Statssekreterare Mattias Landgren.
Pia Berglund

”Samhällets blåa guld”

Vid Sjöfartsforums minikonferens den 22 mars i Stockholm var sjöfartens potential ett genomgående tema.

Relaterade artiklar

Statssekreterare Mattias Landgren berättade att han till följd av sin erfarenhet och historik var besjälad av att ha en god dialog med branschen. Detta, menade Landgren, är ett område som regeringskansliet kan bli mycket bättre på. Dialogen är viktig att värna och utveckla.

– De maritima näringarna är samhällets blåa guld, sa statssekreteraren.

Verkstad av teoretisk produkt

För 18 månader sedan lanserade regeringen den Maritima Strategin. Arbetet fokuseras nu på att göra verkstad av den teoretiska produkten.

– En strategi är visserligen bra men det är först när den gör skillnad i verkligheten som den blir värdefull, menade Landgren. Samverkan är a och o för att nå fram och utveckla det maritima området till gagn för medborgare, näringsliv och samhälle i stort. Den maritima näringen är ofta bra på samverkan men man kan bli ännu bättre och nå ut tillsammans med myndigheter och regering för att realisera potentialen.

Okänd sektor

Landgrens budskap är att den maritima sektorn är för okänd.

– Vi har en gemensam utmaning att göra den mer publik och mer känd för allmänheten, menar han.

Som ett led i detta arbete ser Mattias Landgren att tydliggöra hur många personer och företag som är verksamma i sektorn. Idag varierar uppgifterna från 33.000 till 150.000 personer.

– Statistik må vara tråkigt men det är extremt viktigt. SCB kommer att slutredovisa sitt uppdrag inklusive den databas man bygger upp under sommaren.

Bereder rapporter

Landgren säger att regeringskansliet nu också bereder de rapporter man fått från Business Sweden, Havs och Vattenmyndigheten och inte minst det uppdrag om kust- och inlandssjöfart som Sjöfartsverket rapporterade vid årsskiftet. Vidare hoppas han att det nu ska bli mer action utifrån den maritima strategin när departementet kommer att få förstärkning med en person som ska ägna sig åt dessa frågor.

– Detta kopplar också mot den godsstrategi som regeringen tagit initiativ till. Regeringen ser den FN-konferens man anordnar tillsammans med Fiji i New York som en viktig arena för att kommunicera näringens potential inte minst ur ett miljöperspektiv.

Landgren betonar att närsjöfarten har en stor potential som samhället måste ta till vara. Han tror även att det finns en hel del att utveckla avseende de inre vattenvägarna, även om Sjöfartsverkets rapport ligger ganska lågt på det området. 

Lokalt betydelsefull

Björn Garberg, Sjöfartsverket, presenterade den utredning man lämnade vid årsskiftet. Fokus i utredningen var på trailers och containers. Garberg konstaterade att även om den totala godsvolymen som kan komma att transporteras på inre vattenvägar är begränsad så kan den lokalt vara mycket betydelsefull. 

Han upprepade också budskapet om att det är viktigt med en konsekvensanalys av de statliga farledsavgifterna för att eventuellt kunna utforma systemet på ett effektivare sätt om målet att flytta gods från väg till sjöfart ligger fast.

– Närsjöfarten har volymmässigt betydligt större potential. Det finns också ett utbud men kostnaderna är ofta det som sätter begränsningarna. Hamnarnas kostnader är ofta den stora stötestenen men även kostnader som uppstår i näringslivets verksamheter och i de statliga systemen är viktiga att arbeta med. Transportköpare är inte förändringsbenägna. Redarna måste bli mer aktiva i att utveckla upplägg och identifiera potentiella volymer. Speditörerna har också en viktig roll.

Tydlig strategi behövs

Björn Garberg konstaterade att hamnarna har börjat arbeta med frågan men att han inte hört något nytt avseende Sjöfartsverkets modell för farledsavgifterna.

– Om man ska nå de potentialer som finns är det viktigt att staten har en tydlig strategi för området. I detta kan en samordnande funktion komma att spela en avgörande roll.

Avslutningsvis konstaterade Garberg att han var glad över att Trafikanalys fått i uppdrag att snabbanalysera ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem.