”Sverige är helt beroende av handel med omvärlden – borde vårda sin sjöfart bättre”

A tt sjöfarten är avgörande för Sveriges möjligheter att bedriva handel har blivit uppenbart även utanför sjöfartsbranschen de senaste åren. Pandemin, fartyg som fastnar i Suezkanalen, utvecklingen i Röda havet och inte minst den senaste tidens utveckling med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge har med all tydlighet visat på betydelsen av sjöfarten inte bara för världen utan också för Sverige.

Med hänsyn till att 90 procent av vår handel går till sjöss är det inget annat än överraskande hur lite fokus det läggs på att säkerställa konkurrenskraftiga förutsättningar för export och import. För Sverige som dessutom ligger geografiskt långt ifrån våra viktigaste marknader, inom och utom EU, är tillgången till konkurrenskraftiga sjötransporter helt avgörande för svenska företags möjligheter att exportera svenska varor.  

Trots att det handlar om svenska jobb, tillväxt och ytterst vår välfärd har intresset från riksdag och regering varit påfallande lågt. Alla är eniga om vikten av frågan, men hitintills har inget parti prioriterat åtgärder inom området tillräckligt högt för att göra skillnad. Trots tillfälliga satsningar krävs långsiktighet för den svenska konkurrenskraften som är helt beroende av sjöfarten. 

Det är avgörande att regeringen i den kommande nationella planen tar ett helhetsgrepp kring investeringen i isbrytare. Hela den svenska isbrytarflottan måste förnyas inom den kommande planperioden. Likaledes måste vinterväghållningen till sjöss och i land likställas finansieringsmässigt och staten precis som på land finansiera isbrytning i landets norra delar. Utan en långsiktighet i dessa delar och att staten tar ett regionalpolitiskt ansvar riskeras den nyindustrialisering som är på gång i norra Sverige. 

En minst lika viktig fråga är att staten måste tydliggöra finansieringsansvaret mellan staten, handelssjöfarten och andra aktörer för den verksamhet som Sjöfarts-verket bedriver. Staten som idag lämpar över kostnader på handelssjöfarten och därmed indirekt på svenska transport-köpare, innebär inget annat än att staten tar springnota. Sjöfartsverket har under flera år påtalat att drygt 250 miljoner som idag finansieras genom farledsavgifter från handelssjöfarten istället borde finansieras med anslag från staten. 

Sverige är helt beroende av sjöfarten. Med rätt åtgärder stärks inte enbart svensk konkurrenskraft. Med långsiktiga förutsättningar kan sjöfarten dessutom bidra till att avlasta ett hårt ansträngt transportsystem. Godset kan komma närmare avsändare och underlättas dessutom omlastningen kan hela transportsystemet användas mer transporteffektivt.

Kommentarer

  • Peter Zoné

    Har i många år jobbat både inom rederisektorn och i hamnvärlden. Regering efter regering talar vitt och brett om viktigt för att Svergie ska ha ett livskraftig sjöfart, presenterar fina visioner, men samtidigt får sjöfarten betala sina infrastrukturkostnader själva. Höga isbrytningskostnader och lotsavgifter som åtminstone steg med 25% trots att vi hade noll-inflation i landet detta år. Har upplevt det mycket svårt att locka över transportköpare som i stor utsträckning köper lastbilstransporter över till sjöfarten pga alla dessa stora pålagor (statliga och myndighets avgifter)

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.