Ett steg närmare tonnageskatt i Sverige

Tonnageskatteutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår att ett sådant system också införs i Sverige eftersom liknande system finns i majoriteten av EU:s sjöfartsnationer. Fartyg med ett netto på minst 100 är kvalificerade och de som väljer denna form av beskattning måste stanna i systemet i tio år. Utredningen föreslår att systemet skall tillämpas retroaktivt från 2005.I en kommentar säger Sveriges Redareförening, SRF, att förslaget i sin nuvarande form är i nivå med tonnageskattesystemen inom EU och att svensk sjöfart därmed får samma konkurrensvillkor som övriga rederier inom EU. Enligt SRF är det nu viktigt med en snabb politisk process så att ett beslut om tonnageskatt kan fattas av riksdagen snarast möjligt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.