Triple-E blir Double-E

Maersks jättar har gjort avtryck alltifrån kölsträckning eller numera första sektion i byggdockan som inga andra handelsfartyg tillnärmelsevis kommit i närheten av...

...till finalen på Langelinie i Köpenhamn där 'Majestic Maersk' under några dagar i september lockade ca 50.000 imponerade danskar och skåningar till ett sällan skådat (och lyckat) PR-jippo.  Branschfolk var något mindre imponerade och i stället betänksamma inför ännu ett tillskott till den redan sargade Fjärran Östern-traden.

All fokus har hamnat på bunkers

Bunkerförbrukningen för dessa fartyg säges vara 35 procent lägre än för ett 13000-teu fartyg och omräknat till ett pris per skeppad container landar man på en kostnad på USD 218 mot USD 333 för det mindre fartyget. En rejäl besparing vilken fått redarna att beställa stort tonnage för att kunna dra nytta av den goda bränsleekonomin och orderna regnar in till de asiatiska varven.

Men stopp ett tag!...... har man redan glömt att traden brottas med en besvärlig överkapacitet redan innan dessa fartyg anländer?   Är det någon som överhuvudtaget  funderat över vem som skall fylla dessa fartyg med en sådan volym att bunkerkostnaden blir runt USD 218 per container? Om marknaden bara orkar bidraga med ca 75 procent av volymen, ja då hamnar bunkerpriset någonstans runt USD 300 och då passar 13000-teu skutan perfekt.

Maersk nedgraderar sina Triple-E.  

För att inte ytterligare förstöra en redan förstörd trade, har Maersk (initialt?) tvingats att ”lägga locket på” vid 14000 bokade teu och (troligen) också för att inte störa relationerna med de kommande samseglarna i P3.  Det säljande epitetet Triple-E  har reducerats till Double-E,  sedan man fått överge det E:et som står för Economy of Scale.  De 3/4000-teu större fartygen än alla andra;

-som skulle ge lägst kostnad per teu för bunker
-som skulle ha bäst uthållighet mot låga fraktrater

är nu (åtminstone tillfälligt) nedgraderade och måste ses som en prestigeförlust på Esplanaden och frågan är om marknaden någonsin kommer att orka med att fylla dessa fartyg med bortåt 18000 teus?

Chockerande ökning av kapaciteten 2014/2015

Betänk att redan kända beställningar av 18000-teu fartyg uppgår till 30 enheter - varav 10 för kineser/araber - motsvarande en volym på 540,000 teu.  Dessa fartyg är på grund av sin storlek hänvisade till Asien/Nordeuropa T/R och hinner där göra 4,75 rundresor på 77 slow-steaming dagar, vilket ger ett tillskott i en redan obalanserad trade på 2,5 miljoner teu per år eller minst 4 miljoner  under nämnda period beroende på takten i leveranserna.  Då har jag bara räknat med de fartyg som är hänvisade till traden.  Ett stort antal 13/16000-teu fartyg ligger för leverans i perioden, men en del av dessa är säkerligen avsedda för TransPacific och andra trader och hur många som hamnar i Nordeuropa-farten har jag ingen aning om. Nordeuropa (Westbound) omfattar ca 10-11 miljoner teu årligen,

Hur ämnar de 18 aktörerna tackla obalansen

Frågan om marknaden orkar fylla alla existerande och nytillkommande fartyg i traden är högst relevant och bör tas med största allvar, även om Europa tillfrisknar. Överflyttning av tonnage till andra trader är i princip redan genomförd och de marknaderna tål inte mera/större tonnage och här har redan frakterna sjunkit i t ex Asien/ECSA, (ostkusten Sydamerika).  Utskrotning är heller inget alternativ, då medelåldern på fartygen är låg och skulle innebära rejäl kapitalförstöring. Återstår uppläggning och/eller sk 'capping' - frivillig neddragning av fartygets lastkapacitet.

Är kapacitetsneddragning förenlig med EUs Antitrust- och Competition rules ?

Uppläggning torde inte beröra EUs regler.
”Capping” ser det värre ut med. En passus i regelverket säger: ”Capacity adjustments may not concern reductions or capacity freezes which have the specific aim of increasing prices” och det är ju precis vad ”cappingen” syftar till!

Och frågan är om inte den ”blankning” av annonserade avgångar, som linjerna idag håller på med, faller under samma skrivning?

I dessa fall, vore det önskvärt att en ”konferens” eller ett forum - sanktionerat av EU - fanns på plats, så att linjerna gemensamt kunde komma överens om hur uppläggningar och/eller neddragningar kunde ske mellan dem. EU tillåter linjerna att samarbeta vad beträffar operationella frågor som turlistor, space-sharing etc, men inte price-fixing eller konkurrenshämmande åtgärder.  

Gråzonen är bred men svårnavigerad, vilket jag tycker klart framgår i fallen ”capping” och ”blankning” ovan och P3 befinner sig någonstans mitt i denna zon.

Blir det någonsin stabilitet i denna trade? Och ändrar sig EU, när P3 vill gå ett steg längre?

Det är två frågor som är rätt avgörande för den närmaste tiden i traden.

 • Anonym Svara

  Om man redovisar avkastningen enligt ROA (return on assets) så finns det ju i mina ögon sett ett utrymme upp o ner, när man sätter internräntan som en del av kapitalkostnaden. Jag kommer inte ihåg på vilket sätt Maersk line redovisade sin avkastning under kapitalmarknadsdagarna,
  men jag har för mig att dom använde roic modellen inför aktieägarna alltså return o interrests. Dock fel tidpunkt att redovisa siffror då det är det tredje och fjärde kvartalet som ger en mer rättvisande bild med tanke på ratedumpen.
  Jag undrar om SST har tillgång till en aukt.revisor att granska siffrorna inför tredje kvartalet som redovisas ngn gång i november.

