Fotograf: Föreningen Svensk Sjöfart

Kategori: Politik

Coronakrisen: Sjöfarten i möte med Eneroth

Infrastrukturministern bjuder in representanter för sjöfarten till möte med anledning av coronavirusets påverkan på branschen. Svensk Sjöfart har förberett ett batteri med åtgärdsförslag.

I morgon, den 17 mars, ska representanter från sjöfartsbranschen träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth. Ett tiotal företag och organisationer är inbjudna, från både myndigheter och sjöfartens näringsliv.

– Sjöfarten upplever påfrestningar nu som en följd av spridningen av coronaviruset. En fungerande sjöfartsnäring är central inte bara för Sveriges handel och försörjningstrygghet utan också för besöksnäringen. Därför bjuder jag in branschaktörer för att få information om hur sjöfartens aktörer påverkas av coronaviruset, säger Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Förslag till departementet

Claes Berglund från Stena AB, som är ordförande för föreningen Svensk Sjöfarts Färje- och RoRosektion samt för europeiska redareföreningen, och föreningen Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson kommer att vara med på mötet med infrastrukturministern. För att förbereda inför mötet har Anders Hermansson i dag skickat ett brev till infrastrukturdepartementet med förslag om riktade åtgärder till sjöfarten.

”Svensk Sjöfart måste konstatera att situationen är synnerligen allvarlig, särskilt för färjetrafiken, och skyndsamma åtgärder är helt nödvändiga både för att upprätthålla samhällskritiska transporter till och från Sverige och mer långsiktigt för att säkerställa möjligheter till goda transportförutsättningar när utvecklingen vänder”, skriver Anders Hermansson i brevet.

Svensk Sjöfart föreslår bland annat att regeringen:

  • tillser att statliga lånegarantier utfärdas för företag som tillhandahåller samhällskritiska transporter, på motsvarande sätt som skedde under finanskrisen 2008/09,

  • säkerställer möjligheterna för arbetsmarknadens parter att komma överens om åtgärder som snabbt kan bidra till att minska lönekostnaderna och undvika varsel och uppsägningar, förslagsvis på motsvarande sätt som i Norge, där staten står för 75 procent av lönekostnaden vid permittering för samhällskritiska aktörer som sjöfarten,

  • säkerställer att sjöfartsstödet kan upprätthållas för personal för de fall där rederierna tvingas ta fartyg ur trafik eller minska på antalet ombordanställda,

  • fryser kommande avgiftshöjningar för myndighetsavgifter (inklusive farledsavgiften) och lyfter avkastningskraven för Sjöfartsverket,

  • inför ett särskilt stöd för att upprätthålla och säkra samhällskritisk transportkapacitet, exempelvis genom slopande av farledsavgiften för visst tonnage och halvering av hamnavgiften,

  • säkerställer att Transportstyrelsen vid behov kan fatta beslut om eventuella anpassningar av bemanningsbeslut, om trafiken bedrivs med exempelvis ett kraftigt minskat antal passagerare eller helt utan passagerare, och kan medge tillfälliga undantag för ombordpersonal för att kunna upprätthålla bemanning för samhällskritiska transporter,

  • säkerställer att besättningsbyten kan ske genom särskilda åtgärder för sjömän, och

  • har en beredskap att agera diplomatiskt för att få loss eller agera för svenska fartyg som kvarhålls orättfärdigt för att säkra att samhällskritiska förbindelser till och från Sverige kan vidmakthållas. 

Mer detaljerad information om förslagen finns på sweship.se.

Nytt krispaket

På en presskonferens på måndagsmorgonen presenterade regeringen ett krispaket, framtaget tillsammans med samarbetspartierna C och L, för svenska företag som drabbas av konsekvenserna av coronavirusets spridning. 

Bland annat tar staten över sjuklöneansvaret i två månader. Dessutom föreslås ett system för korttidspermittering som ska träda i kraft den 7 april men tillämpas från och med i dag. Enligt förslaget står staten för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med upp till hälften och arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Systemet liknar det som finns för korttidsarbete men med större subventionsgrad. 

”Räcker inte”

Transportföretagen skriver i en kommentar att man välkomnar regeringens förslag om korttidspermittering men anser ändå att det hade kunnat täcka en större del av företagens kostnader.

– Transportföretagen välkomnar förslaget om korttidspermittering som ska börja gälla från och med idag och att regeringen utökar den del av kostnaderna som staten tar över från arbetsgivaren. Men det kommer inte att räcka för alla bolag, därför behöver staten komma med ytterligare förstärkningar och ta en större del av bolagens kostnader än vad som föreslogs idag, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Anstånd med skatteinbetalning

Fler förslag till åtgärder som regeringen har tagit fram för att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusets spridning är att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Om anstånden utnyttjas fullt ut omfattar det cirka 300 miljarder kronor.

I förra veckan frigjorde Riksbanken 500 miljarder kronor i kostnadsfria lån till bankerna så att företag ska kunna låna pengar eller lägga om lån för att täcka kostnader i samband med coronakrisen.