Fotograf: VG Shipping

Finsk rapport om Aranda-incidenterna

Finlands miljöcentral har publicerat sin rapport om forskningsfartyget Aranda och mötena med ryska krigsfartyg på Östersjön vid två olika tillfällen.

Enligt rapporten har ryska marinen vid två tillfällen stört forskningsfartyget Aranda på internationellt vatten vid Gotlandsdjupet öster om Gotland. Vid båda tillfällena utförde Aranda uppdrag för SMHI.

Ubåt siktades

Ett ryskt krigsfartyg med igenkänningsnummer 532 beordrade den 2 augusti Aranda två gånger att ändra kurs när Aranda närmade sig den karteringsstation där man skulle ta vattenprover. Som orsak uppgavs ”danger ahead”.

Aranda korrigerade kursen, eftersom det inte nämnvärt avvek från den planerade rutten. Efter att ha tillryggalagt 12 nautiska mil korrigerades kursen mot karteringsstationen. Det ryska fartyget upprepade då ordern att ändra kurs. Aranda svarade att man går till den position där proverna skulle tas, meddelade dess position och att man hade för avsikt att stoppa där för två timmar. Det ryska krigsfartyget tog inte kontakt efter det.

Under provtagningen observerade man på Aranda en ubåt i ytläge på ett avstånd av cirka sex nautiska mil. Ubåten rörde sig fram och tillbaka med långsam fart och var som närmast på ett avstånd av tre nautiska mil.

Av rapporten framgår inte att det ryska ytstridsfartyg som har igenkänningsnummer 532 är korvetten Boikiy av Steregushchy-klass, levererad 2013.

Passerade nära

Den 2 september var Aranda åter i samma område för att ta prover. En rysk helikopter närmade sig fartyget några gånger och även två jaktplan uppenbarade sig på platsen, uppenbarligen svenska Gripen, enligt rapporten. Jaktplanen gjorde en sväng runt Aranda och flög sedan efter helikoptrarna i riktning mot ett ryskt krigsfartyg. Efter en stund flög de åter mot svenska kusten.

Efter det satte Boikiy kurs rakt mot Aranda och passerade på nära avstånd vid fartygets akter. Korvetten hade hissat signalen ”restricted manouvreability”. Korvetten var inte i radiokontakt med Aranda. Under händelseförloppet bibehöll Aranda sin fart och kurs mot följande karteringsstation.

HELCOM-station

Aranda har tagit prover vid dessa punkter som en del av ett uppföljningsprogram för Östersjön. Den plats där incidenterna ägde rum var en HELCOM-station. Rutten är alltid överenskommen på förhand.

I rapporten framgår att Arandas befälhavare uppgett att ubåtsobservationen indikerar att ryska marinen kan ha testat utrustning i Gotlandsdjupet. Därför skulle Bokiy ha varnat för fara. Den 2 september kom Boikiy betydligt närmare, men enligt befälhavaren är det inte ovanligt att även handelsfartyg följs på nära avstånd.

Äventyrade inte sjösäkerheten

I Finland har representanter för utrikesministeriet, trafiksäkerhetsverket Trafi och Finlands miljöcentral Syke också diskuterat incidenterna. Samtalen fördes utgående från miljöcentralens rapport. Representanten för Trafi konstaterade att det inte var fråga om ett fall av äventyrande av den allmänna sjösäkerheten. Trafi har dessutom utrett händelsen med rederiet, och konstaterat att det inte finns behov av att vidta ytterligare åtgärder ur ett sjötrafiksäkerhetsperspektiv.

Aranda ägs av Finlands miljöcentral. Mangement och bemanning sköts av VG Shipping.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.