Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Godsvolymerna ökar i hamnarna

Godsvolymerna i de svenska hamnarna ökade med nästan fem procent under det fjärde kvalet 2016.

Totalt hanterades drygt 44,542 miljoner ton gods i de svenska hamnarna mellan oktober och december, att jämföra med samma period förra året då siffran landade på 42,564 miljoner ton. Tydligast märks ökningen på flytande bulk och containrar. 

Färre fartyg

Enligt myndigheten Trafikanalys rapport, som offentliggjordes i dag torsdag, är det den högsta kvartalsvolymen sedan 2012 då 44,554 miljoner ton gods hanterades mellan april och juni. Trots detta var det något färre fartyg som anlöpte de svenska hamnarna under det fjärde kvartalet – 18.288 jämfört med 2015 års 18.626. Sett till hela förra året hanterades 171,144 miljoner ton gods, jämfört med 2015 då siffran var 169,689.

Passagerartrafiken ökar

Även den totala bruttodräktigheten minskade något i fjol, från 288 miljoner bruttoton för det fjärde kvartalet 2015 till förra årets 274 miljoner.

Vad gäller passagerartrafiken så uppgick det totala antalet passagerare, både inrikes och utrikes, till närmare 6,061 miljoner. Senast antalet passagerare tog sig över sex miljonersstrecket under det fjärde kvartalet var 2011 då 6,081 miljoner passagerare ankom eller avreste från de svenska hamnarna.