Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

”Hundra nya arbetstillfällen”

Ett nytt avtal i Finland gör det möjligt att ersätta ombordanställda från länder utanför EU med finländare.

Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland (RiF) har avtalat om nya löne- och arbetsvillkor för juniorstyrmän. RiF uppger att detta avtal skapar nya arbetsplatser för unga eller arbetslösa finländska styrmän som saknar arbetslivserfarenhet.

Avtalet gör det möjligt för arbetsgivaren att anställa finländska styrmän i stället för arbetskraft som kommer utanför EU. Genom detta avtal räknar RiF med att det kommer att skapas över hundra nya fartygsjobb för styrmän. Dessa arbetsplatser kommer endast att finnas på lastfartyg med blandbesättningar, där man nu sysselsätter sjömän från länder utanför EU.

Förbättrad sysselsättning

Syftet är att förbättra sysselsättningen i enlighet med de linjer som regeringen har dragit upp. Avtalet förväntas främja karriärmöjligheterna inom sjöfarten genom att juniorstyrmännen genom dessa arbeten kvalificerar sig för högre befälspositioner. Tack vare denna arbetslivserfarenhet kan de också få förmans- och expertuppdrag inom sjöfartsnäringen. Avtalsparterna tror, att detta arrangemang främjar utvecklandet av sjöfartens kunnande och stärker den finländska sjöfartens konkurrensförmåga.

Bakgrunden till avtalet är att de befintliga sjöarbets- och praktikplatserna inte anses vara tillräckliga för att möta det framtida behoven av kunnig arbetskraft. Härutöver har sysselsättningssvårigheterna och dåliga karriärmöjligheterna för sjöfartsstuderande lett till att de har bytt yrkesinriktning eller sökt arbeten utanför sjöfarten.

Alla rederier

Avtalet omfattar alla rederier inom Rederierna i Finland rf och berör endast sådana lägre styrmansbefattningar på lastfartyg enligt överenskommelse med Finlands Skeppsbefälsförbund.

Avtalet är tidsbundet och uppföljs fortlöpande.