Bulkfartyg drogs flott efter sex dagar

Det tyskägda bulkfartyget Winona drogs flott efter att ha legat grundstött i sex dagar, 2,8 sjömil sydost om Gedser. Fartyget kunde dras flott efter att delar av lasten avlägsnats. Fartyget assisterades av bogserbåten Njal från Svitzer. Efter att ha genomgått skrovinspektioner på djupare vatten förklarades fartyget sjödugligt och kunde fortsätta seglingen från St Petersburg till Bremen via Kiel-kanalen. Winona, 9,857 ton dödvikt, byggdes 2003.