Fotograf: UKI WORK BOATS

Kategori: Skeppsbyggnad | Miljö

Mer än ett miljöfartyg

Finlands nya miljöfartyg är konstruerat för saneringsuppdrag i såväl is som öppet vatten. 

När projektet ursprungligen initierades 2004 tog fartygskonstruktionsbyrån ILS Oy i samarbete med Finlands miljöcentral och dåvarande sjöfartsverket fram en design för ett kombinationsfartyg som skulle användas som isbrytare men vid behov också för sanering av olje- och kemikalieutsläpp.

Intresset var inte speciellt stort när sjöfartsverket och miljöcentralen 2005 begärde anbud för upphandling av isbrytning och beredskap för olje- och kemikalie-sanering med ett 20-årskontrakt. Det skulle ha varit svårt att finna annan sysselsättning för fartyget under den isfria årstiden utan att äventyra beredskapen att snabbt kunna inleda saneringsuppdrag. De offererade tjänsterna blev därför så dyra att det inte var möjligt att förverkliga konceptet i denna form.

Nytt koncept

Under hösten 2005 gjordes tilläggsutredningar, som klart visade att någon form av kombinationsfartyg skulle vara den bästa lösningen för att klara av olje- och kemikaliesanering både i öppet vatten och i is. Nu föreslog man att marinen skulle bli samarbetspartner till miljöcentralen så att kombinationsfartyget skulle kunna utnyttjas kontinuerligt året runt i hemmavattnen. I statens första tilläggsbudget för 2006 reserverades EUR 35 miljoner för att beställa fartyget.

Nästa steg blev att anpassa projektet till marinens behov, av vilka kabelläggning, bränsletransporter och minutläggning var de främsta. Fartygets dimensioner krympte avsevärt genom att funktionen som isbrytare inte längre var aktuell. Däremot beslöt man att inte reducera tankkapaciteten för uppsamling av olja och kemikalier.

Fartygets isbrytande funktion slopades inte helt. Louhi är fortfarande ett isbrytande fartyg för att vintertid, oberoende av rådande isförhållanden, kunna ta sig till en plats för ett eventuellt olje- eller kemikalieutsläpp. Däremot är hon ingen renodlad isbrytare, konstruerad för att assistera handelsfartyg.

När storleken minskade reducerades även bollard pull dragkraften. Eftersom en viktig uppgift är nödbogsering av fartyg som förlorat manöverförmågan, exempelvis för att undvika en grundstötning med eventuella utsläpp som följd, beslöt projektgruppen att minst 60 tons dragkraft skulle krävas med beaktande av de största fartygstyper som opereras i Östersjön. Övriga egenskaper från originalprojektet, som brandbekämpning och livräddning, kvarstod mer eller mindre oförändrade. 

Inhemskt varv

Den 23 mars 2007 skickade miljöcentralen offertförfrågan till ett antal finländska och utländska varv. Anbuden höll sig emellertid inte inom tidigare budgeterade EUR 35 miljoner och regeringen ökade finansieringen med ytterligare EUR 13 miljoner genom en tilläggsbudget.

Den 26 oktober 2007 tecknades avtal med Uudenkaupungin Työvene Oy i Nystad om att bygga ett kombinationsfartyg till ett pris av EUR 48 miljoner. Varvet marknadsför sig internationellt som Uki Workboat Ltd och är det enda i Finland som är specialiserat på att bygga medelstora fartyg med en längd upp till 100 meter. Nybygget är det största som hittills har byggts vid varvet. I tillägg till nybyggnadsordern anskaffar beställaren nyutvecklad specialutrustning för oljesanering i is för EUR 2 miljoner.

Skrovet byggdes av underleverantören Riga Shipyard i Lettland och bogserades efter leveransen den 24 september 2009 till Nystad, där utrustningsarbetet påbörjades.

Nybygget döptes den 8 mars 2011 till Louhi av miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka. Namnet Louhi är hämtat från den finska mytologin. I mytologin var Louhi Nordens elaka härskarinna, en gammal häxa med oanade krafter. Marinen i Finland har använt namnet Louhi upprepade gånger, senast då marinen tog över den gamla statsisbrytaren Sisu 1975 för att använda henne som stabsfartyg tills utrangeringen 1986. Efter leveransen den 6 april 2011 stationeras nya Louhi vid marinbasen Obbnäs (Upinniemi) väster om Helsingfors.

Projektet har inneburit många utmaningar för varvet, berättar Harri Putro, verkställande direktör vid Uudenkaupungin Työvene.

– Louhi har många olika system och mycket utrustning ombord. Utrymmet är begränsat, vilket kräver mycket planering för att de ska bli rationellt placerade och vara enkla att underhålla, säger han.

Styrande propelleraggregat

Louhi är ett av de mest avancerade miljöfartygen i världen. Miljöcentralen understryker att tre olika huvudfunktioner har byggts in i ett och samma fartyg.

