Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Regelverk

Farledsavgiften höjs igen 

I samband med att den nya avgiftsmodellen införs nästa år höjs farledsavgiften med nio procent.

Sjöfartsverket föreslår en generell höjning av farledsavgiften med nio procent från den nuvarande nivån. Den nya avgiften kommer att börja gälla den 1 januari 2018. Bakgrunden till höjningen samt till införandet av den nya avgiftsmodellen är Sjöfartsverkets ”helt ohållbara ekonomiska situation och en osäkerhet över längden på den högkonjunktur som pågår”, skriver generaldirektör Katarina Norén i ett följebrev till remissförslaget.

17 procent på två år

Sjöfartsverket skriver i förslaget att man trots de senaste tidens effektiviserings- och förbättringsarbeten – som ska ha bidragit till resultatförbättringar med över 100 miljoner kronor per år – samt årets åttaprocentiga höjning av farledsavgiften inte har en ekonomi i balans.

– Vi har haft kännedom om att det har varit på gång, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart och fortsätter:

– De höjde i januari 2017 med åtta procent, vilket betyder cirka 100 miljoner kronor, och nästa år alltså med nio procent. Det blir cirka 200 miljoner kronor in på två år. Det gör regeringens satsning på tillfälligt eco-bonussystem om 150 miljoner kronor tämligen blygsam.

Statliga anslagen

Det går också tvärtemot politikernas strävan att få över mer gods från land till sjöss, menar han.

– Vill man nu nå målen att få över mer gods till sjön, som alla politiska partier är eniga om, så borde de statliga anslagen öka i stället. Det är inte så stora pengar det här handlar om. Se på Finland som halverar sin farledsavgift, andra länder har inte någon farledsavgift alls.

Höjd lotsavgift

En generell höjning med nio procent betyder att man har genomfört de höjningar som är möjliga under regeringens tak, enligt Sjöfartsverket. Totalt sett ska den samlade avgiftsnivån, omfattande farleds- och lotsavgift, då ha höjts med i genomsnitt två procent per år mellan 2007 och 2018. Enligt Sjöfartsverket planeras inga ytterligare höjningar av farledsavgiften utöver index, med förbehållet att återinvesteringar i isbrytare blir anslagsfinansierade.

Sjöfartsverket skriver också att lotsavgiften kommer att höjas med fem procent ytterligare per år de kommande två, tre åren för att säkerställa kostnadstäckning, men den höjningen ligger inte i den aktuella remissen. 

Utvärdering av nya modellen

Den nya avgiftsmodellen, som börjar gälla vid årsskiftet, har fått en hel del kritik från bland annat Trafikanalys. Modellen bygger på ett upphandlat miljöindex, Clean Shipping Indez (CSI) med fem parametrar inom hållbarhet. Trafikanalys är kritiskt till viktningen av parametrarna i CSI och till viss del även val av index. Därför kommer en översyn göras av den nya modellen tillsammans med branschen och i samråd med Trafikanalys och den statliga utredningen Ett fossilfritt transportsystem. Denna ska utvärderas efter det första kvartalet 2018.

Synpunkter om höjda farledsavgifter och den nya avgiftsmodellen ska vara inne senast 20 oktober.