Transportstyrelsen sänker inlandssjöfarten?

”Varje transportslag skall behandlas var för sig”, så skulle man kunna tro att det står i Transportstyrelsens instruktion när man lyssnar till Generaldirektören Staffan Widlert.

I måndags, den 9 december, deltog jag vid en redovisning av Transportstyrelsens (TS) förslag till svenska extrakrav, dvs. särregler för inlandsfartyg. Kostnaderna för dessa extrakrav är så höga att rederirepresentanter och andra under sittande möte kunde konstatera att det inte på kommersiella villkor kommer att gå att bedriva inlandssjöfart i Sverige. De förväntade effekterna av en överflyttning av gods från landsväg till inre vattenväg, ett 13 gånger säkrare alternativ, uteblir då. Landsvägen kommer inte att avlastas och de lastbilsrelaterade dödsolyckorna, ca 100 per år, kommer inte att minska , CO2- utsläppen kommer inte att sänkas till en fjärdedel för varje ton som flyttas, trängseln kommer inte att minska i storstadsregionerna och industrin och hamnarna kommer inte att få ett nytt, billigt och miljövänligt transportslag som kan öka vår konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen.

I det 104-sidiga dokumentet som presenterades av TS jämförs inte på något ställe inlandsfartyg med de enda godsalternativen lastbil eller tåg. Inga konsekvensanalyser av överflyttning görs. Ingen statistik redovisas som styrker behovet av svenska tilläggsregler .

Förslagen är helt enkelt förslag till förbättringar av EU:s regelverk utarbetade av tekniska experter utan hänsyn till konsekvenserna för transportsystemet och samhället i stort. (Gör gärna motsvarande övning med lastbilar men inför inte dessa förslag i svensk lagstiftning !). Ett svenskt regelverk är ingen bra ide, varken för lastbilar eller inlandsbåtar.

EU:kommissionen anser att det bästa sättet att driva utvecklingsarbetet är att alla länder bidrar till utvecklingen av det EU-gemensamma regelverket. Detta arbete pågår och med hjälp av experter från olika EU-länder där det finns lång erfarenhet från de 20.000 inlandsfartygen som opererar i EU. Där finns tillgång till massor av forskning och statistik. I det arbetet kan säkert Transportstyrelsens experter bidra i framtiden

TS skall enligt sin instruktion verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Av regeringens hemsida framgår bl.a. att Regeringen vill sätta fokus på trafiksäkerhet med ett trafikslagsövergripande perspektiv. På en direkt fråga hur TS skall väga in det faktum att kraftiga fördyringen pga. svenska särregler faktiskt innebär att det blir en mindre eller ingen överflyttning alls från lastbil till ett 13 gånger säkrare transportslag svarade Widlert att en sån analys kommer man inte att göra!

I TS instruktionen står det också att ”verksamhet skall särskilt inriktas på att bidra till ett internationells konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem”. Det gör man inte genom att belasta det säkraste och miljövänligaste godstransportslaget med dyra tilläggskrav.

I Holland har regeringen beslutat att man skall använda EU:s regelverk för inlandsfartyg rakt av, inga tilläggsregler. Resultatet är att Holland har ett extremt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert godstransportsystem. I Holland tar inlandssjöfarten hand om 45 % av godstransportarbetet och godsvolymen på de inre vattenvägarna ökade med 12 % förra året. Holländska redare opererar framgångsrikt i hela EU och i Holland utvecklas och byggs moderna inlandsfartyg. Inlandssjöfarten är alltså en viktig näring. Holland borde därför vara en förebild för Sverige när vi nu har en unik möjlighet att skapa och utveckla ett för Sverige helt nytt transportslag.

Många vill satsa på inlandssjöfart i Sverige. Som exempel kan nämnas att Västra Götaland 2009 begärde, och fick gehör för, att regeringen skulle tillåta inlandsfartyg i Sverige eftersom man vill avlasta regionens väg- och järnvägsnätet stora mängder gods bl.a. med containerpendlar mellan Göteborg och Kristinehamn. Första september nästa år är lagstiftningen på plats. Svenska redare vill, med svenskflaggade fartyg, få chansen att utveckla nya logistiksystem och sin rederiverksamheten med moderna och miljövänliga inlandsfartyg. Det finns t.ex. projekt med LNG- drivna, extremt klimatsmarta inlandsfartyg. Mycket mer är på gång.

