Norrlandsupprop för en lösning av svavelfrågan

Sveriges Redareförening arbetar nära Svenskt Näringsliv för att försöka få till stånd en utökad tidsfrist för att klara EuropaparIamentets beslut om det nya svaveldirektivet. Detta direktiv innebär att hårdare regler införs för sjöfartens svavelutsläpp, regler som speciellt kommer tynga de nordiska länderna och dess basindustri då det inte rör sig om en global  regelskärpning utan endst regionalt.

Just nu pågår ett Norrlandsupprop, 14 företagsledare, fackliga företrädare och politiker startade uppropet den 17 december. De uppmanar nu alla att skriva på för att rädda industri och jobb. Bland de initiala undertecknarna finns SCA:s vd Jan Johansson, Holmenchefen Magnus Hall, SSAB:s Martin Lindqvist och Bolidens vd Lennart Evrell, men även Pappers ordförande Jan-Henrik Sundberg.

På EU nivå försöker Frankrike med ett brev till samtliga EU:s medlemsstater undersöka möjliga implementeringsalternativ som inte leder till att sjöfarten drabbas för hårt. Till dags dato har Frankrike enligt uppgift fått stöd av flera medlemsländer, däribland Sverige, Estland, Litauen, Belgien och Italien för att söka undantag från svavelkraven. Däremot uppges att det föreligger visst motstånd från Tysklands, Danmarks och Storbritanniens representanter. Arbetet fortsätter, då det är fundamentalt viktigt för att undvika snedvridning av konkurrens och förflyttning av last från sjöfart till järn- och landsväg, vägar som till skillnad från sjövägen redan lider av infrastrukturutmaningar och trafikinfarkter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.