Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Säkerhet

Få fall av fylla

Efter flera fall av grundstötningar där fartygsbefäl var berusade har Kustbevakningen riktat fler nykterhetskontroller mot handelsfartyg som anlöper svenska hamnar. De fann dock inte många fall av sjöfylleri.

Under sammanlagt fyra månader 2018 utförde Kustbevakningen riktade insatser mot sjöfylleri på större fartyg. Samtliga kontrollerade fartyg har bordats i svenska hamnar slumpmässigt eller i samband med andra kontroller. Nu redovisar Kustbevakningen det sammanlagda resultatet av insatserna. På 143 fartyg har 337 besättningsmedlemmar kontrollerats och i endast tre fall har misstanke om sjöfylleri förekommit.

– Resultatet är positivt. Vi kan konstatera att på de fartyg som trafikerar svenska hamnar följer man de gränser för nykterhet som lagen anger. Det är en viktig förutsättning för en säker sjöfart, säger Johan Norrman, chef för operativa avdelningen på Kustbevakningen, i ett pressmeddelande.

Berusade befälhavare

Orsaken är incidenter som grundstötningarna i somras – Makassar Highway utanför Flatvarp och BBC Lagos söder om Helsingborg – där däcksbefäl konstaterades vara berusade. Ytterligare ett exempel är fartyget Atlantic, som gick på grund utanför Oskarshamn 23 september 2017

– Den typen av olyckor behöver vi kunna motverka ytterligare. Det kan ske incidenter och olyckor av olika anledningar, men kan vi få ner antalet där alkohol är inblandat, ökar säkerheten till sjöss och därmed också skyddet mot till exempel oljeutsläpp. De här satsningarna får också en brottspreventiv effekt, säger Johan Norrman.

Oskadlig genomfart

Enligt Kustbevakningen hade myndigheten inte kunnat ingripa i ett tidigare skede när bulkfartyget BBC Lagos gick på grund eftersom fartyget var under så kallad oskadlig genomfart när trafikövervakningen i Öresund upptäckte att fartyget låg på fel kurs.

– Lyckligtvis gick det bra, det blev inga personskador eller utsläpp. Men befälhavaren hade 2,76 promille i blodet, vilket visar på behovet av den här typen av kontroller, säger Johan Norrman.

Fartygen som har kontrollerats är sådana som anlöpt en svensk hamn. Fartyg på internationellt vatten och i ekonomisk zon omfattas inte av svensk jurisdiktion när det gäller nykterhetskontroller. Detsamma gäller fartyg på svenskt vatten, men under oskadlig genomfart, en inom folkrätten erkänd rättighet för främst örlogsfartyg och handelsfartyg att färdas genom en annan stats territorialhav. Denna rättighet bygger på friheten att navigera och att kunna välja en efter omständigheterna lämplig rutt, till exempel beroende på väder och vind eller för att spara tid och bränsle.