Det är därför helt oacceptabelt att Transportstyrelsen, en myndighet som lyder under Näringsdepartementet, i strid med sin instruktion och utan vetenskaplig grund, faktiskt riskerar att marginalisera eller stoppa Inlandssjöfarten i Sverige.

Kommentarer

 • Leif Remahl

  TS agerande är knappast förvånande med tanke på hur de ser på sitt uppdrag, men icke desto mindre är det destruktivt och beklagansvärt att man anser sig vara tvingade att skapa särregler så fort internationella regler har antagits gemensamt av medlemsstaterna.

 • Daniel

  Jag blir inte förvånad över att TS åter tillämpar sin sedvanliga godtyckliga och introvärta regelsyn. Man kan inget annat förvänta sig av en inkompetent ledningsstruktur i en statlig myndighet.

 • Diego Montesuma

  Inte förvånande, förankring i verkligheten saknas. Vi har en mycket lång kuststräcka och inlandsvattenvägar som bör vara förstahandslösningen av våra transporter. Lär av Danmark, Holland och Tyskland(till viss del) Vi är bara att beklaga. Diego

 • Göran Andersson

  Bra artikel och att Transportstyrelsen skulle bli en verklighetsfrämmande myndighet var vi många som befarade när den bildades , bl.a genom att sjöfartsinspektionen fördes över från Sjöfartsverket så förlorade man en kontakt med stora delar av det operativa.

 • Rickard

  Transportstyrelsen / sjöfart, framstår allt tydligare som den enda myndighet som aktivt motarbetar den branch man är satt att utöva tillsyn över. Man ger snart upp. Orkar inte arbeta i sjöfarten längre, trots att man tycker om jobbet.

  Samtidigt slår den danska handelsflottan alla rekord i storlek. Vi behöver nog alla inse faktum:
  SVERIGE VILL INTE HA EGEN SJÖFART!

  Ju snarare vi accepterar detta, desto mindre behöver vi lägga energi på att hoppas och försöka.

 • Mathias Wideroth

  Vi ser ett allt större intresse från våra kunder av att ta med miljökonsekvenserna i beslut om nya transportlösningar, samtidigt som tidspassning mer och mer handlar om att komma i rätt tid snarare än i snabbast tid. Inlandssjöfart är, liksom järnväg, därmed på papperet ett mycket attraktivt alternativ till landsvägstransporter. Men det förutsätter att de olika transportslagen är kostnadsneutrala, dessvärre ser vi åtminstone än så länge ingen marknad för långsammare och dyrare transporter – hur miljövänliga de än är.

 • Leif Remahl

  Det är viktigt att framföra sina åsikter och protestera när man ser vanskötsel m.m. från myndighetens sida. Faktum kvarstår att en myndighet vare sig det är, TS eller någon annan myndighet, är den sittande regeringens verktygslåda för att genomföra dess beslut. Om en myndighet åsidosätter, förhalar eller på andra sätt försvårar detta förfarande ja då är det myndighetsmissbruk. Naturligvis måste ju regeringsrepresentanter vara tydliga i sina instruktioner till myndigheterna och där kan vi vanliga medborgare i valmanskåren sätta betyg och ge vårt omdöme när vi lägger våra röster i lådan för valsedlar.

 • Anonym

  Hehe, när staten bedriver sjöfart då gäller inga regler. Man hänvisar lite luddigt till ”statsfartyg” och kör sedan vidare utan att följa IMO konventioner som Sverige skrivit under. Man handlar den billigaste bunkern på marknaden utan att ta miljöhänseende. Man skickar befälet på ekonomikörningskurser när byte av gamla ineffektiva maskiner och fartyg skulle ge otroligt mycket bättre resultat. Man bygger en ny färja i Vättern med med en teknik som iochförsig är beprövad, men i all annan sjöfartsverksamhet utbytt mot elektriskt drivning. Att lära sig av supplyfartygssjöfarten och annan sjöfart existerar inte. Men så kan man gladeligen göra när svenska skattebetalare står för fiolen…

 • Rickard

  Ja, det är väl snart dags att vi går samman, sammanställer alla märkliga beslut TS tagit mm och anmäler myndigheten till högre instans. Jag har under mina 27 år i branschen inte mött någon som har något gott att säga om TS.

  Träffade däremot en pilot som tyckte TS/flyg var bra att ha att göra med. Dom försöker förenkla för flyget så mkt som möjligt, sa han.

 • Volcano

  Den berättelse vi hör refereras av Bertil Arvidsson är chockerande, men tyvärr inte helt överraskande. Sverige har aldrig lärt sig att det är en fördel att köra på blått, inte på asfalt. Låt oss snegla en tid tillbaka. När Ingvar Carlsson, statsminister, 1991 fick panik på grund av Sveriges bankruttmässiga ekonomi helt plötsligt kom på att EU-medlemskap inte längre stod i strid med Sveriges neutralitetpolitik, och lämnade ansökan, glömdes vissa saker bort. Det Sverige hävdade och därför inte ville ha i paketet, förutom att behålla snuset, var bara en sak, att absolut vägra inlandssjöfart.
  Finland agerade, som vanligt, mycket bättre, långt senare med sin EU-ansökan lyckades man få Åland som taxfree för sjöfart. Redan då, före våra länders EU-anslutning 1995 stod fullständigt klart att Polen, Litauen, Lettland och Estland skulle söka sig till västra hemisfären och EU. Sverige missade chansen att för sin del göra Gotland till sitt Åland, då hade Gotland varit komplement till Åland på världens största färjemarknad, nu blomstrat med dubbel befolkning och sluppit statligt finansierad kommunalskatteutjämning.
  För Sverige, genom att inte acceptera EU:s regelverk om inlandssjöfart, har det kostat miljarder, dels i förlorad förhandlingsposition, dels i att tekniskt och kommersiellt stå utanför en vital sjöfartssektor. Inga redarintressen, inga joint ventures, inga inversteringar, inget know-how. Och, att Sjöfartsinspektionen, numera Transportstyrelsen inte i detta avseende har någon som helst kunskap eller kompass. Efter EU-förhandlingarna, när Sverige vägrade acceptera inlandssjöfart, är nu för 30 år sedan, sen har det varit svart, inte blått, på det området.
  Sverige är, i sina egna ögon, ledande i forskning, utveckling och innovation. De områden, inom vilket detta verkligen är fallet, blir smalare och smalare. Utvecklingsbara industrisektorer har inte den begränsningen, om man accepterar gemensamt lärande, och konkurrens. Sverige har för 30 år sen aktivt valt att i detta avseende ställa svenska intressen utanför en stor europeisk transportbransch.
  Nyss har skett en korrigering. Sedan tidigt 2012 har regeringen lagt en handlingsplan för ökad sjöfart, där inlandssjöfarten och genomförande av EU.s regelverk är det helt avgörande paradnumret. Därtill också välkomnad forskning, resten är kosmetika och politisk korrigering under benämningen regelförändringar. Det som nu hänt, att regeringens ansvariga myndighet, Transportstyrelsen, vägrar genomföra riksdagens och regeringens beslut om slutlig acceptans av EU:s regelverk, som borde skett för 30 år sedan, är en obstruktion mot demokratiskt fattade beslut, mot gemenskapen i EU, mot miljövänliga transporter och emot regeringens handlingsplan för sjöfart.
  Inlandssjöfart är ett femte transportslag, som konkurrerar med väg och järnväg, och är överlägset de båda i trafiksäkerhet, miljö och ekonomi. Transportstyrelsens uppdrag är att vara transportslagsövergripande. De har missförstått detta, deras resultat är att bli transportslagsförhindrande.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.