Jan Hoffmann på FN-organet Unctad befarar att kombinationen av problem i Röda havet, Svarta havet och Panamakanalen kommer att få stora långvariga konsekvenser.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Ekonomi

FN varnar för stora störningar i global handel

FN-organet Unctad uttrycker djup oro för eskalerande störningar i global handel till följd av pågående problem i Röda havet, Svarta havet och Panamakanalen.

Attackerna i Röda havet, geopolitiska spänningar som stör sjöfarten i Svarta havet och torkan i Panamakanalen har lett till en komplex kris som påverkar viktiga handelsrutter. Jan Hoffmann, chef för avdelningen för handel och logistik på FN-organet Unctad, gav i förra veckan en detaljerad analys av läget och betonade då sjötransporternas avgörande roll för den global handeln. Detta framgår i ett pressmeddelande från Unctad. 

Höjda fraktpriser och mindre gods

Förra året gick 12–15 procent av världshandeln genom Suezkanalen. Enligt Unctad har godsvolymerna genom kanalen minskat med 42 procent de senaste två månaderna. Containertransporterna uppges ha minskat med 67 procent och antalet tank- och gasfartyg i området har också gått ner. Samtidigt ökar fraktpriserna kraftigt. De genomsnittliga containerpriserna från Shanghai har enligt Unctad mer än fördubblats sedan början av december, och kostnaden från Shanghai till Europa har mer än tredubblats. Utöver detta har även försäkringspremierna skjutit i höjden.

Klimatförändringarna utgör en risk

Det pågående kriget i Ukraina har också påverkat olje- och spannmålshandeln och förändrat etablerade handelsmönster. Och torkan i Panamakanalen gör att antalet passager där har minskat med 36 procent den senaste månaden jämfört med för ett år sedan. Unctad lyfter risken att klimatförändringarna ger bestående konsekvenser för globala försörjningskedjor. 

Unctad påpekar vidare att fartyg som väljer alternativa vägar kan tvingas att öka farten för att kompensera för omvägen, vilket ger högre bränsleförbrukning och ökade CO2-utsläpp. 

– Här ser vi den globala påverkan av krisen när fartyg söker alternativa rutter, säger Jan Hoffmann i pressmeddelandet. 

Utvecklingsländer extra sårbara

Unctad bedömer att situationen med parallella störningar i flera sjöfartsrutter kan ge långgående ekonomiska konsekvenser. Långvariga avbrott, särskilt inom containertransporter, utgör ett direkt hot mot globala försörjningskedjor och skapar risk för försenade leveranser och högre kostnader. Det kan dröja uppemot ett år innan den fulla effekten syns och konsumenterna påverkas. Jan Hoffman påpekar också att störningar i spannmålslaster från Europa innebär en risk för global livsmedelsförsörjning.

– Utvecklingsländer är särskilt sårbara för dessa störningar och Unctad följer noga hur situationen utvecklas, säger Jan Hoffmann i pressmeddelandet.

Krävs internationellt samarbete

Unctad betonar att gemensamma ansträngningar krävs för att hantera situationer som denna. Sjöfartsbranschen behöver göra snabba anpassningar och det krävs ett robust internationellt samarbete för att hantera snabbt skiftande globala handelsmönster och ge nödvändigt stöd åt mer sårbara länder.