 • Profilbild på Ingvar Bergman
  Ingvar Bergman Svara

  Nej, anonym, sådana siffror behåller redarna för sig själva. Vad man kan säga är att Maersk valt att tills vidare nedgradera Triple E till (vad jag kallar Double E) en lastkapacitet
  lika med E-klassen. Några ‘stordriftfördelar,’ som var den stora ‘grejen’ med dessa jättar, är således inte aktuella och intjäningsmöjligheterna ligger därmed på E-klass nivå medan kostnaderna måste vara betydligt högre och även om någon här tidigare menade att fartygen är självfinansierade, så finns det säkert en internränta att räkna med.

 • Anonym Svara

  Hej Bergman !
  Nu har ju Maersks MMM gjort en sväng och de andra är på väg så det vore interresant om det läckt ut något ang tripple:e fartygens preliminära breakeven. Har du några siffror att brottas med ?

 • Anonym Svara

  Linjekonferenserna var kanske ganska sunda för marknaden ändå. Visserligen lastade man 15.700 teu i Tangier westbound på maiden voyage med TripleE #01… Kanske en medveten demonstration för att hålla hypen uppe.

Svavelregler gynnar Liverpool

FN-organet IMO beslöt för ett par år sedan att drastiskt minska
svavelutsläppen – detta gynnar hamnen i Liverpool.

Från och med 1 januari 2015 får bunkeroljan innehålla max 0,1 procent svavel i Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen, vilket gör bunkern cirka 50 procent dyrare än nuvarande kvalitet. Försök att slippa bunkra olja med en svavelhalt på 0,1 procent pågår bland annat med så kallade skrubbers med, vad jag förstår, varierande framgång.

Liverpool bygger ny hamn

IMO har ritat en karta över berört område (SECA – SOx Emission Control Area) vilken märkligt nog inte inkluderar Irland och brittiska västkusten. Detta får till följd att den engelska hamnen Liverpool blir en ”frihamn” det vill säga kan fortsätta hantera tonnage som drivs med högre svavelhalt i bunkeroljan och en händelse, som ser ut som en tanke,  är att Port of Liverpool nu anlägger en ny containerhamn i River Mersey – Liverpool2 – färdig 2015 och med kajplatser för två ULCS (mycket stora containerfartyg) samtidigt. 

Traditionella transhipment ports som Rotterdam/Antwerpen/Bremerhaven et cetera ligger  inom SECA och trafiken dit måste köra på 0,1 procentig olja och dessa hamnar riskerar att förlora omlastningsgods till Liverpool2.

Och stora delar av det brittiska import- och exportflödet kan komma att flyttas  från hamnar som Felixstowe, Tilbury och Southampton till Liverpool, vilket naturligtvis får konsekvenser för åkerier, speditörer och andra av godsflöden beroende företag. 

Tänkbart upplägg

En utbyggd ”mini-land bridge” mellan Liverpool och ostkusten, för att nå alla nordsjöfärjorna, skulle skapa snabba och frekventa vidaretransporter till/från de nordiska länderna och Baltikum och det traditionella omlastningsförfarandet via kontinenthamnarna måste omvärderas. 

Fördelen för redarna är uppenbar - billigare bunker och inget krav att kunna hysa två kvalitéer bunkers ombord, vilket kanske inte alltid är praktiskt möjligt.

Så kan det gå när (enbart) teknokrater får bestämma.

 • Anonym Svara

  Fel fel. Hur stor andel av ett fartyg som går på Asien spenderas inom SECA-zon även om det skulle gå så långt in som Gdansk? Svar mycket mycket liten. Att just hamnområdet Liverpool med omnejd ligger utanför SECA är av ringa betydelse

 • Anonym Svara

  Möjligt att det skulle kunna snabba upp transittiden men frågan är om inte kostnaderna och kapacitet på väg och järnväg i UK kommer att utjämna merkostnaden att köra lågsvavligt in i SECA området. En ro-ro transport från UK kostar också en slant. Däremot tror jag att vi kommer se ett ökat intersse från industrin i norra Sverige att skeppa ut via Narvik till Liverpool för då kan du kringå SECA helt och hållet.

  • Profilbild på Ingvar Bergman
   Ingvar Bergman Svara
   @Anonym:

   Narvïk/Liverpool är ju en intressant variant. Sedan håller jag med om att ett oceanfartygs körning i 0,1 området är liten i jämförelse med tillryggalagd distans och störst påverkan blir väl för gods till/från UK.. Naturligast hade varit att IMO inkluderade Irland och västkusten UK, men man har inte tänkt ‘kommersiellt’ när kartan ritades.

 • Anonym Svara

  Borde gynna ostkusthamnar med direkt transport till Livetpool istället för tåg och omlastning i Göteborg!!

 • Per Nilsson Svara

  Liverpools hamn kommer säkert att få fullt upp i fortsättningen och är på god väg att leva upp till sitt gamla ryckte som när man var huvudhamn för andra världskrigets konvojer och Storbrittaniens port mot väster. Det sista bleknade när man gick med i EG. Men två kajplatser för stora containerfartyg plus kajerna i Royal Seaforth räcker nog inte för att ersätta kontinenthamnarna mer än i marginalen. Men annars håller jag med i allt och det kanske gynnar svenska västkusthamnar.