Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Parter kvar i skyttegravarna

IMO:s medlemmar står långt ifrån varann i fråga om utsläppsreducering, rapporterar Svensk Sjöfarts miljöansvarige, som trots allt tror på en färdig IMO-strategi i vår.

I förra veckan möttes den arbetsgrupp som på uppdrag av IMO:s miljöskyddskommitté (MEPC) arbetar fram en strategi för minskning av sjöfartens utsläpp av växthusgaser.

Minskat motstånd

Föreningen Svensk Sjöfart deltar i arbetet genom Fredrik Larsson och i hans rapport från arbetsgruppens möte framkommer att även om de olika staterna har markant skild syn på strategins innehåll och eventuella åtgärder så har det initiala motståndet minskat från bland andra Brasilien och Saudiarabien, som tidigare inte ville att IMO skulle utveckla regler på området.

Livliga diskussioner kring inlagor från en mängd olika parter resulterade till slut i ett dokument med ett vidareutvecklat utkast på strategi för vidare diskussion på arbetsgruppens nästa möte som äger rum våren 2018.

Olika ambitionsnivåer

Utkastet innehåller flera förslag på en vision för IMO baserad på Parisavtalet, men gruppen kunde inte enas om vilken sida av år 2050 som IMO:s vision om växthusgasreducering ska ske. Man kunde inte heller enas om ambitionsnivån på reduceringen, varför utkastet innehåller flera textförslag, bland annat:

Att den internationella sjöfartens växthusgasutsläpp

  • inte skall överstiga 2008 års utsläppsnivå (industrins förslag)
  • ska reduceras med minst 70 procent räknat från 2008 till 2050 (13 länder inklusive Sverige)
  • ska reduceras med 100 procent senast år 2035 (Marshall Islands)
  • ska reduceras per tonkilometer med minst 50 procent alternativt 90 procent senast 2050 räknat från 2008

Tillräckligt ambitiöst?

Arbetsgruppen listade därutöver en rad förslag på reduktionsåtgärder på kort- medel- och lång sikt kring bland annat skärpning av Energy Efficiency Design Index, metoder för begränsning av metanutsläpp, landström och prissättning av utsläpp.

– Väldigt mycket är fortfarande oklart och det är fullt av parenteser. Nästa möte har en del att reda ut och förslaget kan antingen bli hur urvattnat som helst eller riktigt bra. Det är ett möte kvar i höst plus ett möte i MEPC i vår och det var för tidigt för vissa stater inklusive EU att kliva ur skyttegravarna vid detta möte. Jag är dock övertygad om att vi kommer nå enighet i vår. Frågan är om förslaget blir tillräckligt ambitiöst, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

Beklaglig misskreditering

Han nämner i sin sammanfattning den rapport från InfluenceMap som riktar kritik mot industriorganisationer som International Chamber of Shipping, Bimco och World Shipping Council, som enligt rapporten på olika sätt motarbetar IMO:s arbete för reduktion av utsläpp.

”Det skall dock noteras att rapporten lyfte fram Svensk Sjöfart som en organisation som var proaktiv och utgjorde ett undantag, tillsammans med Danske Rederier. Även om vi i viss mån kan låta oss smickras av rapporten så misskrediteras sjöfartsindustrins deltagande på IMO på ett väldigt tråkigt vis. Det vore djupt beklagligt och direkt hämmande om IMO inte skulle tillåta deltagandet av intresse-/expertorganisationer i utvecklingen av regelverk och standarder, särskilt på områden där IMO:s medlemsstater saknar expertis och erfarenhet”, skriver Fredrik Larsson i sin rapport.