Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Seminarium på distans

Svensk Sjöfarts öppna årsmötesseminarium samlade över 100 personer, men till skillnad från de tidigare 113:e årsmötena genomfördes årets årsmötesseminarium online.

Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland och ordförande i Svensk Sjöfart, hälsade deltagarna välkomna till det traditionsenliga, öppna seminariet i samband med årsmötet.

– Vad som däremot inte är särskilt traditionsenligt är själva mötesformen. Vi sätter stort värde på det personliga mötet med våra intressenter inom den maritima näringen. Det gäller inte minst personliga möten med politiska företrädare och olika samhällsaktörer för att gemensamt etablera en samsyn kring hur sjöfarten skapar hållbar tillväxt i Sverige. 

Verktyg för samhället

Håkan Johansson betonade att föreningen under de senaste åren många gånger lyft fram svensk sjöfart som ett verktyg för samhället i stort att minska vår klimatpåverkan.

– Det både genom våra medlemmars egna initiativ och investeringar men även genom att i större utsträckning välja den miljömässigt fördelaktigare sjöfarten.

Han underströk att i den rådande coronapandemin har det blivit ännu tydligare att svensk sjöfart har en nyckelroll i den samhällsutveckling som följer efter dagens restriktioner.

– Besöksnäringen är en av de hårdast drabbade branscherna. Våra färjerederier är enormt viktiga för att få hjulen att snurra igen. Inte minst med tanke på att viljan att resa långt bort kan komma att minska till förmån för mer regional turism.

Viktig tillgång

Rikard Engström sa i sitt anförande att fler och fler, oftare och oftare, pratar om att man ser sjöfarten som en viktig tillgång för Sverige.

– Man ser den som en potential som vi inte har nyttjat fullt ut. Det är en resurs som vi faktiskt kan nyttja och måste nyttja effektivare i framtiden för att vi ska nå ett hållbart samhälle. I dessa dystra coronatider är det viktigare än någonsin att politiken tar sig samman och levererar förutsättningar för att den svenska sjöfarten ska kunna existera och vara konkurrenskraftig mot andra trafikslag, nationellt och internationellt. Men också för att man ska kunna nyttja den samhällsrelevans för att bidra till industrins och besöksnäringens konkurrenskraft i Sverige.

Han påpekar att tiden går och det brådskar.

– Det är viktigt att politiken tar nästa steg tämligen omgående. Dagens samhälle är helt beroende av transporter såväl i normal tid som i kris eller till och med krigstid. Industrin, handeln, jordbruket, besöksnäringen, hushållen och totalförsvaret har aldrig varit så beroende av effektiva och hållbara, väl fungerande transporter som vi är i dag. 

Mer verkstad än snack

– Vi märker tydligt hur vi i ökad utsträckning har politikens öra. Problematiken är att det inte är dessa sjöfartspolitiker som har hela beslutet i sin hand och vi behöver öka trycket även mot andra politiker för att informera om sjöfarten i högre utsträckning, sa Rikard Engström.

Han konstaterade också att sjöfartens lov sjungs av politiker av alla partitillhörigheter som en samhällsresurs som måste användas i ökad utsträckning, inte minst av hållbarhetsskäl.

– Ofta måste vi dock konstatera att det från politikens sida är mer snack än verkstad. Sjöfarten å andra sidan är välkänd för att kännetecknas av det omvända. Inom sjöfarten så blir det ofta mer verkstad än snack. Vi är ganska dåliga på att marknadsföra och behöver bli betydligt bättre på att snacka. Verkstaden behöver vi kanske skicka över lite mer till politiken. Jag tror att vi där kan lära av varandra.

Sättning på flera fraktmarknader

Anders Hermansson, vice vd på Svensk Sjöfart, påpekade att effekterna av stängda industrier på grund av coronapandemin nu börjar göra sig gällande.

– Vi ser en sättning på flera fraktmarknader och vi ser att tonnage läggs upp också på lastsidan. Att vi står inför en vikande konjunktur är också uppenbart. Det som är frågan är hur djup, lång och omfattande den blir. I bästa scenario prognostiserar WTO 13 procents minskning i den globala handeln för 2020. I ett sämsta scenario prognostiserar de minus 32 procent.

Föreningen ser också stora negativa effekter inom besöksnäringen.

Anders Hermansson efterlyser snabba åtgärder.

– Vi måste få till en tillfällig förordningsändring när det gäller sjöfartsstödet så att de som har personal som inte kan komma ut till båtarna fortsatt kan uppbära sjöfartsstöd. Ett transportstöd och nedsättning eller slopande av farledsavgifterna är ytterst angelägna åtgärder för att säkerställa att vi har en transportkapacitet både under krisen och att den också finns kvar när vi sen ska starta upp vårt land igen.

Fint samarbete

Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet, sjöfartsskydd & teknik på Svensk Sjöfart, redogjorde för de operativa frågorna kopplade till corona.

– Vi har fått otroligt bra och snabb hjälp från Transportstyrelsen med konkreta leveranser när det gäller mängder av olika praktiska frågor som medlemmarna har lyft upp. 

Han sa också att ett antal frågor fortfarande finns kvar på listan.

– Internationellt vållar resor ett stort problem. Vi önskar också få till tester för fartygen. Material för rengöring söker vi också efter och det görs ett stort arbete för att säkra upp bemanningen.