Klartecken för Hisingsbron

Fotograf: Göteborgs Stad

Kategori: Hamn/Logistik | Politik | Regelverk

Klart: Lågbron vann

På onsdagsförmiddagen kom beskedet: Mark- och miljööverdomstolen säger ja till att låta Göteborgs stad bygga en ny, lägre bro över Göta älv.

Domen innebär att de åtta kommuner – närmare bestämt Gullspång, Götene, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Mariestad, Ale och Vänersborg – som hade överklagat 2014 års beslut från den lägre instansen Mark- och miljödomstolen får avslag på sitt överklagande.

Enligt domen får Göteborgs stad således ja på sin begäran om att bygga en ny bro över Göta älv enligt det förslag man tidigare lämnat in, det vill säga en bro som är tänkt att få en segelfri höjd på endast tolv meter istället för dagens 19,5 meter.

Bara ett tillägg

Den enda ändringen som Mark- och miljööverdomstolen gör i 2014 års dom är att man ändrar en formulering i det villkor som gäller trafikledningssystemet för bron. I det tidigare domslutet angavs endast att Göteborgs stad ska ”verka för att effektivt trafikledningssystem införs för kommunikationsleden”, medan det i nya domen poängteras att Göteborgs stad ska se till man har ett effektivt trafikledningssystem ”som omfattar samtliga trafikslag” på plats och igång ”senast när bron ska tas i anspråk”.

Fördelarna överväger

I övrigt bedömer Mark- och miljööverdomstolen, enkelt uttryckt, att fördelarna med bron – som är tänkt att vara färdig 2020 – överväger eventuella nackdelar och att de villkor som angetts för broöppning tryggar ”riksintresset för kommunikation”. I domskälet skriver man därför att de olägenheter som en lägre bro kan innebära för sjötrafiken kan minskas med ”krav på tillräckligt antal broöppningar och införande av ett trafikledningssystem”.    

Man skriver också att om de krav på broöppningar som gäller under den fem år långa prövotiden inte skulle räcka till så finns det en möjlighet att ”efter prövotiden föreskriva krav på tätare öppningsintervaller”.

Enligt beslutet ska broöppning ske varje timme, utom under de så kallade spärrtiderna på vardagar mellan klockan 06-09 och 15-18. Vidare ska bron medge att minst 15 handelsfartyg per dygn ska kunna passera Göta älv.  

Går att överklaga

Domen från Mark- och miljööverdomstolen går att överklaga till Högsta domstolen, som lämnar prövningstillstånd om ärendet är av vikt för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för resning – till exempel att Mark-och miljööverdomstolens beslut beror på något grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska göras senast 1 juni i år. 

Hela domen från Mark- och miljööverdomstolen hittar du genom att klicka här.