Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik

Förlängd giltighetstid för certifikat

Regeringen har i dag, torsdag, utfärdat en förordning om förlängning av giltighetstiden för flera olika certifikat inom sjöfarten.

Den nya förordningen om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom sjöfartsområdet träder i kraft den 1 april. Den innebär att giltighetstiden för certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis förlängs med sex månader från den dag då giltighetstiden skulle ha löpt ut, förutsatt att denna dag infaller under perioden 1 april till 1 september 2020.

Gäller olika certifikat

Giltighetstiden för behörighetsbevis (endorsement) som utfärdats för sjöpersonal med utländsk behörighet kan förlängas endast till utgången av giltighetstiden för det utländska examens-, utbildnings- eller kompetensbeviset.

Den nya förordningen berör följande:

  • Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
  • Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
  • Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.
  • Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.

Dagliga avstämningar

– Dessa certifikat, inklusive SOLAS-certifikat, för fartyg och besättning skjuts nu upp i sex månader. Denna första åtgärd betyder mycket för oss. Vi har också dagliga avstämningar med Transportstyrelsen om andra tänkbara åtgärder, upplyser Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik på föreningen Svensk Sjöfart.

Han förklarar att arbetet fokuseras mycket på olika sätt att kunna säkra bemanningen.

– Det stora bekymret just nu är bemanningen och oron kring denna. Det handlar mycket om resor till och från fartygen, men vi diskuterar också möjligheterna till dispenser och snabbutbildningar med kursinsatser för att kunna växla över sjömän mellan olika typer av fartyg.

Säkrar upp tillräckligt antal

Carl Carlsson informerar att en del av detta arbete går ut på att säkra att det finns ett tillräckligt antal möjliga personer som kan mönstra på snabbt om sjukskrivningarna fortsätter att öka eller om smitta konstateras ombord på något fartyg. I sådana fall måste hela besättningen lämna fartyget.

– Skulle det hända något med ett fartyg så finns det hamnar som vi kan gå till för att desinficera fartyget för att snabbt kunna ta ombord en ny besättning. Vi måste upprätthålla de samhällskritiska transporterna och det kan kräva extraordinära åtgärder.

Problem vid besättningsbyten

Carl Carlsson är oroad över de problem som restriktioner i resande ställer till vid besättningsbyten.

– Även om vi har fått bra skrivelser från Sverige, Bryssel och IMO om att sjömän är undantagna från dessa restriktioner ser vi ute i Europa och även i Sverige bekymmer med att det inte alltid fungerar i praktiken. I praktiken så händer det att våra sjömän inte släpps igenom när de ska resa till eller hem från fartygen.

Hög arbetsbelastning

Transportstyrelsen jobbar enligt Carl Carlsson mycket intensivt just nu med extremt hög arbetsbelastning.

– Det är ett bekymmer att det kommer in ärenden som inte är akuta. Helt plötsligt har andra typer av ärenden också börjat komma in som inte är direkt coronarelaterade. Transportstyrelsen gör ett fantastiskt bra jobb nu och vi vädjar till alla att försöka jobba så att Transportstyrelsen inte just nu belastas med onödiga ärenden, säger Carl Carlsson.

Stor påfrestning

I ett pressmeddelande konstaterar även infrastrukturdepartementet att coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen.

– Vi ser därför över vilka undantag som kan göras i regelverk för att underlätta för branscherna. Dagens beslut innebär att giltighetstiden för certifikat förlängs för att inte bli ett hinder för sjöfarten mitt i krisen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Cirkulär från IMO

Problemet med träning och certifiering på grund av coronapandemin noteras av IMO i ett cirkulär till alla IMO-medlemsstater, daterat 17 mars 2020. Där uppmanar IMO sjöfartsadministrationerna i länderna att inta en pragmatisk och praktisk syn på förlängning av giltighetstid för certifikat och endorsement. Det samma kommuniceras även till myndigheterna som utför port state-kontroll. Vidare uppmanas medlemsstaterna att kommunicera till IMO information om den praxis som vidtas av deras administrationen och hamnstatsmyndigheter.