Regeringen vill se fler svenskflaggade fartyg.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Politik

Regeringen tillsätter utredning för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och öka antalet svenskflaggade fartyg. Det skriver bland andra infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Infrastrukturminister Andreas Carlson skriver i debattartikeln tillsammans med Tidöpartiernas ledamöter i trafikutskottet Jimmy Ståhl (SD), Maria Stockhaus (M) och Helena Gellerman (L) att antalet svenskflaggade fartyg idag är så lågt att Sverige vid en kris riskerar att inte få in tillräckligt med mat, energi och andra livsviktiga varor. Utredningen som nu tillsätts har som syfte att öka antalet svenskflaggade fartyg.

I uppdraget för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft ska utredaren bland annat analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten för fartyg. Länder som Danmark, Norge, Finland och Nederländerna tar inte ut någon sådan stämpelskatt, vilket beskrivs som en konkurrensnackdel för den svenska sjöfarten och en anledning till att svenska rederier registrerar fartyg utomlands. För att pressa ner fraktpriserna väljs länder med lägre skatter och mer förmånliga regelverk. Intäkterna för stämpelskatten är dock begränsade. Under de senaste 10 åren uppgår de endast till sex miljoner kronor per år.

Flaggar för ytterligare åtgärder

Utredaren får också i uppdrag att utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning. När det infördes var syftet att öka andelen svenskflaggade fartyg och ge svenska rederier konkurrensvillkor som är likvärdiga med villkoren i våra grannländer. Tonnagebeskattningen har gjort att den kraftiga minskningen av svenskflaggade fartyg har planat ut något de senaste åren, men det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att göra systemet mer likt andra länders. Därför ska tonnagebeskattningssystemet och effekterna av det nu följas upp.

Ska vara klart till årsskiftet

Till utredare utses Rikard Engström som har gedigen erfarenhet av sjöfartsbranschen. Han ska presentera förslagen före årsskiftet och enligt artikeln arbetar regeringen även med andra åtgärder för att stötta svensk sjöfarts konkurrenskraft och Sveriges beredskap. Regeringen överväger också åtgärder för att stötta kompetensförsörjningen i sjöfartsbranschen för att säkra framtida rekryteringsbehov.