Från 2020 begränsas svavelhalten i fartygsbunker globalt till högst 0,5 procent om fartygen inte har skrubber. Bilden är från Gibraltar.
Pär-Henrik Sjöström

”Fonar inget frikort”

International Chamber of Shipping välkomnar IMO:s principbeslut om Fonar, men påpekar att det inte är ett ”frikort” för användning av bunker som inte uppfyller reglerna.

Relaterade artiklar

IMO:s Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR 6) har på sitt möte 20–22 februari tagit fram ett utkast till riktlinjer för ett konsekvent införande av den globala 0,5 procents svavelgränsen. I det ingår möjligheten att på grund av säkerhets- eller driftsaspekter gällande kvalitén på lågsvavligt bränsle ge redare ett godkännande för Fuel Oil Non Availability Report (Fonar). IMO:s Marine Environment Protection Committee förväntas anta dessa riktlinjer på sitt möte i maj i år (MEPC 74).

Positiva

Den internationella intresseorganisationen för rederier och operatörer, International Chamber of Shipping (ICS), förhåller sig positiv till principbeslutet om Fonar, men varnar enligt ett pressmeddelande redarna att tro att det skulle vara ett ”frikort” för att använda eller ha bränsle som inte uppfyller reglerna i tankarna.

– Fonar bör fortfarande ses som en sista utväg och det är inte något som ett fartyg kommer att kunna använda rutinmässigt. Omständigheterna kring vilka en Fonar kan användas är mycket begränsade och villkoren för användningen kommer att vara strikta. Rederier måste fortfarande vara fokuserade på att göra sitt yttersta för att säkerställa full överensstämmelse 2020, säger Simon Bennett, biträdande generalsekreterare för ICS, i ett pressmeddelande.

Kan uppstå problem

ICS uppger att det är möjligt att redare initialt i vissa hamnar kan uppleva problem med kvalitet eller kompatibilitet på de nya blandade 0,5 procents bunkeroljor som de avser använda. ICS betonar att den högre kostnaden för att bunkra andra tillgängliga bränslen som uppfyller kraven, inklusive destillat med max 0,1 procents svavelhalt, inte är någon orsak till att utnyttja Fonar.

ICS påpekar också att endast minsta möjliga kvantitet bränsle som inte uppfyller reglerna ska bunkras om en Fonar utfärdas, eftersom det är troligt att hamnstatskontrollen kräver att återstående bränsle pumpas iland i nästa anlöpshamn.

Inget undantag

ICS rekommenderar inte heller att Fonar betraktas som ett undantag för svavelreglerna. ICS uppger att det enligt Marpol är upp till de hamnstatsmyndigheter som tar emot Fonar i följande anlöpshamn att beakta alla relevanta omständigheter och de bevis som presenteras för att avgöra om fartyget ska kvarhållas eller inte. Vidare påverkas beslutet av hur många Fonar som ett fartyg har lämnat under de senaste tolv månaderna, hur många Fonar operatören har lämnat för andra fartyg i sin flotta samt om andra fartyg på liknande resor har lämnat in Fonar-rapporter.

– Framför allt kommer bördan med att tillhandahålla dokumentation på att alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att överensstämmande bunker är tillgänglig i den planerade bunkringshamnen att ligga hos fartygsoperatören, säger Simon Bennett.

Svensk Sjöfart håller med

Fredrik Larsson, miljöansvarig på föreningen Svensk Sjöfart, säger att föreningen håller med att Fonar ska användas endast i absoluta undantagsfall när man verkligen har gjort allt i sin makt för att få tag på korrekt bränsle men absolut inte lyckats.

– Vi delar ICS uppmaning och är oroliga att systemet kan missbrukas, vilket vore förödande, säger han till Sjöfartstidningen.

Avgasrening

På PPR 6-mötet diskuterades också 2015-års riktlinjer för avgasreningssystem. Underkommittén hörde bland annat medlemsstater som har genomfört studier om utsläpp av processvatten från skrubbrar och dess påverkan på havsmiljön.