Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell klar

Sjöfartsverket omarbetade miljöincitament fokuserar på miljövänligt bränsle och utsläppsminskningar. Konkret betyder det att färre fartyg får dela på mer pengar. 

Redan när beslut togs om den nya avgiftsmodellen förra året så flaggades det samtidigt för att man under våren skulle föra en diskussion med branschen om modellens miljöincitament, som har kritiserats av såväl branschen som Trafikanalys. Det är nu gjort och resultatet efter samtal med branschen är att gynna aktörer som satsar på miljövänliga bränslen och teknik som ger utsläppsminskningar. 

– Det är dessa tre parametrar som är hetast i debatten kring miljöfarliga ämnen och det här förslaget har vi gemensamt kommit fram till, säger Sven Carlsson, chefsstrateg på Sjöfartsverket till Sjöfartstidningen.  

Tre parametrar

I nuvarande avgiftsmodell används fem olika miljöparametrar. Det nya förslaget innehåller endast miljöprestandan på tre parametrar, kväveoxid (NOx) med viktning om 50 procent, koldioxid (CO2) med viktning om 30 procent och svaveloxid och partiklar (SOx och PM) med viktning om 20 procent. 

– Vad det handlar om är att det blir en omfördelning av de 80 miljoner kronor som miljöincitamentet omfattar. Sett till helheten så blir det några färre fartyg som får miljöincitament, men dessa får samtidigt mer. Detta för att locka till att genomföra miljöinvesteringar, säger Sven Carlsson.

Fler i miljöklass D

De parametrar som får stryka på foten är hanteringen av vatten och avfall samt kemikalier, till exempel smörjmedel och bottenfärg. Fartyg med god prestanda inom dessa miljöparametrar riskerar alltså att förlora miljöpoäng. Denna justering av incitamentet innebär att fler hamnar i miljöklass D, som betyder att de inte får ta del av miljöpengarna alls. Samtidigt blir det något fler i miljöklass A (90 procent avgiftsreduktion) och B (70 procent avgiftsreduktion) och betydligt färre i miljöklass C, där man får en avgiftsreduktion på tio procent.  

Samarbete

Ambitionen hos Sjöfartsverket är att även de svenska hamnarna ska införa liknande miljöincitament, därför arbetar man för en fyrparts-överenskommelse, där den nuvarande treparts-överenskommelsen med Sjöfartsverket, redare och hamnar även skulle inkludera mäklare. 

– 80 miljoner får inte allena någon större miljöpåverkan. Men det är Sjöfartsverkets bidrag, sen hoppas vi på en samsyn och ett samarbete bland alla aktörer att införa liknande incitament, säger Sven Carlsson.

Senast 29 juni

I övrigt föreslås inga större förändringar av modellen, utan det handlar mer om förtydlingar och förenklingar. Dock sker en mindre justering angående möjligheten att använda periodvisa månatliga farledsdeklarationer som används i de fall ett rederi bedriver kontinuerlig linjetrafik för att slippa deklarera varje enskilt anlöp.  

– Detta finns redan i dag, det här är mer en uppstramning eller förtydligande av hur man kan använda denna möjlighet, säger Sven Carlsson. 

Synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgifter ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast 29 juni och ändringsförslaget kommer att träda i kraft 1 januari 2019. 

Kommentarer

  • stickan

    Kenny Reinhold, Seko Sjöfolk; Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen; och Rikard Engström, Föreningen Svensk Sjöfart samt Representant från Sjöfartsverket. Borde man inte sitta vid samma bord under förhandlingarna, för att lättare komma överens, det borde väl vara det mest konkreta.

Artikeln är stängd för fler kommentarer