Sju svenska fartyg kvarhållna

Mellan januari och september utfördes 266 hamnstatsinspektioner på svenskflaggade fartyg i hamnar inom Paris MOU-regionen. På sju fartyg fann man så allvarliga brister att de fick nyttjandeförbud. Under samma period genomförde den svenska Sjöfartsinspektionen 547 hamnstatskontroller på utlandsflaggade fartyg i svenska hamnar. Tre fartyg fick nyttjandeförbud.