• Gör något nu innan det är för sent!

  I en debatt med professor Maria Börjesson i Aktuellt klockan 21:00 i torsdags, 7:e november, hävdar infrastrukturminister Tomas Eneroth att framtidens transporter till och från hamnarna skall gå på miljövänliga elvägar. (En mycket intressant debatt, dessutom en sansad...

 • Inlandssjöfart har bara fördelar

  Inom EU finns det 22.000 inlandsfartyg men det finns fortfarande inga EU-klassade inlandsfartyg som opererar i Sverige. Det beror på att Transportstyrelsen konsekvent motarbetar införandet. Inlandsfartyg benämns pråmar (barges) i övriga EU, därför använder jag fortsättningsvis...

 • Konkreta och väl motiverade förslag

  Med en artikel i DI den 1 november startar Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige, en angelägen debatt om framtidens godstransporter i Sverige. Axelssons utgångspunkt är Sveriges åtagande att minska utsläppen av växthusgaser från...

 • Inlandssjöfartens potential i Sverige

  I EU fraktas, i de länder som har farbara vattenvägar, i genomsnitt 837 tonkilometer gods per capita och år på de inre vattenvägarna, IVV. I Sverige skulle det betyda att 15 % av lastbilsgodset skulle...

 • Äntligen ändras den ekonomiska spelplanen

  Regeringen har nu beslutat att utreda möjligheterna att införa det s.k. ECO- bonussystemet i Sverige. Systemet finns sedan länge i flera EU-länder med lång kust, t.ex. Italien. Det innebär att Sverige knappast får problem med EU-lagstiftningen och i riksdagen torde...

 • Ekonomiska incitament krävs

  I utredningen ” Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige” pekar Sjöfartsverket ut två områden av särskilt intresse. Det med störst potential vad gäller att flytta stora volymer från land till vattenvägarna är system med slingor mellan svenska...

 • ”Trafikanalys har fel”

  Trafikanalys beskriver hur det är. Inte hur det kunde vara. I Sjöfartstidningen pågår en intressant diskussion mellan Trafikanalys och Ostkusthamnar i samverkan. Ostkusthamnar hävdar att mer gods skulle kunna gå med båt, Trafikanalys hävdar motsatsen. Trafikanalys påstår att fartygen...

 • Ny chans för inlandssjöfarten

  Lastbilstrafiken till våra städer ökar i takt med att städerna växer. I princip allt gods såsom mat, bensin, möbler, byggmaterial, jord och sten, avfall och rivningmaterial måste idag fraktas in och ut ur staden. Lastbilstrafiken ökar och alltfler upplever...

 • Kommunerna tar över svensk transportpolitik

  Nya slussar i Trollhätte kanal finns inte med i nuvarande åtgärdsplan för det statliga transportsystemet därför gör det ingen skada för sjöfarten om man bygger en lågbro i Göteborg. Så argumenterar Mark- och Miljööverdomstolen när man nu godkänner Göteborgs stads...

 • Sjöfartsforum mer än svensk sjöfart

  När jag gick ut från Chalmers Skeppsbyggnadslinje i början av 1970-talet var den svenskflaggade handelsflottan mycket stor och Sverige var en av värdens fyra största varvsnationer. Denna sjöfartsindustri var helt avgörande för svensk ekonomi. Så är det inte...

 • En svårbegriplig transportpolitik.

  Botniabanan, dvs. 19 mil järnväg mellan Kramfors – Umeå, kostade 16,8 miljarder kronor att bygga. Enligt Banverkets glädjekalkyl skulle antalet godståg vara mellan 18-20 stycken per dygn. Idag, fem år efter start, går det 1,5 tåg godståg per dygn. Nu...

 • Bra besked från regeringen

  Regeringen beslutade den 16 april att maxlasten för lastbil skall ökas till 64 ton från och med 1:a juni. Det är drygt 50 procent mer än EU-standarden 40 ton. ”Sverige skall uppnå EU:s lägsta arbetslöshet...

 • 16 december 2014 en historisk dag

  I snart 20 år har undertecknad och några andra eldsjälar slagits för inlandssjöfart i Sverige. Idag trädde EU:s direktiv om IWW (Inland Waterways) i kraft även i Sverige. Därmed från och med idag lagligt att använda...

 • Ny regering, nya möjligheter för sjöfarten

  På Skeppsmäklarföreningens höstmöte den 6:e november, en utmärkt och välbesökt tillställning, redovisade Trafikutskottets nya ordförande, Karin Svensson Smith (MP), sin syn på sjöfarten och transportfrågorna i övrigt. Karin Svensson Smith gav klara besked; – Transportslagen skall behandlas lika, varje transportslag...

 • Brobeslutet: var finns vinnarna?

  Mark- och miljödomstolen gav i måndags, den 15 september, Göteborgs stad klartecken att bygga en endast tolv meter hög Hisingsbro. På söndagen förklarade i TV en nöjd trafikdirektör, Stefan Eglinger, att sjöfarten oroar sig i onödan.   ”Göteborg stad garanterar att...

 • Ingen nytta med särregler!

  Nu har Transportstyrelsen presenterat remissutgåva del 2 om tekniska regler för inlandssjöfart. Remisstiden går ut 28 augusti. Remissen innehåller en 180-sidig konsekvensutredning inklusive en professionell analys av samhällsnyttan av de föreslagna sär- och tilläggsreglerna. Konsekvensutredningens slutsats är sensationell:...

 • Hisingsbron och Mark och Miljödomstolen.

    Farleden på Göta Älv är ett Riksintresse, dvs. ”ett geografiskt område som är av nationell betydelse”. På älven går lika mycket gods som på Hamnbanan. Trafikverkets prognos är kraftig tillväxt. Riksintresset är skyddat i svensk lag (Miljöbalken). I detta...

 • Det finns hopp

  Det ser bra ut, regeringen verkar mena allvar med sin sjöfartspolitik. Sjöfartens frågor vinner mark på flera håll. När Infrastrukturministern första gången presenterade sina ambitioner inom det maritima området sa hon ungefär ”det finns dom som anser att detta...

 • Inga fler dåliga beslut för sjöfarten – tack!

  Svenska politiker håller återigen på att bli överkörda av tjänstemännen i Norrköping. Utmärkt bra politiska ambitioner och mål måste nu omsättas i verkligheten. I april 2008 beslutade IMO att sjöfarten i norra Europa skulle använda lågsvavligt bränsle. Sjöfartsinspektionen spelade...