Farledsavgifter slopas för stormfälld skog

Regeringen och stödpartierna har kommit överens om åtgärder för att den stormfällda skogen i Sydsverige skall kunna tas omhand så snabbt som möjligt. I paketet ingår slopade farledsavgifter under 2005 och 2006 för sjötransport av stormfällt timmer. Man för också samtal med Sveriges Hamnar för att få till stånd sänkta hamnavgifter. Samtidigt slopas också banavgifterna.Skogsindustrierna välkomnar paketet men menar att mer krävs. Bland annat vill man ha sänkt dieselskatt för vägtransporter och kraftfullare åtgärder för järnväg och sjöfart.