Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Eckerö ökar i passagerarvolym

I sin passagerarverksamhet noterar Eckerökoncernen ökande volymer under 2015.

Rederiaktiebolaget Eckerö omsatte under fjolåret 243,0 miljoner euro (242,2 miljoner euro 2014). Rörelsens övriga intäkter på 6,5 miljoner euro bestod till största delen av realisationsvinster från försäljning av tillgångar men även av dividend från Försäkringsaktiebolaget Alandia. Koncernens rörelseresultat, inklusive realisationsvinster, uppgick till 19,9 miljoner euro (24,8 miljoner euro). Rensat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 15,9 miljoner (7,2 miljoner euro).

Det finansiella nettot uppgick till -5,7 miljoner euro (-7,7 miljoner euro). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 14,2 miljoner euro (17,1 miljoner euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 11,7 miljoner euro (12,2 miljoner euro).

Mer passagerare och last

Det totala antalet passagerare på kryssningsfartyget Birka och färjorna Finlandia och Eckerö uppgick till 3,1 miljoner, vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med 2014. Antalet transporterade fraktenheter på de två färjorna ökade med 1,8 procent till 58.690.

Stabila volymer

Koncernen uppger att en försvagning av svenska kronans värde jämfört med föregående år har haft en negativ nettoeffekt på resultatutvecklingen, medan de låga bunkerpriserna har haft en positiv påverkan. 

I sin prognos inför helåret 2016 påpekar koncernledningen att koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer, men räknar med stabila passagerarvolymer. Vidare uppges att koncernens finansiella ställning är stabil.