Företag: svenska skeppshypotek

VD för Svenska Skeppshypotek

Då nuvarande VD lämnar Svenska Skeppshypotek under 2021 söker styrelsen en efterträdare.

Svenska Skeppshypotek är ett finansinstitut med staten som huvudman. Ändamålet är att medverka vid finansiering av svenskrelaterad rederiverksamhet.

Verksamheten står inför spännande utmaningar och möjligheter. Näringsdepartementet har initierat ett utredningsarbete i syfte att utveckla och modernisera verksamhetsformen. Den nya VD:n förväntas med god känsla och stort engagemang fortsätta leda den redan påbörjade utvecklingen.

Svenska Skeppshypoteks kundkrets utgörs av hela den svenskrelaterade fartygsägande sjöfarten, från de stora internationellt etablerade rederierna med tillgång till kapitalmarknadens alla möjligheter till de familjeägda rederier där Svenska Skeppshypotek ofta är den enda möjliga finansiären. En förutsättning för att kunna låna ut är givetvis den egna upplåningen. Den sker för närvarande i allt väsentligt genom de nordiska affärsbankerna, men framåt finns en ambition att vända sig till obligationsmarknaden.

Rederinäringen står liksom samhället i övrigt inför en utmanande omställning till ökad hållbarhet. Som en finansiell aktör är Svenska Skeppshypotek i en position att påverka och ställa krav för en sådan utveckling. Som en del i kreditbedömningen ingår att värdera krediters hållbarhet. Svenska Skeppshypotek utvecklar därtill möjligheten att lämna gröna lån och i förlängningen även emittera gröna obligationer som ett led i att stimulera och premiera investeringar med minskad miljöbelastning.

Svensk sjöfart behöver en kraftfull och tydlig röst för sin sak. Svenska Skeppshypotek har genom sin centrala uppgift en viktig roll att spela genom att vara med och påverka utvecklingen av näringens förutsättningar och spelregler.

Kravprofil

  • Gedigen branschkompetens inom rederi- och sjöfartsnäring ur ett finansierings- och kreditgivningsperspektiv
  • Dokumenterad erfarenhet från operativt arbete med upplåning och olika typer av utlåning inklusive att analysera och bedöma kreditvärdighet
  • God förståelse för risker och säkerheter inklusive obeståndsfrågor God förståelse för sjöfartens utveckling och drivkrafter inom såväl reglering och miljöutveckling som kommersiella förutsättningar
  • God förståelse för kundernas behov, och därmed förmåga att agera rådgivare både till mindre familjeägda kunder och större rederier
  • Varit framgångsrik i att skapa långsiktigt hållbara affärer och relationer genom proaktivt kundarbete
  • Förmåga att leda och entusiasmera en mindre organisation
  • Förmåga att hantera kombinationen av operativt arbete, verksamhetsutveckling och strategiskt helhetsansvar
  • Förmåga att verka genom branschforum och nätverk för att synliggöra Svenska Skeppshypoteks uppdrag och stärka dess inflytande
  • Intresse för hållbarhetsfrågor
  • Erfarenhet av omvärldsbevakning såväl i internationell som nationell kontext

För ansökan, skicka CV och personligt brev senast den 24 Januari till Skeppshypotek@amrop.se