Delade meningar om ballastkonventionen

Under IMO-kommittén MEPC:s (Marine Environment Protection Committee) session rådde det delade meningar om tekniken är tillräckligt utvecklad och om sjöfarten hinner genomföra alla åtgärder som krävs för att klara deadlines i konventionen om ballastvattenhantering (BWM Convention).Ett antal delegationer menade att det är osäkert om det finns tillräckligt med teknik, kompetens och varvskapacitet för att klara alla nödvändiga installationer i fartygen. Andra delegationer ansåg att det borde inte vara några problem om bara rederierna sätter igång i tid.Man uppnådde dock konsensus om att man behöver mer kött på benen i frågan och bad medlemsstaterna om mer information om deras situation när det gäller implementeringsfart, tillgång på teknologi och varvskapacitet.Till dags dato har 33 nationer med totalt 26,46 procent av världshandelsflottan ratificerat konventionen. För att den skall träda i kraft krävs att minst 30 länder med 35 procent av världshandelsflottan skriver på. Då börjar den gälla 12 månader senare.Under sessionen fick tre reningssystem för ballastvatten ett principiellt godkännande och fem system ett slutligt. Därmed finns 21 typgodkända system på marknaden.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.