Godstransporterna underinternaliserade

Sjöfarten betalar mer av sina samhällsekonomiska kostnader än landtransporter av gods, visar en rapport från Trafikanalys.

Relaterade artiklar

Trafikanalys har gett ut sin årliga rapport om transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter och avgifter. I rapporten konstaterar Trafikanalys att godstransporter generellt sett är underinternaliserade, vilket innebär att de inte betalar för sina beräkningsbara externa kostnader.

Sjöfarten bäst

Godstransporter med tung lastbil utan släp med en genomsnittlig last på fem ton har höga beräknade icke-internaliserade kostnader. Vid körning i tätort uppgår de till 0,21 kronor per tonkilometer och på landsbygden 0,07 kronor per tonkilometer. För tung lastbil med släp med en genomsnittlig last på 19,1 ton är motsvarande kostnad 0,13 respektive 0,05 kronor per tonkilometer.

För godståg är den beräknade icke-internaliseradee kostnaden 0,06 kronor per tonkilometer. Godstransporter till sjöss har den lägsta icke-internaliserade kostnaden om 0,012 kronor per tonkilometer.

75 procent

Sett till internaliseringsgrad, det vill andel av förorsakade externa kostnader som betalas av transportslaget, ligger järnvägsgods på mellan 20 till 35 procent. Sjöfarten har en så pass hög internaliseringsgrad som 75 procent, medan godstransporter med tung lastbil med släp varierar mellan 67 procent på landsväg och 49 procent i tätort.

– Det gläder mig att Trafikanalys konstaterar att frakter till sjöss har en låg icke-internaliserad kostnad om 0,012 kronor per tonkilometer. Sjöfarten betalar mer av sina samhällsekonomiska kostnader än vad de landbaserade trafikslagen gör i detta avseende, säger Rikard Engström, vd för Föreningen Svensk Sjöfart.

Fakta:
"Effekter av fordons framdrift (bränsleförbrukning, fordonsslitage, restid, olyckor, luft-föroreningar, komfort, tillgänglighet etc.) kan vara antingen externa eller interna. En effekt kallas intern om aktörerna på marknaden (t.ex. bilister), i sina beslut att genomföra en resa/transport eller inte, beaktar att de orsakar denna effekt. Om effekterna inte beaktas i besluten är effekterna externa. En extern effekt kan internaliseras i beslut om resor/transporter genom skatter eller avgifter. Det innebär att aktörerna förmås att handla som om de beaktade de externa effekterna."
Källa: Transportanalys