EU-rapport dissar landansluten el för fartyg

Att ansluta hamnliggande fartyg till elnät iland kräver stora investeringar, är tekniskt komplicerat och ger begränsade miljövinster i form av reduktion av växthusgaser. Det skrivs i en preliminär rapport beställd av EU-kommissionen och som presenterades vid en workshop i Bryssel om kostnader och vinster vid investeringar i turistfaciliteter i hamnar. Även om landanslutning innebär minskade utsläpp från fartygen måste elen produceras, vilket innebär ökade utsläpp någon annanstans.– Det är riktigt, men man bortser då från de stora miljö- och hälsovinster man får vid landanslutning i form av kraftigt minskade partikelutsläpp och minskat buller i hamnarna, säger Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening.Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar och Sveriges Redareförening har nyligen skrivit under en trepartsöverenskommelse om att främja landanslutning, och man har uppmanat regeringen att skattebefria el till fartyg.Enligt professor Erik Fridell på IVL skulle utsläppen i ett scenario där 20 procent av bränsleförbrukningen i fartyg till kaj ersatts av landel minska med 76 ton SO2, 830 ton NOx, 8,4 ton partiklar och 42.000 ton CO2 på årsbasis om ”grön” el används. Samhällsnyttan är stor. Slopad skatt i samma scenario innebär minskade skatteintäkter med cirka 17 miljoner kronor. Samtidigt minskar samhällskostnaderna med över 75 miljoner för partiklar, SO2 och NOx, samt 6–60 miljoner kronor för CO2.