Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Forskning | Utbildning

Mänskligt perspektiv på autonoma sjöfartssystem

Forskare på Sjöfartshögskolan i Kalmar undersöker människans roll i en sjöfart som domineras allt mer av autonoma system.

Professor Carl Hult tillsammans med postdoktorerna Gesa Praetorius och Carl Sandberg har fått finansiering från Trafikverket för projektet ”Autonomi och ansvar – människans roll i framtidens sjöfart”, som pågår till och med november 2019. Syftet är att komplettera mer teknikorienterade projekt och utgå från människan.

Intelligenta transport- och kommunikationssystem utvecklas i snabb takt med sikte på att åstadkomma effektivare, miljövänligare och säkrare godstransporter till sjöss. Medan de tekniska möjligheterna att driva helt eller delvis autonoma fartyg har utforskats inom ramen för olika internationella projekt, har motsvarande forskningsengagemang saknats gällande den organisatoriska utvecklingen och den roll som tillfaller människan i framtidens transportsystem, menar forskarna i projektet.

Human factors

Människans roll i framtidens transportsystem ska undersökas utifrån ett organisatoriskt och Human Factors-perspektiv. Undersökningens huvudsakliga angreppssätt är att samla in, sammanställa och analysera de olika tankar och synpunkter som finns om framtiden hos relevanta aktörer.

Studien ställer fyra specifika forskningsfrågor:

  • Vilka former kan organisation, ledarskap och operativt ansvar anta i framtiden?
  • Hur påverkas operatörers yrkesidentifikation och yrkesmotivation av förändringarna?
  • Hur påverkas transportsystemets resiliensförmåga?
  • Vilka utmaningar och möjligheter kan kommande förändringar medföra för svensk sjöbefälsutbildning?

Nya perspektiv

Forskarnas ambition är att ge nya perspektiv på teknikutvecklingen och sätta den i ett kommande socialt och organisatoriskt sammanhang, och på det sättet stödja planering och beslutsprocesser. Deras avsikt är också att utarbeta rekommendationer för en successivt mer framtidsanpassad sjöbefälsutbildning och att en klarare bild av framtidens sjöbefälsyrke ska kunna användas för att intressera framtida studenter för branschen.