Wallenius SOL:s fartyg Botnia Enabler.
Wallenius SOL:s fartyg Botnia Enabler fraktar produkter från en konkurrensutsatt basindustri.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Reportage

Basindustrin påverkas av sjöfartens avgifter

Rederiet Wallenius SOL som servar den växande basindustrin i Norrland med transporter märker av effekterna av höga avgifter. För de här industrierna utgör transporterna en stor del av varornas kostnad. Nu vill man att Sjöfartsverkets finansiering ses över.

För ett rederi med kunder inom basindustrin där transporterna utgör en stor kostnad har Sjöfartsverkets avgifter stor påverkan. Det säger Wallenius SOL:s vd Elvir Dzanic till Sjöfartstidningen.

Kunder inom pappersindustrin och stålindustrin

Med specialisering mot roro-trafik från Bottenviken och ner mot kontinenten har rederiet Wallenius SOL kommit att bli en framgångsrik transportör av produkter från den svenska och finländska basindustrin. Fartygen lastas sydgående med produkter från bland annat pappersindustrin och stålindustrin. Nordgående transporter innehåller bland annat insatsvaror till industrin och annan last.

Med en modern flotta i teknisk framkant och ambitioner att leda den gröna omställningen verkar rederiet i en region i stark tillväxt, men som också utmanas av arktiska förhållanden flera månader om året. Elvir Dzanic berättar att det har varit en utmanande vinter på grund av bland annat det svåra isläget och isbrytning som inte helt räckte till för att hålla de nordligaste hamnarna i Bottenviken öppna för trafik.

– Vi har ändå löst det bra, och nu känns det faktiskt helt okej, säger Elvir Dzanic.

Vill se en skälig finansiering

Problematiken med isbrytningen hör till viss del ihop med frågan om farledsavgifterna, då isbrytningen liksom Sjöfartsverket till stora delar finansieras av de farledsavgifter sjöfarten betalar.

– Vi förstår, och våra kunder förstår också att de här höjda avgifterna kommer att gå till att finansiera bland annat isbrytare vilket vi nu har sett är behövligt. Men finansieringen behöver ske på ett klokt sätt så att man inte höjer avgifterna så pass att våra kunder tappar förmågan att konkurrera.

Just basindustrins konkurrenskraft är en fråga Elvir Dzanic återkommer till. För skogsindustrin och stålindustrin utgör nämligen transporterna en stor del av varornas kostnad. På så sätt ger höjda farledsavgifter och därmed höjda transportkostnader en direkt påverkan på den här industrins internationella konkurrenskraft.

Våra kunder påverkas av Sjöfartsverkets höjda avgifter. Det blir kännbart på varans pris.

Wallenius SOL:s vd Elvir Dzanic.

– De här kunderna producerar material som är prisutsatta på en global marknad och där transporter utgör en stor del utav varans totala kostnad, till skillnad från slutförädlade produkter som sneakers eller Iphones där transporterna bara står för en promille av varans totala kostnad. Av den anledningen påverkas ju våra kunder och därmed också vi som rederi av Sjöfartsverkets höjda avgifter. Det blir kännbart på varans pris.

Påverkar förmågan att konkurrera

På grund av att transportkostnaden utgör en stor del påverkar även måttliga höjningar basindustrins förmåga att konkurrera med andra industrier i andra regioner. Elvir Dzanic säger att man har en tät dialog med kunderna om nivåerna på farledsavgifter och andra avgifter som påverkar transportpriset, och han upplever att kunderna är väl insatta i frågorna. Höjda farledsavgifter i kombination med de nya kostnaderna för utsläppsrätter inom systemet EU ETS har blivit en viktig fråga på agendan inom industrin.

Elvir Dzanic säger att det är viktigt att EU håller fast i klimatpaketet, och att även vägtrafiken kommer med i utsläppshandelssystemet för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor mellan transportslagen.

– Det är bra att sjöfarten omfattas av utsläppshandeln, det kommer att driva omställningen av sjöfarten vilket vi behöver, och våra kunder kommer att stötta det. Men EU har ju också lovat att någon gång framåt 2027 ska även lastbilstransporter att omfattas av utsläppsrätter.

Kan påverka val av hamnar

Wallenius SOL har sedan starten för fyra år sedan siktet inställt på att utveckla produkten och utöka den geografiska täckningen genom optimering av hamnar. Elvir Dzanic säger att man har tittat på flera scenarier där man funderat på att lägga till ytterligare en svensk hamn i sin portfölj. Men de svenska avgifterna har försvårat.

– Ett av hindren har varit det här paketet med både farledsavgifter och lotsavgifter. Det är också betydligt lättare att få dispens på lotsar exempelvis i andra länder och hamnar än vad det är i Sverige. Till detta tillkommer farledsavgifterna som dessutom sannolikt går upp nästa år. Så när vi tittar på möjligheten att växa tillsammans med våra kunder blir Sverige allt mindre intressant på grund av det här. Jag tror det är viktigt att Sjöfartsverket tar till sig det.

Sverige skiljer sig också mot grannlandet Finland när det gäller avgiftsstrukturen. Även Finland har farledsavgifter, men Elvir Dzanic säger att rederiet upplever det finska systemet som mer konkurrenskraftigt.

– Jag upplever att den finska strukturen när det gäller avgifter är mer konkurrenskraftig än vad den svenska är. Bland annat är det lättare där att få olika typer utav undantagstillstånd.

Elvir Dzanic påpekar att man förstår att Sjöfartsverket har en svår uppgift, och att man inte är principiellt emot att avgifterna speglar det investeringsbehov som finns inom verket när det gäller isbrytare.

– Vi förstår att pengarna används till något nyttigt, men det kanske går att titta på den här problematiken på ett annat sätt. Kanske bör staten ta ett lite större ansvar för finansieringen av Sjöfartsverket snarare än att allt ska finansieras av marknaden.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.