe Borg. Han kommer att lägga fram en grönbok tidigt nästa år och ICS är särskilt bekymrat över två inslag: EU:s ambition att representera medlemstaterna i IMO samt att EU på medlemmarnas vägnar skall förhandla i FN för att ändra havsrättskonventionen så att balansen mellan flaggstater och kuststater förändras. Det senare kan innebära begränsningar i rätten till fri genomfart i nationers ekonomiska zon. ICS uppmanar nationella sjöfartsorganisationer att uppmärksamma nationella myndigheter på de möjliga negativa konsekvenserna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.