6 fartyg kvarhållna för allvarliga brister

Sjöfartsverket har redovisat resultatet över de hamnstatskontroller som genomfördes under perioden januari–juni 2006. 243 hamnstatskontroller genomfördes i Sverige, varav 75 uppvisade brister. Utav dessa hade sex fartyg så allvarliga brister att de kvarhölls. Under samma period har 151 hamnstatskontroller utförts på svenska fartyg inom MOU-regionen, 61 uppvisade brister men inget fartyg kvarhölls.