Fotograf: Erling Svensen / WWF

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Miljö

Tre nya propositioner om sjöfart

Den senaste veckan har regeringen lämnat tre olika propositioner som kan påverka sjöfarten till riksdagen.

Den första är från Arbetsmarknadsdepartementet och handlar om genomförande av EU-parlamentets och Europarådets direktiv, sjöfolksdirektivet, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare. 

Stärkt skydd

EU:s sjöfolksdirektiv ändrar bestämmelser i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv inom tre områden: löneskydd, arbetstagares rätt till information och samråd med arbetsgivare och uppsägningsskydd, där olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) har kunnat undantas från tillämpningen av direktiven. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017. Syftet med ändringarna är att stärka skyddet för arbetstagare oavsett vilken sektor de arbetar i, att säkerställa att liknande villkor gäller mellan medlemsstaterna och att leva upp till de rättigheter som läggs fast i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Egenkontroll och fartcertifikat

De andra två propositionerna är från Näringsdepartementet, där en gäller ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg. I propositionen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen kring tillsynen av det mindre tonnaget. För vissa fartyg föreslås en ny form av tillsynsförrättning, dokumentationskontroll, som utgår från krav på egenkontroll. Dessutom föreslås att ett av kriterierna för att avgöra huruvida ett handelsfartyg ska ha ett fartcertifikat ändras från en bruttodräktighet på 20 till minst 15 meters skrovlängd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Barlastvattenlagen

Den tredje propositionen gäller en komplettering av barlastvattenlagen. Sverige anslöt sig till IMO:s barlastvattenkonvention 2009. Regeringen beslutade den 9 februari – i och med att Finland som den 30:e staten ratificerade barlastvattenkonventionen – att barlastvattenlagen och övriga lagändringar som krävs för att genomföra konventionen ska träda i kraft den 8 september 2017.

Vidgade inspektionsmöjligheter

”Barlastvattenlagen behöver möjliggöra vidgade möjligheter att inspektera utländska fartyg”, skriver regeringen i propositionen och föreslår att ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om undantag från de begränsningar som gäller vid inspektion av utländska fartyg, när det gäller inspektion vid hamnstatskontroll.”

… och vidgade avgiftsmöjligheter

Vidare föreslår regeringen en komplettering av avgiftsbemyndigandena i barlastvattenlagen för att tillförsäkra möjligheten att ta ut avgift för fler typer av åtgärder gällande tillsyn och ärendehandläggning som ska ske enligt barlastvattenlagen.