Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Bättre men fortsatt tungt för SRAB

Lägre frakter och en svag dollarkurs innebär minskad intjäning för SRAB Shipping AB.

Rederiet har nu genomfört den rekonstruktion som en extra bolagsstämma beslöt om den 16 mars 2011. Genom emission förvärvades samtliga utestående preferensaktier i fartygsägande dotterbolag mot betalning av nyemitterade
aktier i SRAB.

Ekonomiskt ser situationen något ljusare ut, trots de dåliga tiderna. SRAB Shipping presenterar ett rörelseresultat på SEK 8,6 miljoner för årets första nio månader, jämfört med en förlust på -96,8 miljoner motsvarande period ifjol, men fortfarande drar inte fartygen in några stora pengar. Resultatet påverkades positivt med SEK 30,2 miljoner efter förvärvet av utestående aktier i dotterbolag.

Under perioden minskade nettoomsättningen till SEK 51,5 miljoner från 54,3 miljoner. Minskningen förklaras av lägre charterhyror och svagare dollarkurs. 

”Marknaden har under tredje kvartalet varit säsongsmässigt svag och intjäningen i spotmarknaden har legat på nivåer där redarna i bästa fall fått täckning för sina driftskostnader”, skriver rederiet i kvartalsrapporten och fortsätter: ”För M/T Prima som, under hela tredje kvartalet, befraktats i spotmarknaden har intjäningen dock, tack vare goda lastkombinationer, varit något bättre än gällande marknadsnivåer. Tillgången på laster har också varit något bättre än motsvarande period föregående år men detta har ännu inte gjort något avtryck i fraktraterna.”

Rederiet opererar fem fartyg, av vilka tre är helägda kemikalie- och produkttankers samt två delägda torrlastfartyg. Vid årsskiftet går charterkontraktet ut med Herning Shipping för tankfartygen Nordic Victory och Nordic Glory. Det är oklart vad som händer med fartygen efter det. Den tredje tankern Prima gick under andra kvartalet ur sin timecharter för Preem AB och befraktas nu exklusivt av Uni-Chartering AS för SRAB:s räkning.

De två kvarvarande delägda torrlastfartygen är fortsatt på timecharter för Union Transport Plc.SRAB Shippings flotta har minskat med tre delägda torrlastfartyg under året, Union Neptune förliste i Biscayabukten i juli medan Peak Oslo och Peak Bergen såldes under första kvartalet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.