Under 2016 fortsatte antalet svenskflaggade fartyg att minska.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Färsk fartygsstatistik från Trafa

Den officiella statistiken över svenska handelsflottan visar på en fortsatt minskning i antal fartyg under 2016.

Trafikanalys (Trafa) har gett ut statistiksamlingen Fartyg 2016, som upptar svenska och utländska fartyg i svensk regi. Av årets utgåva framgår att den svenska handelsflottan fortsatte att minska under fjolåret. 

Antalet fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 var 122 vid senaste årsskiftet, vilket är tio färre än i slutet av 2015. Deras totala dödvikt uppgick till 1.421.000 ton och brutto till 2.706.000. 

Mätt i antal fartyg med ett brutto om minst 100 bestod flottan av 310 fartyg vid senaste årsskiftet, vilket är nio fartyg färre än vid föregående årsskifte.

Vidare kan man läsa att Stockholm har den största flottan med 78 fartyg över 100 brutto, därefter följer Göteborg och Donsö med 60 respektive 18 fartyg.

I nummer 5 2017 av Sjöfartstidningen finns en mer omfattande genomgång av handelsflottans utveckling.