Basfunktionen omfattar alla traditionella fartygssystem och i princip är de samma som för vilket lastfartyg som helst. Det kraftigt isförstärkta skrovet är byggt till högsta finsk/svenska isklass 1A Super och i isbältet är bordläggningen upp till 20 mm tjock.

Maskineriet är diesel-elektriskt med två styrande Rolls Royce propelleraggregat. De elektriska propellermotorerna är på 2 700 kW vardera och placerade i fartygsskrovet med transmission via z-drev. Propellrarna har en diameter om 3,1 meter.

– Fartyget kan operera med låg fart i närheten av haverister eller under oljesaneringsoperationer, säger Harri Eronen vid ILS Oy.

Louhi har dessutom ett relativt litet djupgående om högst 5,2 meter.

– Hon kan därför operera i grunda vatten och farleder vilket är viktigt för ett oljesaneringsfartyg, påpekar Eronen.

Navigationsutrustningen omfattar ett integrerat navigationssystem från Furuno. Bryggan indelas i olika avdelningar för olika funktioner och all verksamhet i anslutning till fartygets navigation koncentreras till utbyggnaden i styrbords bryggvinge.

Den egentliga driftbesättningen uppgår till tio personer. Besättningen kompletteras med specialpersonal och ombord finns därför hyttplats för upp totalt 36 personer i 19 hytter.

Sopar rent

Fartygets ägare Miljöcentralen har definierat en rad uppgifter för fartyget. De viktigaste är insatser i samband med utsläpp av olja eller kemikalier till havs och övervakning av havsmiljön. Vidare kommer Louhi att övervaka konditionen av vrak på havsbottnen med tanke på utsläpp och vid behov tömma dem på olja.

Den sofistikerade oljesaneringsutrustningen omfattar även elektronik för att lokalisera och mäta omfattning av oljefläckar. Detta sker med hjälp av fartygets radarutrustning.

Uppsamlingen av olja sker med hjälp av olika system som alla baserar sig på någon typ av borstar. En stor del av sanerings-utrustningen har levererats av Lamor Oy.

I sidotankarna finns fast installerade roterande borstar för sanering med skimmer under normala förhållanden, då fartyget rör sig sakta framåt. I svårare sjögång har Louhi utrustats med en ny typ av tank där sjögången dämpas för att underlätta uppsamlingen. Fartygets kranar kan hantera mindre kassettförsedda borstar och akterut installeras ett helt nytt system som miljöcentralen har utvecklat för uppsamling av olja från is. För första gången testas detta system som har en 16 meter bred rad av borstar och opereras då fartyget kör sakta med aktern före.

– Prov med prototyp i full skala har gett goda resultat. Man kan säga att fartyget backar och sopar upp oljan från isen, förklarar Harri Eronen.

Louhi kan också operera i giftiga eller explosiva gasmoln.

– Det första miljöfartyget som kan förses med övertryck för operationer i samband med kemikaliesanering. Utrustningen är också skyddad så att den kan användas i ett moln av explosiva gaser, säger Eronen.

Marin enhet

För marinens eget bruk har Louhi utrustning för olika stöd- och transportfunktioner. Louhi kan fungera som moderfartyg för undervattensoperationer där man bland annat använder fjärrstyrda undervattensfarkoster. Fartyget har ett dynamiskt positioneringssystem, vilket kommer väl till pass både vid oljesanering och marina operationer.

En annan militär uppgift är kabelläggning. Kabeln lastas i uppsamlingstanken för olja och utrustningen för kabelläggning lyfts ombord på akterdäck i containers.

På bryggtaket har fartyget två vattenkanoner för brandbekämpning. Nödbogsering kan utföras med en 64 tons auto tension vinsch.

Som transportfartyg har Louhi en lastkapacitet om 1 000 ton drivmedel och 100 ton däckslast. Akterdäck har en yta om 300 kvadratmeter med fästen för sju containrar för specialutrustning.

Isbrytning

Till sina egenskaper är Louhi helt jämförbar med en mindre isbrytare. Vid behov kan hon användas som isbrytare för att assistera marinens egna enheter.

– För skrovets linjer har vi tagit fram en liknande lösning som på Fennica-typens isbrytare, men propellrarna är utan dysor. Linjerna ger både god isbrytningsförmåga och goda egenskaper i öppet vatten, berättar Jyrki Lehtonen, verkställande direktör vid ILS Oy.

Enligt specifikationen klarar Louhi av att bryta en meter tjock is med en fart av 4 knop. Sådana isförhållanden blir emellertid aldrig aktuella i hennes operationsområde på Finska viken. I en halv meter tjock is ska fartyget kunna gå med en fart av 7,5 knop framåt och 6 knop med aktern före.

Lehtonen säger att dessa egenskaper uppfylldes med god marginal under isprovturen utanför Nystad.

– Under tre dygn testade vi egenskaperna i is, bland annat forcerade vi en sex meter djup packisvall med en enda ansats. Fartygets isbrytningsförmåga har definitivt uppfyllt de högt ställda förväntningarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.