Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi

Ännu ett bottenrekord för svenska flottan

Trafikanalys statistik över den svenskregistrerade flottan noterar rekordfå svenska handelsfartyg.

Flottan minskade under 2017 med 2 procent från 310 till 304 fartyg. Det framgår av ny officiell statistik om fartyg som Trafikanalys publicerar i dag. Statistiken inkluderar lastfartyg och passagerarfartyg på minst 100 bruttoton.

Det har aldrig tidigare funnits så få svenskregistrerade fartyg som idag. Sedan jämförbar statistik började samlas in för 50 år sedan har antalet fartyg minskat med två tredjedelar. Av de 304 svenskregistrerade fartygen 2017 var 114 lastfartyg och 190 passagerarfartyg.

Användningen

Totalt uppgick användningen av fartyg i svensk regi 2017 till 5.105 miljoner bruttodräktighetsdagar, vilket är en liten ökning från föregående år. Användningen av inhyrda utländska fartyg ökade med 2 procent till 4.098 miljoner bruttodräktighetsdagar. Det av svenska rederier disponerade tonnaget ökade från 3.554 miljoner till 4.091 miljoner bruttodräktighetsdagar under 2017. Ungefär 80 procent av det disponerade tonnaget är inhyrda utländska fartyg.

Minskad lastkapacitet

Den svenskregistrerade handelsflottans lastkapacitet mätt i dödvikt minskade också under 2017. Den totala dödvikten minskade 2017 med 18 procent och uppgick till 1.330 miljoner dwt. Torrlastfartygen stod med sina 827.000 dwt för 62 procent av den totala lastkapaciteten.

Trafikanalys officiella statistik över svenska och utländska fartyg i svensk regi 2017 bygger på uppgifter från det svenska fartygsregistret. På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken.