Ny chans för inlandssjöfarten

Lastbilstrafiken till våra städer ökar i takt med att städerna växer. I princip allt gods såsom mat, bensin, möbler, byggmaterial, jord och sten, avfall och rivningmaterial måste idag fraktas in och ut ur staden. Lastbilstrafiken ökar och alltfler upplever problemen när lastbilarna stoppar, välter eller krockar. Stadens tillfartsvägar täpps igen under kortare eller längre tid.

Vi märker av dessa problem särskilt i Stockholm och Göteborg. Denna utveckling är definitivt inte ödesbestämd. Stockholm och Göteborg har farbara vattenvägar i närområdet och farleder in till centrala stan och därmed finns en idag outnyttjad, alternativ lösning.

Det finns städer i övriga EU där redan mer än hälften av de tunga lastbilarna ersatts med mindre, enkla och billiga inlandsfartyg.

I Sverige kan vi inte använda detta säkra och miljövänliga transportsystem eftersom Transportstyrelsen infört omfattande svenska tekniska och operativa särkrav.

Regeringen har uppmärksammat problemet och gett Sjöfartsverket i uppdrag att utreda hur inlandssjöfarten kan implementeras och utvecklas i Sverige. Samtidigt pågår en annan utredning som skall lämna förslag om hur lastbilarna i ökad omfattning skall täcka sina kostnader. Det talas om kraftigt höjda vägavgifter vilket skulle innebära ökad konkurrenskraft för alternativen inlandssjöfart och järnväg.

Båda utredningarna skall redovisas i år. Potentialen är stor. En halvering av den tunga lastbilstrafiken skulle innebära en halvering av de numera dagliga, lastbilsrelaterade trafikstockningarna, färre döda och skadade i trafiken och äntligen en minskning av CO2 utsläppen från lastbilstrafiken.

När Transportstyrelsen fick i uppdrag att implementera inlandssjöfarten i Sverige blev det en teknikernas lekstuga med kännt resultat. Många frågar sig varför vi betalar för att vara medlemmar i EU, en berättigad fråga när Sverige, till exempel när det gäller inlandssjöfart, skapar egna regler trots att EU redan har en etablerad standard med ett gemensamt tekniskt och operativt regelverk. Detta regelverket utvecklar medlemsländerna kontinuerligt och tillsammans.

Sverige anser sig ofta veta bäst i Bryssel men att det svenska regelverket skulle vara säkrare än det som under många år utvecklats inom EU hävdar inte ens Transportstyrelsen. När det gäller inlandssjöfart har Sverige inte ett enda fartyg och ingen erfarenhet alls. Sveriges nuvarande regelverk är en ren skrivbordsprodukt.

Den förra regeringen väckte frågan om inlandssjöfart men misslyckades totalt med sjösättningen. Låt oss hoppas att den nuvarande Transportministern lyckas bättre och att vi snart kan börja frakta gods med EU-klassade inlandsfartyg även i Sverige.

 • Johan Kjellberg Svara

  Hej, kommentaren raderas, varför?
  Handlar om svensk sjöfartsnärings utveckling

  • Lars Andersson Svara
   @Johan Kjellberg:

   Hej Johan, tack för din(a) kommentar(er)! Alla kommentarer som skrivs av er läsare granskas av oss i förhand innan de publiceras, vilket vi gör bara på kontorstid. Det innebär att det kan ske en viss tidsmässig fördröjning från det att du som har skrivit en kommentar trycker på ”kommentera”-knappen tills dess att din kommentar publiceras. När det gäller just dina kommentarer så hade du skrivit två identiska kommentarer, då publicerade vi för enkelhetens skull bara en av dom – annars har vi inte raderat någon av dina kommentarer.

   Fortsätt gärna att kommentera de artiklar där vi har öppnat upp kommentarsfältet, det gillar vi!

   Med vänliga hälsningar
   Lars Andersson / redaktionschef

 • Johan Kjellberg Svara

  Regeringar, Fack och Lastbilstillverkare.
  Har dessa organ något gemensamt vad gäller den svenska sjöfartsnäringen?

 • Johan Kjellberg Svara

  Regering, Fack och Lastbilstillverkare
  Har dessa organ kvävt den svenska sjöfartsnäringen?
  Regering: ex. Transportstödet 1970
  Fack: ex. Bemanning
  Lastbilstillverkare: Skarpa lobbyister

 • Men hur skall sjöfarten kunna passera Göteborg när nya bron är på plats?

  • Anonym Svara
   @Anders Strömstedt:

   Det enda som är bra med den nya Hisingsbron är att alla EU klassade inlandsfartyg kommer under bron ! Inlandsfartygen har nämligen sänkbara bryggor och sänkbara master

 • Göran Andersson Svara

  Man kanske kan ta in i bilden att vi har två av Världens största lastbilstillverkare i Sverige som inte är intresserade av kustsjöfart eller inlandsfart

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Göran Andersson:

   Mina Holländska vänner tror att det är så. Omotiverade tekniska särregler är ju ett effektivt men enligt EU regelverk otillåtet sätt att utestänga konkurrenter. Om svenska myndigheter vill införa nya regler som kan påverka den fri marknaden så skall den myndighet samråda med Kommerskollegium som har ansvar för EU-konkurrensneutralitetsfrågan. Innan reglerna införs. Det gjorde inte Transportstyrelsen. Man kan undra varför.

 • Rolf B Bertilson Svara

  Det skulle väl inte vara så svårt eller ta lång tid att designa ett lämpligt typfartyg för inlandssjöfart som kan användas inom de olika inlandsfarvattnen. Kanske måste typen ha två olika storlekar med tanke på begränsningarna i Trollhätte kanal och att till fullo utnyttja den kommande förändringen i Södertälje. Ett typfartyg med samma utrustning, inredning, maskineri, framdrivning, påkörningsramp för Ro/Ro,, containerstuvning mm Sens moral: det skall vara lätt att flytta besättning mellan olika fartyg!

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Rolf B Bertilson:

   Chalmers har gjort en studie av den typen av inlandsfartyg som du beskriver. Studien visar att dessa fartyg framgångsrikt kan konkurrera med lastbilen i såväl Göreborg- som Stockholmsregionen förutsatt att Sverige inför EU-regelverk. De nuvarande svenska särreglerna kräver t.ex mycket större bemanning än den bemanningsmatrisen som alla andra EU-länder tillämpar och i Sverige måste dessa fartyg betala mycket högre farledsavgifterna än i något annat EU-land.
   Dessutom innebär särreglerna att en svensk redare inte kan köpa t.ex. ett begagnad Holländskt inlandsfartyg utan omfattande ombyggnader.och han får sen, till råga på eländet, inte lasta fartyget med lika mycket last som det får i hela övriga EU. Samtidigt så tillåter det svenska regelverket att lastbilarna får lasta mer än vad EU tillåter.
   Det är inte konstigt att vi inte har någon inlandssjöfart I Sverige.
   De svenska särreglerna måste bort !

Kommunerna tar över svensk transportpolitik

Nya slussar i Trollhätte kanal finns inte med i nuvarande åtgärdsplan för det statliga transportsystemet därför gör det ingen skada för sjöfarten om man bygger en lågbro i Göteborg. Så argumenterar Mark- och Miljööverdomstolen när man nu godkänner Göteborgs stads ansökan om att få bygga den nya Hisingsbron, en lågbro som enligt domen släpper igenom högst 15 havsgående fartyg per dygn. Bron kommer givetvis att påverka motiven för, och samhällsnyttan med nya slussar i Göta älv. Är det inte sånt som kallas cirkelbevis?

Därmed är enligt min uppfattning frågan om nya slussar, som för närvarande bereds inom Trafikverket, i praktiken avgjord om nu inte domen överklagas till HD eller om regering och riksdag ingriper. Domen begränsar nämligen för överskådlig tid sjöfarten till i stort sätt den volym den har idag med maxtrafik med 13 fartyg per dygn. Någon utvecklingspotential och möjlighet att möta de ökande godsvolymerna i framtiden finns alltså inte.

Idag ökar den inrikes sjöfarten i Sverige och sjöfarten kommer under de närmaste åren och långsiktigt att ta marknadsandelar från såväl järnväg som lastbilen enligt Trafikverkets senaste godsprognos för Sverige. Att godstrafiken kommer att öka i framtiden råder det ingen tvekan om. Mark- och Miljööverdomstolens dom innebär att Göta älv inte kan utvecklas till det stora godsstråk som älven har potential för.

I sitt remissyttrande till Mark- och Miljööverdomstolen påpekar Trafikverket att kapaciteten i älven är begränsad eftersom det tar 60 minuter att passera nuvarande slusstrappa i Trollhättan. Detta faktum används som argument för att tillstyrka en begränsning till max 15 fartygspassager per dygn. Denna  information om begränsning som finns i farleden och som påverkar farledens kapacitet och som Mark- och Miljööverdomstolen refererar till i sin dom är vilseledande. Slussarna måste ju redan 2030, av åldersskäl, ersättas med moderna slussar med då åtskilligt snabbare genomslussning. 

Brofrågan visar med all önskvärd tydlighet att Sverige inte har någon strategi eller plan vad gäller sjöfartens infrastruktur. Bro- och slussfrågan skulle givetvis ha behandlats i ett sammanhang så att man fick en samlad bedömning av nyttan med en kraftigt ökad godstrafik på Göta älv. En sådan analys kommer ju nu inte att göras eftersom Mark- och Miljööverdomstolens dom innebär att älvtrafiken har stryps till en bråkdel av sin kapacitet.

Brofrågan visar på ett allvarligt systemfel i svensk statsförvaltning. I Sverige skall transportpolitiken och större infrastrukturinvesteringar, till exempel nya slussar, beslutas av Sveriges riksdag och regering. Hisingsbrofrågan visar att beslutet om framtidens trafik på Göta älv och Vänern tas av en enskild kommun med benäget bistånd av domstolsväsendet. Sveriges riksdag och regering är över huvud taget inte inblandade.

Ministerstyre är inte tillåtet i den svenska modellen men det är illa när det inte längre är regeringen som tar beslut i avgörande infrastrukturfrågor.

 • Anonym Svara

  Sverige begåvades i förrförra mandatperioden, av riksdagen…, med tre (3) st transportpolitiska mål, pluralis… Resultatet ser vi nu. I väntan på att vi återigen ska få ett entydigt mål, singularis, ett pragmatiskt, svenskt, råder en form av anarki. Ansvar kan ej utkrävas. (Ansvariga myndigheten har en ”mission impossible”.) En svensk nationell strategi för transporterna är omöjlig. (Myndigheten tvingas hålla sig med tre st måldirektörer, bara av det slaget…)
  I dagens postrevolutionära läge, efter digitala revolutionen, som ingen sett vidden av…, går utvecklingen dessutom nu rasande fort. (Varuägarnas strategi, när alla varor måste behandlas som färskvaror, är ”on demand” och Kvalitetskravet är JIT.) Närhet har därigenom får ökad betydelse.
  Ska Sverige och EU hållbart hävda sig i konkurrensen mot fjärran låglöneländer gäller det dock att en hållbar, sund strategi för sund, tidsenlig protektionism läggs fast. (Närheten till en tillskapad, stor hemmamarknad, kan inte till fullo tas till vara, med mindre än att den nödvändiga, infrastrukturen tillskapas. Närsjöfartens potential den intra EU, eller den nationella svenska kan heller inte tas tillvara, med mindre än att väloljad landmatning av hamnarna tillförsäkras. Järnvägen, som där har en nisch måste inrättas utifrån detta, akuta svenska mål, etc.) En ohållbar, störningsbenägen, därtill störningskänslig duger inte längre, utan måste skiftas, mot en hållbar, en robust, med målet att mata sjöfarten…

 • Anonym Svara

  Den nya ”sketbron” över Göta Älv är den mest huvudlösa skapelse Göteborgspolitikerna röstat fram. En stor skam helt enkelt.
  C.L.

 • Hela processen med lågbron har varit märklig och ledande människor i sjöfarten har tagit för givet att förslaget med lågbron ej skulle kunna gå igenom. Tunga opinionsbildare för en
  högre bro som den nuvarande har ej agerat eller debatterat för sent för att kunna påverka.
  Göteborspolitiker har tyvärr ljugit skickligt om att det finns avtal med inblandade parter vilka ej funnits och att en tunnel ej skulle fungera för spårvägen. När andra tunnellösningar med spårvagn presenterats så har samma politiker applåderat förslaget. Jag hör från göteborgare att de skäms över att vara Göteborgare när man så flagrant kör över Vänerkommunernas framtida utvecklingsmöjligheter i såväl handel som båtturism.

  Lennart Fougelberg

Sjöfartsforum mer än svensk sjöfart

När jag gick ut från Chalmers Skeppsbyggnadslinje i början av 1970-talet var den svenskflaggade handelsflottan mycket stor och Sverige var en av värdens fyra största varvsnationer. Denna sjöfartsindustri var helt avgörande för svensk ekonomi. Så är det inte längre och det är inte roligt att höra en svensk finansminister jämföra svensk sjöfart med svensk läderindustri men faktum kvarstår, svensk sjöfart är inte längre självklart en politiskt prioriterad fråga.

Svenska handelsflottan är fantastisk: innovativ, miljövänlig, affärsmässig och många människor gör ett otroligt bra jobb men faktum kvarstår, den har saknat det politiska stöd som behövs för att växa.

Hur få politiskt inflytande.

Om de svenska rederier som opererar på den internationella marknaden inte skall behandlas som ett särintresse så måste man finnas på en stark plattform som representera något mer och helst något som har stor betydelse för samhället.

Det var mot den bakgrunden som Sjöfartsforum startades. Det fanns en insikt hos grundarna att om man vill påverka politiskt så måste man ha kritisk massa och representera ett allmänt intresse och en påtaglig samhällsnytta. Sjöfatsforum har gjort en fantastisk och framgångsrik karriär och lyckats samla hela det maritima registret. Sjöfartsforum har etablerat sig som en stark röst inom transportsektorn och sprider kunskap om hur viktigt transportslaget sjöfart är idag och man har visat att det finns möjligheter till utveckling i framtiden t.ex. med inlandssjöfart. Det är den starka kopplingen mellan den svenska transportproblematiken och den maritima näringen och förvaltningen som gör Sjöfartsforum till den starka röst som den är idag.

För att bedriva internationell sjöfart måste man ha politiskt stöd och förståelse för de speciella förutsättningar och konkurrensvillkor som gäller för internationell sjöfart. Det gäller t.ex. skatter och tekniska regelverk. I den av regeringens nyligen tagna Maritima Strategin, där Sjöfartsforum gjort mycket av grundjobbet, finns nu en plattform för att fortsatt driva alla de viktiga frågor som är en förutsättning för en framgångsrik svensk maritim näring och en framgångsrik svensk sjöfart.

Före Sjöfartsforum fanns det inte någon Maritim Strategi alls. Det fanns heller ingen maritim näring eller något maritimt kluster i samverkan.

Problem trots lyckat resultat 

Det är mot den bakgrunden jag med stor förvåning hör att Sjöfartsforum har dålig ekonomi och eventuellt måste dra ner på personal. En organisation med två anställda skulle alltså inte en bransch med tiotusentals anställda klara av att finansiera? Det är givetvis inte sant, förklaringen måste vara att man inte förstår hur viktig Sjöfartsforum blivit och att Sjöfartsforum faktiskt är den enda plattform som har ett signifikant, och ökande, politiskt inflytande.

Föreningen drev en maritim strategiprocess mellan 2009 – 2013 som resulterade i ett övergripande dokument och en åtgärdsplan, det Maritima Manifestet – ett helt unikt dokument som alla sjöfartrelaterade föreningar och organisationer står bakom. När det Maritima Manifestet publicerades omnämnde Trafikutskottet (TU) i sina betänkanden i välkomnande och positiva ordalag Sjöfartsforums arbete och den förra regeringen refererade till Sjöfartsforums insats i sitt s.k. Sjöfartsinitiativ. Detta är helt unikt och visar hur politikerna ser på Sjöfartsforum. Sjöfartsforum agerar arena när regeringen önskar en samlad närings återkoppling på hur den maritima strategin ska tas vidare. Sjöfartsforums seminarier i Almedalen är välbesökta arenor där den maritima sektorn kommer till tals. Ingen annan organisation kan överta den rollen och ge det allsidiga perspektivet med både samhällsnyttan och de kommersiella intressena som Sjöfartsforum gör idag. Med ett vingklippt Sjöfartforum kommer  förutsättningarna för en positiv utveckling för den maritima sektorn att vara avsevärt sämre. Detta gäller speciellt svensk sjöfart på den internationella marknaden eftersom denna är helt avhängig politiskt stöd.

Både våra egna politiker och EU-kommissionen vill ha starka nationella klusterorganisationer att samarbeta med. Därför är Sjöfartsforum så viktigt. Sjöfartsforum är en stark plattform som behöver vårdas och helst stärkas och absolut inte försvagas.

Dålig ekonomi är tyvärr inte det enda bekymret. VD, Anna Hammargren som gör ett fantastiskt jobb, har nu sagt upp sig med hänvisning till styrelsens brist på ambitioner. Vad är det som händer? Någon yttre förklaring till att Sjöfartsforum nu befinner sig i en mycket besvärlig situation finns ju inte.

Sjöfartsforum får i likhet med Cesars hustru inte ens misstänkas.

Nuvarande styrelseordförande, Claes Berglund, arbetar på ett svenskt rederi och sitter i Svensk Sjöfarts styrelse ( fd Redareföreningen). Ordförande väljs enligt stadgarna för ett år. Claes ingår, på egen begäran, i Sjöfartsforums valberedning (!). Det är därför stor risk att Claes, dvs de stora rederierna, för fjärde året i rad lägger beslag på ordförandeposten. Det är inte bra ens för  redarna själva om många får uppfattningen att Sjöfartsforum styrs av redarna. Sjöfartsforums status som en trovärdig representant för en bred och viktig samhällssektor eroderar då snabbt.

Sjöfartsforum är en paraplyorganisation som med över 100 medlemsföretag representerar det maritima klustrets samtliga sju olika områden nämligen Tillverkning/maritim teknologi, Transport, Resurser från havet, Service, Fritid och Turism, Offentlig sektor och Forskning och utbildning. Svensk sjöfart svarar för en bråkdel av de arbetstillfällen som den maritima sektorn skapar. Ordförandeposten i en intresseförening som Sjöfartsforum bör därför givetvis cirkulera mellan de olika medlemssektorerna  så att omvärlden verkligen upplever att Sjöfartsforum representerar hela den maritima sektorn.

Ett starkt Sjöfartsforum viktigt för hela näringen.

Ett starkt och trovärdigt Sjöfartsforum är mycket viktigt för hela den svenska maritima sektorn och speciellt för den internationella sjöfarten.

Att inte nu fullt ut finansiera och stödja Sjöfartsforums fortsatta verksamhet och slå vakt om föreningens höga trovärdighet vore enligt min uppfattning mycket oklokt.

 • Claes Berglund Svara

  Det är glädjande att Bertil uppmärksammar det fina resultat som Sjöfartsforum åstadkommit med att sätta den Martima Näringen på kartan i det politiska rummet. Att det nu finns en centralt beslutad Maritim Strategi är något som vi skall vara särkskilt nöjda med eftersom det är den första punkten i Sjöfartsforums Maritima manifest som lanserades för några år sedan. Att ha en stark enande plattform, som Sjöfartsforum är för hela den maritima näringen, har visat sig vara mycket framgångsrikt och det skall vi fortsätt med. Anna Hammargren har varit central i förverkligandet av detta och vi är i styrelsen mycket tacksamma och imponerade över det som hon åstadkommit under dessa år. Nu kommer Anna att lämna föreningen och vi söker en ny värdig efterträdare som kan bygga vidare på den fina plattforms som skapats. Styrelsen har ingen ambition att minska verksamheten eller reducera personalen som Bertil påstår. Tvärtom tar vi nya tag och hoppas att ha en ny chef på plats så snart som möjligt. Årsstämman väljer varje år styrelse och ordförande och vi i styrelsen välkomnar givetvis en öppen dialog kring sammansättningen. Styrelsen fortsätter att arbeta mot det tydliga uppdrag vi har från medlemmarna: Att representera hela den Maritima Näringens intressen och verka för att den växer. Tack för ditt blogg Bertil.
  Styrelsen genom Claes Berglund

 • Anonym Svara

  Att hjälpa sig själv! Inte ens det för mår man. Kan branschen inget längre? Vi som har varit med
  och byggd upp det hela en gång tidligare. Måste vi komma tillbaks och vis pojkarna hur man gör
  bra saker och RÄTT saker

 • Rolf B Bertilson Svara

  Man skulle gärna vilja göra en vetenskaplig utredning över varför det är så (förbaskat) svårt att få till långvarig och röststark organisation i sjöfartens tjänst. Att inte Anna Hammargren kan fortsätta jobba med sjöfartens frågor är verkligen beklagligt.
  Ett annat problem är vi aldrig haft en sjöfartsminister som bara jobbar för sjöfartens bästa. Detta kunde organiseras på samma sätt som i UK där man har en övergripande Transportminister och sedan en speciell minister för varje transportgren. I vårt land är det nästan alltid så att landbaserade transporter bevakas mest oavsett varifrån aktuell minister kommer från. Det behövs ett omtänk. Det skall inte behövas så lång framkörning för att få igenom den blå skatt som snart är pålats. Den har tagit onödigt lång tid!

SMHI punkterar Inre Vattenvägsutredningen

Sverige gick med i EU 1995 men Sjöfartsinspektionen lyckades få ett undantag från EUs direktiv för inre vattenvägar med motiveringen att det inte finns några inre vattenvägar i Sverige! Detta innebar att de 20.000 inlandsfartyg som finns i EU var bannlysta i Sverige.

2009 tillsatte regeringen, efter åratal av framstötar från näringslivet och sjöfartsbranschen, en utredning som kom att kallas ”Inre Vattenvägsutredningen”, SOU 2011:4. Utredningen hävdade att det visserligen finns inre vattenvägar i Sverige men omfattningen är mycket begränsad. Stora delar av de svenska farvattnen påstods nämligen inte uppfylla EU-direktivets krav på inre vattenvägar eftersom vågorna var för höga, över 2,0 meter signifikant våghöjd. Därför kunde inte EU-klassade inlandsfartyg tillåtas trafikera Vänern eller de skyddade farlederna utmed svenska kusten. ”På grund av de vågförhållanden som råder kan svenska kustfarvatten inte klassas som inre vattenvägar”.

Slutsatsen blev att om man skulle tillåta EU-klassade inlandsfartyg i Sverige måste dessa fartyg byggas om helt för att klara de stora vågorna i Sverige. Därför har vi nu de mest krångliga och omfattande tekniska särregler i hela EU. Hitintills har vi därför inte sett ett enda EU-klassat Inlandsfartyg i Sverige.

Nu har SMHI, i en nyligen redovisad rapport, visat att Inre Vattenvägsutredningen hade helt fel. SMHI har kartlagt stora delar av svenska kusten och konstaterat att många kustfarleder uppfyller kraven, våghöjden är under 2,0 meter. Det gäller t.ex. hela kuststräckan Norrtälje-Stockholm-Mälaren-Oxelösund-Norrköping som alltså kan klassas som ”Inre Vattenvägar” i enlighet med EU:s direktiv. Samma sak gäller alla farlederna i Öresund och i Göteborgsregionen är kustfarvattnen från Göteborg till Uddevalla och Stenungssund farbara liksom hela Vänern. Äntligen har vi fakta på bordet och inte bara en massa tyckande i denna sak.

Det tog 20 år att få Sjöfartsinspektionen (numera Transportstyrelsen) att ta reda på fakta. Nu är det möjligt att avskaffa alla särregler som alltså bygger på helt felaktiga förutsättningar.

Jag, och många med mig, hoppas att Transportstyrelsens nya ledning nu tar chansen att visa att man förstår möjligheterna med Inlandssjöfart. Potentialen är cirka 20 procent av godstransportarbetet i riket och större i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn som vi nu alltså vet kan trafikeras av inlandsfartyg som kan konkurrera med lastbilen om transporterna in och ut ur städerna. Vi pratar därmed om en helt ny situation med en kraftig avlastning av vägar och järnvägar där avlastningen behövs som mest, minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn och färre dödade och skadade i trafiken.

För hundra år sedan införde den engelske doktorn Dr. Ernest Amory Codman statistik som underlag i sjukvården. Därmed försvann blodiglarna m.m. och vi fick en rationell sjukvård som byggde på fakta och evidens i stället för eminens. Jag hoppas att det nu blir motsvarande revolution när det gäller arbetet med den svenska inlandssjöfarten.

Det finns orsak att hoppas. Missivbrevet från Transportstyrelsen som medföljde SMHIs rapport andas en helt annan och betydligt konstruktivare ton än tidigare. Det finns alltså orsak att vara försiktigt positiv.

 • Carl Bergström Svara

  Eh. Har ni sett lastluckorna på europapråmarna? Ska de ut på landsortsdjupet mitt i vintern?

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Carl Bergström:

   Nej det skall dom inte, däremot skall dom få passera strax syd om Landsorts fyr (Öja) en kav lugn sommardag.

  • Carl Bergström Svara
   @Bertil Arvidsson:

   Ett av få ställen i Östersjön det går att vågsurfa på, är söder om Torö. Apropå signifikant våghöjd….

 • Ligger det dolda krafter och motarbetar inlandssjöfartens utveckling i Sverige?
  I centrala Europa avlastar man det överansträngda vägnätet med att föra över gods på floder och kanaler och det finns ingen annan långsiktig väg med tanke på slitage, miljö och olycksrisk.
  I Sverige finns det kanske krafter åt andra hållet och bland det värre är en lågbro som hotar både Vänersjöfarten och Göteborgs lokaltrafiks utveckling. Frågan verkar dessutom väldigt komplicerad då vi nu väntat länge på Mark & Miljööverdomstolens dom som väl skulle levererats 2015? Göta Älv är Sveriges största vattenled till Sveriges största sjö. Bygg högt för hela regionens framtida utveckling.

  Lennart Fougelberg, Ordf. Swedocean

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Lennart Fougelberg:

   Domen från MÖD är nu annonserad till slutet av mars 2016

 • Herr Olsson Svara

  Kan misstänka att i Göteborg vill någon ha lastbilarna igenom skattebommarna & någon annan vill ha omlastning till den ömtåliga järnvägen ……

 • Ronald Himéus Svara

  Intressant att Bertil Arvidsson som referens har sjukvården. Kan komplettera med att statistiken tillämpades långt tidigare än för hundra år sedan. Det gjordes randomiserade undersökningar redan på 1700-talet och kunde då dra slutsatsen att de som av en tillfällighet hade ätit citrusfrukter inte fick skörbjugg. Detta torde vara upphovet till ett välkänt uttryck för engelska sjömän.
  Ett bättre exempel på statistik är Florence Nightingale sjuksköterska under Krimkriget. 1855 gjorde hon, efter ha ökat renligheten i sjukvårdsområdet, en undersökning av dödligheten bland skadade soldater. Precis som Bertil var Florence var helt övertygad om att evidensbaserad information. Denna undersökning ledde till att politikerna ändrade sin syn på vården.
  1858 blev hon den första kvinnliga ledamoten av Royal statistical society och sedermera hedersledamot av Amerikanska statistiska sällskapet.

 • Lennart Hammer Svara

  Kan framlagda fakta komma att ändra argumentationen avseende störningar och hinder för sjötrafik respektive stadstrafik orsakade av den planerade nya Hisingsbron över Göta älv?

 • Göran Värmby Svara

  Som vanligt en träffsäker analys av Bertil. Vad har dessa myndigheter för kompetens? Gång på gång undrar man bara: är det något fel på ”oss” här i Sverige? Varför ska ”vi” alltid låta bli att vara framåt och ”ta för oss” av möjligheter istället för att skapa en massa hinder och skapa regler som är ”overkill”? Sjöfarten är inte det enda området som misshandlas. Småskalig vattenkraft och andra verksamheter råkar ut för samma sak. Helt i onödan tappar vi konkurrenskraft och miljöfördelar jämfört med övriga Europa. Vi får hoppas att det blåser friskare vindar nu på Transportstyrelsen, det låter så på Bertils slutkläm.

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Jan Östlund:

   SMHI- rapporten heter ”Rapport 2015-56”, Transportstyrelsens missiv från december har beteckningen TSS 2015-2986

 • Rolf B Bertilson Svara

  Den här nyheten är förstås välkommen för alla oss som tycker om sjöfart på inre vattenvägar såsom Mälaren, Vänern och delar av den yttre skärgården. Det trista i sammanhanget är ju att ett fartyg för inlandsfarvatten på kontinenten inte kan sig till oss över Öster-och Nordsjön där ju våghöjderna och andra förhållanden inte tillåter ”småfartyg”. Därmed tappar man ju en miljövänlig transportväg mellan oss i Sverige och inlandsnätet i Polen och Tyskland. Men, det gäller ju att använda det nya regelverket för interna transporter på Mälaren och Vänern och särskilt då mellan Göteborg och hamnar i Vänern.

Kontraproduktiv miljölagstiftning och lagtrots

Gällande miljölagstiftningen suboptimerar

I Sverige finns en mängd små vattenkraftverk. Dom är en miljöväns våta dröm, lokalproducerad fossilfri el utan stora ingrepp i naturen!

Men många av dessa vattenkraftverk är gamla, uppåt hundra år är inte ovanligt, och man behöver byta ut de gamla turbinerna. Men det går inte. Miljölagstiftningen innebär att vattenkraftägaren inte får sänka vattennivån i dammen eftersom man inte kan bevisa att den biologiska mångfalden inte lider skada under tiden turbinen byts mot en ny som sen kommer att leverera el i 100 år till.

Problemet är att miljölagstiftningen saknar helhetssyn och resultatet är en suboptimering och sammantaget ett negativa resultat för miljön.

Inom sjöfarten har vi ju ett praktexempel på detta, nämligen den nya Hisingsbron som Göteborgs kommun vill bygga och som är mycket lägre än den nuvarande bron vilket, om bron får klartecken i Mark- och Miljööverdomstolen, leder till att Vänersjöfarten stryps. Nyttan med transporterna på älven är uppenbara, stora mängder tunga transporter går idag med det miljövänligaste transportmedlet. Men detta spelar ingen roll för domstolen, där tittat man bara på om själva bygget förorsakar till exempel grumling av vattnet och hur detta miljöproblem skall hanteras. Den enorma ökningen av lastbilstransporter vägs inte in i beslutet.

Många tycks tro att trafiken på älven är relativt obetydlig och därför inte värd att satsa på. Inget kunde vara mer fel. EU-kommissionen har till exempel nyligen inom ramen för TEN-T-programmet avsatt 74 miljoner euro för att höja broarna över Albert Canal (Belgien) för att därmed möjliggöra fler containers på inlandsfartygen. På kanalen går 250.000 ton gods per år, att jämföra med 1.700.000 ton på Göta Älv.

En kuriosa i sammanhanget är att Regeringen skall godkänna anläggandet av en ny, allmän farled. Lägga ner en allmän farled kan i praktiken vilken som helst av Sveriges 290 kommuner göra. Vattenvägen är tydligen enligt miljölagstiftningen ett stort miljöproblem.

Transportstyrelsen trotsar lagen

Lagen om Konsekvensutredning vid regelgivning, (SFS 2007:1244), ålägger alla myndigheter att beräkna vilka kostnader som nya regler förorsakar företagen så att man kan bedöma om de nya reglerna verkligen kan motiveras. Transportstyrelsen struntade fullständigt i att Tillväxtverket underkände den Konsekvensanalys som Transportstyrelsen gjorde när man i Sverige, trots massiv kritik från remissinstanserna, införde EU:s mest omfattande särregelpaket för inlandssjöfart.

Att Transportstyrelsen, en tillsynsmyndighet som ju är noga med att bevaka och beivra sjöfarten om man inte följer alla lagar och bestämmelser, själv bryter mot lagen försämrar givetvis ytterligare den dåliga renommé som Transportstyrelsen redan har.

Förbättringar möjliga

Att ändra lagar tar tid men det är ändå viktigt att vi som berörs redovisar våra erfarenheter och synpunkter, det kan ju inte ha varit lagstiftarens avsikt att Miljöbalken skulle leda till suboptimeringar och de facto kontraproduktivt resultat för miljön i några viktiga fall enligt ovan.

Men när det gäller Transportstyrelsens lagtrots har det redan hänt saker. När Trafikutskottets nya ordförande tillträdde för ett år sedan klargjorde hon att Regeringen endast hade två möjligheter för att få ordning på en myndighet; att omformulera Regleringsbrevet, det vill säga Regeringens uppdrag till myndigheten, eller att byta chef.

Transportstyrelsens Regleringsbrev är det inget fel på men föregående Generaldirektör och Sjöfartsavdelningens chef är nu ersatta. Detta öppnar dörren för en mer lyhörd inställning, mer i linje med Regeringens ambitioner i den nyligen presenterade Maritima strategin.

Idag motioneras det i riksdagen om en översyn av regelverket för inlandssjöfarten i Sverige. En sådan översyn behövs, denna gång gärna med medverkan av någon som har erfarenhet från inlandssjöfarten i EU och kunskap inom området. Det borde bli en rejäl regelslakt eftersom Transportstyrelsen själva i en utredning konstaterat att deras särregler inte ger någon mätbar förbättring.

 • Göran Andersson Svara

  Bertil bra tankar men mindre vattenkraftverk och en ny bro över älven i Göteborg är två frågor av helt olika slag.
  Vattenkraftselen i Sverige produceras till ca 90% av 10% av kraftverken. och resterande 90% av antalet vattenkraftverk producerar ca 10% av vattenkraftselen.
  Många små kraftverk har vattendomar som tillkommit långt före miljöbalken och dessa vattendomar har ingen tidsgräns. Sverige har problem med att leva upp till EUs vattendirektiv med just dessa gamla vattenkraftverk .Därför kommer vi att få se många kraftverksstrider de närmaste åren när nya lagar ska införas.

  När det gäller en ny bro i Göteborg så ska man kanske komma ihåg att Göteborgs hamn alltid varit ointresserade av trafiken upp i älven då det tar gods från deras egen verksamhet.
  Det skulle förvåna om inte miljödomstolen underkänner förslaget om en begränsning av höjden och möjligheten till passage. Troligen kan man hänvisa till EUs vattendirektiv som ska jämställa olika nyttigheter vid utnyttjandet av vattendrag och vattenvägar. Trafikverket/Transportstyrelsen och Göteborg borde redan nu börja att planera för en annan lösning
  Kanske man ska planera för nya slussar i Trollhättan och med utfart till havet via Nordre älv vid Kungälv.

 • Göran Värmby Svara

  Bra inlägg av Bertil. Jag fattar inte trots många års erfarenhet av myndigheter, miljö, energi m m varför så många politiker och tjänstepersoner som styr våra myndigheter ställer till så mycket extra problem för olika verksamheter. Detta med jakten på små vattenkraftverk från länsstyrelsernas sida är rena rama vansinnet, både fin kulturmiljö och miljöfrågor motarbetas. Nya Hisingsbron är ett annat exempel på total felprioritering. Även om Miljöbalken inte tar något helhetsgrepp så skulle politiker och planerare i Göteborg kunna göra det. Göteborg är en sjöfartsstad men hjälper inte till att utveckla Vänersjöfarten. Helt obegripligt. Som Bertil säger innebär ju detta motarbetande ökade transporter på vägarna med slitage och ökade utsläpp. Järnvägen är redan ianspråktagen. Även beträffande regelverken för inlandssjöfart verkar Transportstyrelsen med flera motarbeta en utveckling genom alltför komplicerade och nitiska regelsystem som fördyrar. Skärpning !

 • Anonym Svara

  Motarbeta sitt eget folks framtid!!! Ren flathet om inte det gränsar till idioti. Men det finns stora andra intressen bakom detta var så säkra. Journalister gräv djupare, för inte kan svaret vara idioti även när det gäller Hisingsbron.

En svårbegriplig transportpolitik.

Botniabanan, dvs. 19 mil järnväg mellan Kramfors - Umeå, kostade 16,8 miljarder kronor att bygga. Enligt Banverkets glädjekalkyl skulle antalet godståg vara mellan 18-20 stycken per dygn. Idag, fem år efter start, går det 1,5 tåg godståg per dygn. Nu planeras ytterligare en 27 mil lång utbyggnad från Umeå till Luleå, den s.k. Norrbotniabanan. Byggstart 2018. Beräknad nota för skattebetalarna ytterligare 30 miljarder.

Det kan vara intressant att göra en jämförelse med Vänersjöfarten. På Göta älv fraktas idag, på en 25 mil lång sträcka mellan Göteborg till Karlstad, motsvarande 19 godståg per dygn. Trafikverkets prognos är, förutsatt nya moderna slussar som kostar 3 miljarder, en fördubbling till år 2030 , dvs. 38 godståg per dygn.

Botniabanan och Norrbotniabanan är säkert önskvärda, många tycker det är trevligt med tåg, men är en utbyggnad motiverad i ett transportpolitiskt perspektiv? Utmed kusten, parallellt med järnvägen, finns ju redan ett etablerat alternativ, sjöfarten, där konkurrensen mellan operatörerna/rederierna är stenhård. Vi lever i en verklighet där infrastrukturbudgeten är begränsad och det krävs prioriteringar. Är det verkligen vettigt att staten satsar ytterligare 30 miljarder skattekronor i en järnväg som industrin uppenbarligen inte är särskilt beroende av, inte ens Green Cargo är entusiastiska (Green Cargos VD vill att man satsar på underhåll av befintlig järnväg istället) och kommunalrådet Niklas Nordström från Luleå klargjorde på Maritime day att utbyggnaden av hamnen är viktigare än utbyggnad av järnvägen.

Om man tar till sig siffrorna ovan är det uppenbart att det är viktigare att värna trafiken på Göta Älv, en väl fungerande transportled i Nordens tyngsta industriområde där en stor del av industrin är direkt beroende av sjötransporterna. Ändå är det Botniabanans utbyggnad som de politiska partierna engagerar sig i. Det faktum att Göteborgs kommun nu vill bygga lågbroar som hotar Vänersjöfartens existens har hitintills inte väckt något politiskt engagemang på riksdagsnivå.

Varför denna enorma skillnad i politiskt stöd ? Varför har Sverige EU-s mest subventionerade järnväg men en sjöfart som inte ens får samma villkor som annan EU- sjöfart ?
Även direkt operativa järnvägsfrågor utan större betydelse, t.ex. en i somras en tillfällig hastighetsbegränsning till 70 kilometer i timman på banan Bastuträsk-Boden (i väntan på byte av räls med sprickor, ett problem som varit känt i 20 år) behandlas på ministernivå. ”Det är klart att det är oerhört problematiskt när en så viktig del av järnvägssystemet inte fungerar. Det ställer till stora problem både för resenärer men också för godsköpare som inte får fram sina grejor i tid. Det här är ett högprioriterat problem ” säger infrastrukturminister Anna Johansson i TV den 20:e augusti..

När det gäller stora trafikpolitiska frågor med sjöanknytning, som t.ex. inlandssjöfarten som kan avlasta väg och järnväg 30 procent av godset i storstadsregionerna (en som alla förstår mycket eftersträvansvärd utveckling med jämförelsevis revolutionerande betydelse för transportsektorn) då är det dödstyst. Inlandssjöfarten skulle vara på plats i september 2014 enligt löfte från förra infrastrukturministern men ännu har vi inte sett ett enda inlandsfartyg i Sverige.

Det ensidiga politiska engagemanget för järnväg är obegripligt. Svensk Transportpolitik talar ju om ett optimalt transportsystem, inte att transporterna till varje pris skall gå på järnväg
Järnväg är varken en mänsklig rättighet eller en religion, det är ett transportmedel. VTI-s generaldirektör fick, när det begav sig, regeringens uppdrag att analysera samhällsnyttan med Botniabanan. Han konstaterade att den var negativ. Att det skulle vara möjligt att räkna hem Norrbotniabanan förefaller ännu omöjligare.

Frågan är ju om dessa projekt handlar om transportpolitik.

PS. Godsägarnas efterfrågan på ny järnväg i Norrland är uppenbarligen försumbara, se ovan. Kanske är det persontransporterna som motiverar Botniabanan och kommande utbyggnad ? Enligt prognos skulle antalet resenärer på Botniabanan vara 1,4 till 1,5 miljoner första året. Idag, 5 år efter start, är resandet 830 000 per år. DS

 • bengt bönström Svara

  Järnvägspolitiken måste bli hållbar. Det är den inte nu. Vad värre är den är enkelspårigt inriktad på att bygga fast Sverige i ohållbar, otidsenlig teknik. Ett nytt riksdagsbeslut krävs, nu,med ett entydigt svenskt transportpolitiska mål, singularis. (Nu har vi tas st otydliga, flummiga, pluralis. ”Beställningsbrevet” gör ansvariga myndighetens uppgift omöjlig. En svensk, nationell strategi, singularis saknas därmed, är omöjlig.)
  Målet för EU var/är närhet, till en stor, tillskapad, hemmamarknad. Denna skulle va Medlet, för att möta konkurrensen från fjärran låglöneländer. När visionerna, löftena om EU:s fördelar inte infrias, när EU knakar i fogarna, när det krackelerar, får ändå inte Målet skymmas. För att travestera ”Företagsprofessorn” som sa att misskötseln av ett företag är dess största tillgång, så är nuvarande planlösa transportpolitik en stor svensk tillgång. Potentialen är stor när vi skiftar till en sant, sund, pragmatisk politik. Sveriges mål ska va att rankas som nr 1 när det gäller såväl infrastruktur, som logistik! (Nu är resp. ranking 9 och 6. Detta är ohållbart!)

 • Stig W Reinlert Svara

  Tyvärr har du helt rätt Bertil ! Två näringar nu på väg att raderas ut; sjöfartsnäringen och
  åkerinäringen p g a kontraproduktiva politiska beslut utan kontakt med verkligheten.

  • c/o Svara
   @Stig W Reinlert:

   inte bara dessa två näringar som håller på raderas ut i dagens Sverige

 • Sverker Svara

  Som upplysning ifrån en som har jobb i bägge näringarna, d.v.s sjöfart & järnväg, så är den nybyggda järnvägen och den ev kommande, en mycket bra investering i grunden, men har på ett huvudlöst sätt = läs politiskt, byggts med ett nytt styrsystem som järnvägsoperatörerna inte vill eller har råd att investera i. Ett praktexempel på att patetiska svenska politiker vill vara bäst i klassen, och har anammat ett nytt direktiv ifrån EU, som inga andra länders järnvägsförvaltnigar vill ha. Så nu har man byggt denna banan som järnvägsoperatörerna vill använda, men inte kan. Bra jobbat!

 • Viktor Almén Svara

  Politik när den är som sämst!

  De styrande politiker som utgör grunden för hur prioriteringar av medel som skall fördelas har ju under mycket lång tid verkat för lokala kortsiktiga lösningar.
  Personligen anser jag att vi befinner oss i ett läge där politik har blivit ett sätt att sätta på sig skygglappar.
  Hela infrastrukturen är i gungning. Kunskap kompetens inom hela transport sektorn håller på att tappas bort. Det talas om globalisering, miljö och teknik.
  Vi har varit med betoning på varit ett riktigt spjutspets land där kreativa människor och företag blomstrat.
  Industri och transportnäringar har genom samverkan lyft ett land med stora infrastrukturella utmaningar med de mest otroliga lösningar.

  Idag..
  I stort sett hela sjöfartsnäringen är utraderad utifrån ett svenskt perspektiv, samtidigt håller åkerinäringen på att försvinna.
  Politiker köper billiga poäng för att få sitta några år till. Ansvar är avskaffat.
  Om några få år kommer sjötrafiken i genom Göteborg att ha en ny osthyvel att passera då styrande inte inser att landet Sverige inte slutar vid Angeredsbron.
  Argument som att bygg mer järnväg för att avlasta vägarna, jo tack gärna men..

  Någon måste börja att öppna ögonen för alla transport behov kommer bara att öka.

  Det land som inte klarar av sin infrastruktur ”sitter i sjön” och då hjälper inte pengar utan någon måste ro..

  Tack för ordet

 • Rolf B Bertilson Svara

  Bertil, ingen kunde sagt det bättre. Det är helt oförståeligt att regering efter regering inte kan förstå sjöfartens fördelar. Och, innan man bygger nytt på land borde man se till att det som redan finns fungerar och spara i ladorna inför den stora satsningen framöver för persontrafiken Stockholm-Malmö/Göteborg. Den som faktiskt behövs.

 • Anders Svensson Svara

  Frågan är varför politiker inte kan ta rationella beslut baserade på fakta där lösning av problemet är målet. Vad som för en företagare är enkelt plus och minus vinst eller förlust är för en politiker obegripligt då tillsätter man en utredning eller två i stället för att ta beslut.
  Dessvärre kan vi nog inte förvänta oss rationella snabba beslut i den här frågan liksom övriga frågor som hämmar utvecklingen av svensk sjöfart och den bas industri som sysselsätter 10-falt vad exempelvis SAAB gjorde. Vi behöver politiker som kan driva på och fatta beslut – Mycket bra inlägg Bertil /Anders

En ödesfråga för transportslaget sjöfart i Sverige

Just nu ligger Hisingsbrofrågan på Högsta Domstolens bord. Stor oenighet råder i frågan; berörda kommuner i regionen, Sjöfartsverket och industrin, totalt 24 stycken, anser att en lågbro skulle vara förödande. Farleden på Göta älv är ett så kallat riksintresse. Trots detta hävdar Göteborgs kommun att Hisingsbron är en intern angelägenhet. Göteborg anser att alla som motsätter sig en lågbro, skall avvisas av rent formella skäl. Intressenterna är ej i juridisk mening sakägare enligt Göteborgs kommun. Det är det HD nu skall ta ställning till.

En lastbil till var sjätte minut.

På Göta Älv fraktas idag cirka 1,7 millioner ton gods till/från Vänerregionen och på köl direkt till/från hamnarna i Europa. Idag passeras som mest 12-13 fartyg per dygn genom Göteborg. Trafikverkets prognos är en fördubbling till 2030.

Men någon fördubbling blir det inte om sjöfarten stryps med en lågbro med omfattande kollektivtrafik. En lågbro, som måste öppnas för dessa fartyg, kommer nämligen endast att kunna öppnas en kortare period på natten. Varje öppning tar nämligen cirka 10-12 minuter och det tar sen ca 30-35 minuter innan all trafik på bron rullar igen. Hisingsborna kommer givetvis inte att acceptera en bro som i framtiden skall öppnas en gång i timman.

I vågskålen ligger alltså å ena sidan attraktiv tomtmark vid södra brofästet i Göteborg, i andra riksintresset sjöfart. En stoppad fartygstrafik på älven innebär med dagens trafik en ökad lastbilstrafik med en lastbil var sjätte minut, dygnet runt, åter runt. (Det går lika mycket gods på Älven som på Hamnbanan). Miljöeffekterna blir givetvis enorma men de har inte utretts. Göteborg hävdar att en lågbro innebär attraktiva kontorsmiljöer i centrala stan och fler arbetstillfällen. Hur många industriarbetstillfällen som går förlorade runt Vänern har inte utretts. Varje industrijobb ger dessutom 2-3 ytterligare jobb inom servicesektorn.

Sjöfarten måste bli ett riksintresse på riktigt

Sjöfarten är ett riksintresse men begreppet saknar uppenbarligen stöd i dagens lagstiftning. Även fritidstrafiken på Vänern och Göta Kanal hotas.

Bron över Göta Älv, som till stor del finansieras av staten, är en viktig trafikfråga av riksintresse på samma sätt som till exempel Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. Konsekvenserna av en låg Hisingsbro i form av mer lastbilstrafik och ökad belastning på klimat och miljö och alternativen med högbro eller tunnel måste därför utredas utifrån en nationellt perspektiv.

Inget annat land bygger lågbroar som stoppar sjöfarten. I New York är lägsta bron över Hudson River 65 meter hög på grund av sjöfarten. Idag höjs många broar i EU (med EU-finansiering) då trafiken på bron ökar och i praktiken omöjliggör öppning av bron.

I Sverige måste staten slå vakt om sjöfartens infrastruktur på samma sätt som man idag självklart gör med järnvägens infrastruktur

 • Anonym Svara

  I lubeck blev mycket snabbt en bro utbytt mot en tunnel. Utan tvekan bästa lösningen. kom nu inte och säg att det byggs redan en ny tunnel ” Marieholms tunnel” utan här snakar vi frihamnen/ringöns älvs överfart. Der som sker uppströms har med E 6 an att göra. Skall det bli ny bro så gör en BREDDARE fartygs passage möjlig än vad som finns nu. Och vid bro öppningen INGEN höjd begränsning utan klaffen åt sidan. Det är dags att nyktra till nu det gäller alla som har bidragit till den här soppan.

 • Sten Göthberg Svara

  Willand, jag håller fullständigt med dig i sak. Juridik har dock ibland ett eget språk.

 • Så läser jag i dagens tidning med stor tillfredsställelse att HD inte ställde sig bakom Göteborgs kommuns försök att få bort Vänerkommunerna som sakägare i målet. Nu får vi bara hoppas på en väl avvägd prövning hos MÖD.

 • Willand Ringborg Svara

  I kommunal planering ska riksintressen hanteras så att de inte påtaligt skadas. Farlederna till Vänern och passagen av Göteborg är ett dokumenterat riksintresse och den låga Hisingsbron skadar svårt passagemöjligheten. Då hävdar Göteborg att ägaren av farlederna och Trollhätte Kanal, Sjöfartsverket, inte är sakägare och då inte har talan. Och inga andra heller, d v s allt underlag som handlar om sjöfartens riksintresse ska överhuvudtaget inte behandlas i miljöprövningen.
  Riksintresset av lågbro i Göteborg har tidigare prövats och då öppningsbar gång- och cyckelbro med 6,5 meters brohöjd. Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt avslår och säger där att
  ”Vid en sammanvägning av samtliga för- och nackdelar med projektet, varvid brons negativa inverkan på de sjöfartsanknutna intressena får stor betydelse, kommer Miljööverdomstolen emellertid till samma slut som miljödomstolen.” D v s riksintresset får inte kränkas.
  Det strider mot Miljöbalkens grundpelare om inte de som berörs av en anläggning kan få komma till tals. Det finns ett Sverige utanför Göteborg.

 • Anonym Svara

  Varför inte en tunnel för fordon och en högbro för gångare och cyklister? Kanske stimulerar reducering av biltrafiken.

 • Sten Göthberg Svara

  Angående ”riksintresse” och ”talerätten”.

  Enligt miljöbalken ska klagorätten enbart grundas på sk ”enskilt intresse”, alltså inte ”riksintresse”. Endart det allmänna intresset kan således inte grunda en talerätt. Detta framgår både av propositionen till miljöbalken och vissa rättsfall inom området. Detta innebär i sin tur att riksintresset sjöfart, som anses vara ett allmänt intresse, inte automatiskt medför talerätt.

 • Sten Göthberg Svara

  Jag citerar ordagrannt vad jag skrev på SST blogg för någon vecka sedan.

  ”Oavsett orsaken till söndagens påsegling av bron bekräftar detta bara att det finns risker och då i synnerhet med en hårt trafikerad lågbro. Vi som vid olika tidpunkter och tillfällen starkt argumenterat mot en lågbro vet att det enbart finns ett argument för en lågbro. Detta argument är helt av politisk karaktär och tar ingen som helst, eller mycket begränsad, hänsyn till kollektivtrafiken, sjöfarten eller industrier och kommuner uppströms älven. Hoppet står nu till avgörandet i MöD som förhoppningsvis fattar sitt beslut på riktiga grunder”.

  Till detta kan bara åter bekräftas den politiska egensinniga uppfattningen i Göteborg och den totala avsaknaden av en konsekvensutredning som sträcker sig bortom stadsgränsen.

 • Bra skrivet Bertil! Farleden i Göta Älv genom Göteborg är ju allmän farled och enligt den gamla Vattenlagen (1920) så fanns det en s k kungsådra i älven; dåtidens motsvarighet till det som idag kallas riksintresse i sådana här sammanhang.
  Jag hoppas att HD visar samma fasthet om sjöfartens intressen som MÖD nyligen slog fast när man nekade Göteborgs kommun prövningstillstånd i målet om Hakefjordens vindkraftspark.
  Sakägarbegreppet i mål av detta sammanhang har inte prövats särskilt ofta. Senast var det nog i målet om Fittjabrons inverkan på båttrafiken, NJA 1958:215. Tyvärr finns inte det avgörandet tillgängligt på nätet utan får beställas från HD.
  Men, med tanke på hur älv- och Vänersjöfarten genom åren anpassat sina fartyg till dagens Göta Älvbro så hade det ju även för kollektiv- och annan trafik över den framtida bron, blivit betydligt färre störningar om man kunde behålla den seglingsfria höjd som gäller idag.

 • Bra artikel Bertil, kan hålla med dig i nästan allt. Men det finns få ställen i världen där fartygen kan alltid få passera slussar, broar mm precis när som helst. I Södertälje kanal som går genom centrala delar av Södertälje och Danviksbron i Stockholm (Hammarby slussen), så öppnas inte broarna för fartygen under den s.k. rusningstiden varje vardagsmorgon 6-9 resp em 15-18.

  Tycker att även detta borde framgå av din artikel. Olika intressen borde kunna samsas om en lösning av problemet.

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Peter Zoné, Örbyhus:

   Hej Peter, tack för dina synpunkter ! Du har helt rätt men en blogg har ju begränsat utrymme. Spärrtiderna gör Göteborgs agerande ännu mer provocerande, Göteborg vill alltså bygga en ny bro som redan från början helt spärrar sjöfarten på älven 25 % av dygnet. Göteborg Spårvägar har dessutom anmält att man vill spärra bron ytterligare 2 timmar. Det finns två alternativ som löser trafikkonflikten.
   En ny högbro, det billigaste alternativet enligt Göteborgs utredning, eller en
   tunnel.

  • Yergen Svara
   @Bertil Arvidsson:

   De bygger också en ny tunnel så det alternativet är redan igång.

 • Ingvar Bergman Svara

  Det kan ju inte råda någon tvekan om att broar över av handelssjöfart trafikerade vattenvägar är av riksintresse, hur än HD dömer ifråga om vem som i juridisk mening är sakägare. Staten måste värna om Vänersjöfarten och industrin kring Vänern. Alla EU-länder med vattenvägar arbetar ju för att dessa skall utnyttjas fullt ut och det tror jag till syvende og sidst också är svenska statens mål, så här får ett kommunalt intresse faktiskt ge vika för ett nationellt sådant. Alldeles bortsett från riksintresse eller ej – det skulle i detta fall bli trafikkaos vid varenda
  broöppning och det vill ingen ha. eller har Göteborgs kommun (en kommun beroende av sjöfarten (?) tänkt sig broöppning kl 02.00-04.00 och låta sjötrafiken vänta bortåt 22-24 timmar för passage ??

Bra besked från regeringen

Regeringen beslutade den 16 april att maxlasten för lastbil skall ökas till 64 ton från och med 1:a juni. Det är drygt 50 procent mer än EU-standarden 40 ton.

”Sverige skall uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 samtidigt som miljö- och klimatpåverkan ska minskas” skriver infrastrukturministern Anna Johansson. Samtidigt beslutade regeringen att Trafikverket skall se över vilka möjligheter det finns att köra längre och tyngre tåg. Detta är givetvis helt rätt, miljöpåverkan per tonkilometer minskar om varje enhet kan ta större last samtidigt som transport-kostnaderna minskar vilket gynnar industrin. Det är intressant att notera ytterligare ett argument regeringen nämner för att utreda tyngre/längre tåg; ”En mer konkurrenskraftig järnväg skulle i sin tur bidra till regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart.”

Nu förväntar vi oss självklart att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att också utreda möjligheterna att öka maxlasten för inlandsfartyg i Sverige. Idag får svenska inlandsfartyg inte ens lasta full last i enlighet med EU:s direktiv för inlandssjöfart och här finns därför en stor potential att stärka inlandssjöfarten konkurrensförmåga. Sjöfarten måste få effektiviseras och utvecklas i samma takt som andra transportslag om regeringens ambitioner skall bli verklighet.

Likabehandling av transportslagen

Efter att ha lyssnat på infrastrukturministern och Trafikutskottets ordförande på Swedish Maritime Day den 20e april är jag optimistisk. Mitt intryck var att båda verkligen menade att transportslagen skall behandlas likvärdigt och att dom vill se mer gods på vattenvägarna, det transportslag som dom själva betecknade som det i grunden mest miljövänliga.

Dessutom har regeringen i handling visat att man verkligen värnar om likabehandlingen i ett liknande ärende; I slutet av 2014, efter två års utredande, presenterade VTI sitt regeringsuppdrag SAMKOST; att granska och beräkna de olika trafikslagens samhällskostnader. Som så ofta förr visade det sig att man hade lämnat sjöfarten därhän. Ännu en gång var det sida upp och sida ner om lastbil och järnväg. Men den här gången satt inte regeringen passiv, man gav direkt VTI bakläxa; ”Gör om och gör rätt, kom tillbaks om ett år med en komplett, trafikslags övergripande rapport.” Bra rutet och hoppingivande!

Sjöfarten kan avlasta landinfrastrukturen

I Rotterdam transporteras mer än hälften av godset till och från hamnen med inlandsfartyg. Andelen gods på de inre vattenvägarna ökar. Rotterdam är inte på något vis unikt. I Göteborg orsakar lastbilstrafiken kaos både i hamnen och i staden och alltmer gods trycks ut på en järnväg som enligt mångas bedömning håller på att klappa ihop. I Göteborg är en avlastning av landinfrastrukturen i storleksordningen 30 procent inom räckhåll. Men då måste fartygen åtminstone få ta full last enligt EU:s regelverk annars är det svårt kostnadsmässigt matcha tåg och lastbil.

Det hade också underlättat om vi, i enlighet med EU:s regelverk, hade kunnat använda EU-certifierade livhästar på EU-klassade inlandsfartyg. Men det godkänner inte Transportstyrelsen. Livhästarna måste uppfylla kraven för havsgående fartyg. Särregel-krånglet är, i stort och smått, ett jätteproblem för sjöfarten. Härom vittnade många föredragshållare på Swedish Maritime Day och infrastrukturministern menade att här finns det mycket att göra. Låter lovande!

Den nya regeringen har visat handlingskraftig inom transportsektorn, så har man till exempel sett till att olagliga lastbilar kan clampas och åkaren bötesfällas. På Swedish Maritime Day gav också infrastrukturministern ytterligare ett positivt besked: Regeringen går vidare med framtagningen av den svenska maritima strategin, ett arbete som påbörjades av den förra regeringen. Bra och prestigelöst.

Jag tror att det finns orsak att vara hoppfull vad gäller utvecklingen av transportslaget sjöfart i Sverige och därmed avlastning av ett överbelastat väg- och järnvägsnät.

 • Göran Värmby Svara

  Håller med Bertil, konstigt att inte politiker och beslutsfattare som arbetar med transport och logistik är mer intresserade av sjöfartens möjligheter – spec om man tänker på energi och miljö. Men det börjar ändra sig, det hörde vi på Swedish Maritime Day, spec befriande att lyssna på Luleås och Trelleborgs kommunala representanter. Samtidigt funderar jag på hur duktiga vi i Sverige är att i alla lägen ”övertolka” EU:s direktiv. Tänker på de nitiska särbestämmelserna för vår ”nya” inlandssjöfart. Men vi får hoppas att Anna Johansson går i sin fars – Göran Johanssons – fotspår och ser saker praktiskt och resultatinriktat !

 • Björn Södahl Svara

  Instämmer Bertil, det gavs en hoppingivande signal på SMD från politiskt håll – hoppas det fortsätter i samma riktning.

 • Anonym Svara

  Det är tveksamt om Göteborgs ytterhamnsområde kan zon 1(förutsättning för inlands klassning) klassas då 3-timmars vågen i 100 års storm antagligen överstiger 2m.

 • Anonym Svara

  Är det inte så att nästan alla fartyg som går i inlandsfart i Sverige också äntrar öppet vatten och därmed måste uppfylla kraven för havsgåendefartyg. Nere på kontinenten går många inlandsfartyg uteslutande i inlandet på kanaler.

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Anonym:

   Inga EU-klassade inlandsfartyg får gå utanför IWW systemet dvs områden med högre signifikant våghöjd än 2,0 meter. Det gäller i Sverige och övriga EU-länder. Det innebär att Inlandsfartygen även får trafikera skyddade kustområden t.ex Waddenzee och Gdanskbukten

16 december 2014 en historisk dag

I snart 20 år har undertecknad och några andra eldsjälar slagits för inlandssjöfart i Sverige. Idag trädde EU:s direktiv om IWW (Inland Waterways) i kraft även i Sverige.

Därmed från och med idag lagligt att använda EU-klassade inlandsfartyg även i vårt land (som faktiskt ingår i EU). Smolken i bägaren är ju Transportstyrelsens otroliga lista på svenska tekniska  särregler som jag skrivit om tidigare.

Bakgrunden är både intressant och tankeväckande. Det var inte Sveriges Redareförening eller Sjöfartsverket och definitivt inte Sveriges Regering som tog några initiativ i denna fråga – tvärsom: regeringen slogs framgångsrikt för att slippa införa EU:s regelverk då Sverige gick med i EU 1995. Det var Västra Götalandsregionen, VGR, som såg potentialen i att med hjälp av billiga inlandsfartyg avlasta regionens vägnät stora mängder gods och därmed minska trängseln, minska utsläppet av CO2 från transportsektorn och få ner antalet döda och skadade i trafiken. VGR skrev därför ett brev till dåvarande regeringen och uppmanade regeringen att implementera EU:s regelverk. VGR såg bara fördelar, infrastrukturen i form av vattenvägar finns ju redan och, förutsatt att inga svenska särregler infördes, bedömde VGR att dessa fartyg skulle kunna framgångsrikt konkurrera med lastbilen. Godstransporterna på IWW kostar med andra ord inte skattebetalarna någonting, till skillnad från den kraftigt subventionerade lastbilstrafiken. Idag, 5 år senare, är direktivet på plats, stor sak i det!

Fler svenska specialregler

Tyvärr har Transportstyrelsen inte brytt sig om näringens önskemål när det gäller bemanning. I EU använde man en enkel tabell relaterad till fartygets längd, gångtid etc. Vi ville ha samma regler som övriga EU-länder har. Transportstyrelsen har nu beslutat, med regeringens goda minne, att Sverige skall ha ett eget system. För svenska inlandsfartyg skall redaren hemställa om beslut om hur stor besättningen skall vara för varje enskilt fartyg. Samma regler som för havsgående fartyg skall gälla. Mycket krångligare, otransparantare och byråkratiskt/resurskrävande kan det knappast göras.

Transportstyrelsen har alltså ännu en gång tillåtits sätta käppar i hjulet för såväl transportslaget sjöfart (tekniska särregler som fördyrar utan att tillföra någon nytta) och svensk sjöfartsnäring (orimliga bemanningsregler). Skillnad mot hur motsvarande myndighet i t.ex Danmark agerar är uppseendeväckande. Där bidrar man till utvecklingen av transportsektorn och åtminstone för sjöfarten syns det mycket tydligt i verkligheten.

Styrning saknas

I en debattartikel i Svenska Dagbladet (25/8) framför representanter för hela transportsektorn, bl.a. vd:n på Redareföreningen, mördande kritik av Transportstyrelsen. Man skriver bland annat följande: "Vi anser också att myndigheten (TS) oftare förordar särskilda krav för svenska företag än vad som gäller för våra konkurrenter" och "Vi utgår också ifrån att den nya myndighetschef som nu rekryteras får ett förtydligande av myndighetens uppdrag, i enlighet med regeringens egna uttalade målsättning."

I klartext tolkar jag detta som att man menar att det måste bli stopp på Transportstyrelsens trakasserier av transportsektorn och att det vore mycket bra om nästa chef var en chef som klarade av att se till att Transportstyrelsen gör det regeringen säger att Transportstyrelsen skall göra.

Käppar i hjulet 

Ministern svar på denna kritik är följande: "I myndighetens instruktion står i dag att 'Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett  internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.' Detta är grunden för verksamheten. På Näringsdepartementet jobbar vi just nu med förslag om hur Transportstyrelsen än bättre ska kunna ta hänsyn till näringslivets villkor när myndigheten utför sitt uppdrag".

Men det är inte texten i regleringsbrevet saken gäller, det är inte bristen på vackra formuleringar som är problemet eller hur Transportstyrelsen kan bli "än bättre". Problemet  är det faktum att svenska Transportstyrelsen sätter käppar i hjulet på transportsektorn och tillåts göra det år efter år, trots vackert formulerade regleringsbrev.

Tyvärr är implementeringen av IWW-direktivet ytterligare ett exempel på detta.

Identiska fartyg 

En vacker dag kanske vi får en infrastrukturminister som förmår styra Transportstyrelsen och inte tvärs om som idag. Det går givetvis att avskaffa alla särreglerna för svenska inlandsfartyg (som enligt konsekvensutredningen inte gör någon nytta alls) och det går givetvis att införa samma bemanningsregler i Sverige som i övriga EU då det är frågan om praktiskt taget  identiska fartyg med samma utrustning, byggda efter samma regler.

 

 • Michael Stang Svara

  Glöm inte att det handlar om en ramlag. Ramen är för närvarande tom. Transportstyrelsen sätter inte särskilt förvånande ribban om bemanningsreglerna högt, e.q. havssjöfart, men det innebär inte att branschen skall acceptera det stillatigande. Den måste här återkomma med ett väl underbyggt alternativt förslag. Ett förslag som antagligen Transportstyrelsen kommer att förkasta, vilket hör till spelets regler. Branschen överklagar då beslutet till Förvaltningsrätten eftersom Transportstyrelsen är en förvaltningsmyndighet. Nu är processen igång med att fylla ramen med ett materiellt innehåll. Det kommer att ta tid innan praxisen för inlandssjöfarten har utvecklats, eller mognat.

Ny regering, nya möjligheter för sjöfarten

På Skeppsmäklarföreningens höstmöte den 6:e november, en utmärkt och välbesökt tillställning, redovisade Trafikutskottets nya ordförande, Karin Svensson Smith (MP), sin syn på sjöfarten och transportfrågorna i övrigt.

Karin Svensson Smith gav klara besked;

– Transportslagen skall behandlas lika, varje transportslag skall bära sina kostnader.

Billiga lastbilstransporter 

Detta är ett viktigt budskap. Den förra regeringen sa visserligen samma sak men i verkligheten så satsade ju Alliansregeringen på billiga lastbilstransporter med omfattande undantag från EU:s regler (högre bruttovikt, längre fordon) och kraftiga subventioner (låg internaliseringsgrad). Inte ens direkt olagliga och därmed mycket billiga lastbilstransporter stoppades. Det är därför viktigt att vi verkligen ser till att den nya regeringen och sjöfartsnäringen konkret kommer överens om hur konkurrensneutralitet skall åstadkommas. Vi borde ju åtminstone kunna bli överens om hur lastbilen och sjöfarten skall få konkurrera på lika villkor men om vi skall vara trovärdiga i ett sådant krav krävs det nog att hamnarnas subventioner av lastbilstransporter upphör.

– Vi måste ha mer sjöfart och vi behöver hjälpas åt för att åstadkomma detta. Det måste bli stopp på de långa, tunga lastbilstransporterna. Underhållet av vägarna kostar 12 miljarder per år.

I detta sammanhang ville Karin Svensson Smith se mer samarbete mellan järnväg/sjöfart.

Konkreta förslag

Även denna invit är ju viktigt att försöka konkretisera. En bra sak som förra regeringen gjorde var ju att avsätta pengar för den långsiktiga satsningen på forskning inom sjöfartsområdet. Låt oss nu använda dessa pengar till att just åstadkomma det Trafikutskottets nya ordförande vill, t.ex. genom satsningar på utveckling av inlandssjöfarten i nära samarbete med järnvägen.

– Det är rimligt att vi delar på kostnaderna när stora tekniksprång behövs, t.ex. för att minska miljöpåverkan, även när det gäller sjöfart. Staten bidrar ju i andra sammanhang, t.ex. när det gäller utvecklingen av uthålliga städer.

Hon nämnde i detta sammanhang  den mycket lyckade s.k. treparts-överenskommelsen (1998) när staten ekonomiskt stöttade införandet av avgaskatalysatorer men betonade samtidigt att nya tider kräver nya modeller.

Mycket tydligare kan ju inte en invit till samverkan och erbjudande om ekonomiskt stöd göras. Vad som behövs nu är konkreta förslag på hur staten kan bidra i den situationen vi har idag med kraftigt ökade kostnader på grund av svaveldirektivet.

– Det måste bli tydligare vem som ansvarar för vad. Det behövs stora investeringar i infrastruktur. När det gäller t.ex. LNG som nu är aktuellt så är infrastrukturen statens ansvar.

Jag noterade, med glädje, att Karin Svensson Smith ser LNG som en brygga mellan fossila bränslen och biobränslen, en inställning som inte tidigare har redovisats från Miljöpartiet.

Särreglerna måste stoppas

För övrigt anser jag att Transportstyrelsen förslag till särregler för inlandsfartyg måste stoppas. Enligt Transportstyrelsen egen utredning är nyttan ”inte kvantifierbar”. Detta innebär att en myndighet direkt underställd Näringsdepartementet tillåts producera regler som bevisligen ger negativa samhällsekonomiska effekter. Särreglerna innebär stora extrakostnader för inlandssjöfarten och därför marginell eller ingen godsöverföring alls från lastbil till inlandsfartyg. Det blir alltså på grund av särreglerna fler döda och skadade i trafiken, inte färre. Det blir större CO2-utsläpp från transportsektorn, inte mindre. Det går år mer skattekronor för att underhålla infrastrukturen, inte mindre. Det blir inga 400 inlandsfartyg i Sverige.

Förslaget har till skillnad från svaveldirektivet ingen uppsida alls. Det är för mig obegripligt att förslaget faktiskt håller på att bli bindande för svensk sjöfart.

 • C.Jendren Svara

  Rolf tror du verklingen pa vad denna politiker sager, hon har da tidigare varit hatisk emot allt som ryker och sedan var det ju S som sag till att det borjade ga utfor med handelsflottan pa 60 talet dvs nar inte kleti och pleti fick satsa pa shipping och nyttja avdragen. Partrederibestammelsena andrades sa att det enbart fick vara sadana med intresse i branschen, jfr Hollan tex

 • Rolf B Bertilson Svara

  Så där ja! Det var precis det här jag förväntade mig av Karin Svensson Smith. Nu kan vi se ljuset i den mörka sjöfartstunneln! Som Klas Ingemansson alltid sa: Nu kör vi!

 • Anonym Svara

  Inte ens olagliga transporter stoppades. Orsaken var densamma som att kinarestauranger arbetskraftsinvandrar vietnameser som inte vet mer än svenskor om kinamat. En helt färsk restaurang sysselsätter enbart personal från andra sidan jorden – och konkurrerar med svenska restauranger.
  På samma sätt har man tyckt att det är ok med bulgariska utfattiga lastbilschaffisar som jobbar 19 timmar per dygn och lagar mat med spritkök – och slår ut den svenska åkerinäringen.
  Alliansen hatar svenskar. Det deklarerade ju Reinfeldt i sin bok ”Det sovande folket” med ”svenskar är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa välfärd”.
  Nu är han väl snart av med ”de där jävla svenskarna”. För allt handlar ju om honom och hans jättemodelljärnväg Sverige. Byt ut folket, lite utblottade och utmärglade människor är allt som behövs.

  • Bertil Arvidsson Svara
   @Anonym:

   Jag håller mig till transporterna, det är det min blogg skall handla om. Karin Svensson Smith klargjorde att vi kan förvänta oss betydligt tuffare tag mot fusket i åkeribranchen, det är glädjande besked.