Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Nytt folk och nya siffror på FSS

Aktuella frågor som migration och Furusundsleden på Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte. Förnyelse i styrelsen och ny utredning av utrikeshandeln.

Föreningen Svensk Sjöfart höll sitt årsmöte på Sjöräddningssällskapet i Göteborg den 21 april. Ragnar Johansson, Svenska Orient Linien AB, valdes till ny ordförande och efterträder Anders Boman, Walleniusrederierna AB, som varit föreningens ordförande under fyra år. Boman fortsätter som vice ordförande tillsammans med Lars Höglund, Furetank Rederi AB, och Dan Sten Olsson, Stena AB.

– För mig som ägnat mitt liv åt sjöfarten är det nog den största äran man kan få att bli ordförande för föreningen, sade Ragnar Johansson när han tackade av Anders Boman, som varit ordförande de senaste fyra åren. 

Tre nya

Den nya styrelsen för Svensk Sjöfart består av ordförande Ragnar Johansson (Svenska Orient Linien), vice ordförande Anders Boman (Walleniusrederierna AB), vice ordförande Lars Höglund (Furetank Rederi AB) vice ordförande Dan Sten Olsson (Stena AB), Jonas Backman (Sirius Shipping AB), Claes G Berglund (Stena AB), Torkel Hermansson (Tarbit Shipping AB), Håkan Johansson (Rederi AB Gotland), David Kristensson (Northern Offshore Services AB), Henrik Källsson (Erik Thun AB), Ulrika Laurin (Laurin Maritime AB), Ingvar Lorensson (Rederi AB Donsötank), Andreas Remmer (Viking Rederi AB) och Pia Berglund (Svensk Sjöfart).

Nyinvalda styrelseledamöter är Henrik Källsson, Ulrika Laurin och Ingvar Lorensson.

Öppet seminarium

Efter årsmötet arrangerades ett öppet seminarium med fokus på handel, färjor och frakt. Moderator var Irene Fällström, kommunikationschef på Svensk Sjöfart.

Seminariets inledningstalare Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på GP och samhällsdebattör, tog upp Sveriges och EU:s utmaningar. Även om hon inte tog upp några direkta sjöfartsfrågor lyssnade auditoriet koncentrerat på hennes medryckande föredrag.

– Näringslivet är snabbfotat på ett annat sätt än politiken som agerar först när vi har problemet här. Ni, och näringslivet som helhet, behöver trycka på att vi ska få liberaliseringar på arbetsmarknaden som underlättar människors inträde. Annars blir migrationen en förlustaffär, var ett av hennes budskap.

Göteborg viktigast

Kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg, Jonas Ransgård, talade om världshandel och sjöfart. Han underströk bland annat Göteborgs hamns stora betydelse, inte enbart för regionen, utan för hela Sverige.

– Vi behöver också från Göteborg vara tydliga med att EU har utsett fem core-hamnar i Sverige. Det är där vi tycker att staten ska satsa sina pengar. Det är i första hand Göteborgs Hamn, i andra hand dom andra fyra, inte alls någon annanstans.

Osäker statistik

Även Jesper Hamark, doktor i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, tangerade hamnarna i sitt anförande om sjöfarten i relation till utrikeshandeln då han presenterade olika sätt att tolka de statistiska underlagen för sjöfartens andel av utrikeshandeln.

– Enligt Sveriges Hamnar går drygt 90 procent genom hamnarna, Svenskt Näringsliv säger 95 procent.

Då frågade han sig hur det är med malmexporten, där bara den del som går över Narvik uppgår till närmare en tiondel av den svenska utrikeshandeln.. 

– Då förstår man att de här siffrorna inte kan vara helt riktiga. Om siffrorna är för höga, vad är då rätt siffra? Ingen vet egentligen, åtminstone inte med säkerhet. Det finns ingen sammanhållen, publicerad statistik om det här, men det finns en vettig uppskattning i form av ett opublicerat dokument som gjordes för fem år sedan av Trafikanalys.

Han har uppdaterat dessa beräkningar för 2014.

– Då hamnar sjöfarten på drygt 70 procent. Även denna undersökning har brister, men jag tror att just nu är vi så nära sanningen som vi kan komma.

Motorvägar

Paneldiskussionen efter det första passet handlade mycket om färjornas betydelse för godstransporterna till och från Sverige.

– Vi är havets motorvägar som inte har byggts av staten och som inte har betalats av staten heller, sa Claes Berglund, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena.

Han påpekade vidare att färjorna minskar belastningen på väg och på räls och förenar länder för en säker handel.

– Färjorna är en ganska liten del av den globala sjöfarten. När man fattar beslut i IMO kring utveckling av sjöfart tänker man ofta på stora tank-, bulk- och containerfartyg. Vi hamnar inte så sällan i kläm.

Fria farleder

Färjorna var även temat för de följande anförandena. Andreas Remmer, vice vd på Viking Line, pratade om vikten av fria farleder. Som exempel tog han de nya fartbegränsningarna i Furusundsleden och påpekade att farleden mellan Åbo och Stockholm är av stor betydelse för handeln mellan Finland och Sverige.

– Det är en bärande del av den europeiska stomnätskorridoren. EU har identifierat den som en motorway of the seas.

Anders Nordin, lotsområdets chef i Stockholm på Sjöfartsverket, tog även upp Furusundsleden.

– Man började debatten utan att basera den på fakta, det var mycket tyckande. Den samhällsekonomiska analysen uteblev då den borde ligga till grund för beslut.

Helhetsperspektiv

I dagens andra paneldiskussion återknöt Christina Palmén, som arbetar med sjösäkerhet och miljöfrågor inom Svensk Sjöfart, till temat i de föregående anförandena:

– Vi har understrukit farledens betydelse som en del av EU:s transportnät. Även miljöfrågor ska ses ur ett helhetsperspektiv och sjöfarten är många gånger lösningen på flera av de miljöutmaningar vi står inför.

Etta på många områden

Pia Berglund avslutade dagen med en sammanfattning av mötet och situationen för svensk sjöfart idag tillsammans med den tidigare ordföranden Anders Boman.

– Sverige är återigen etta på Paris MoU:s lista över bästa fartyg. Vi ligger etta på miljö- och vi har också fått klassat våra kollektivavtal som de bästa i hela världen, påpekade Pia Berglund.

Anders Boman sa att vi nu är otroligt nära ett tonnageskattesystem i Sverige.

– Det blir inte ett dåligt system när det kommer på plats. Det här är basförutsättningarna för att driva svensk sjöfart och det är lång lista av små och stora saker som måste till. Tappar man fokus på bollen så blir det inga bra golfslag. Arbetet fortskrider, man får inte somna till en enda sekund.